Pytanie
Do wójta wpłynęło sprawozdanie kwartalne sporządzone przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z którego wynika, że nieczystości ciekłe przekazywane są do zlewni, która nie została określone w posiadanym przez przedsiębiorcę zezwoleniu. W zezwoleniu widnieje adres innej zlewni, do której przedsiębiorca, jak wynika z uzyskanych informacji, zaprzestał już przekazywania nieczystości. Przedsiębiorca niestety nie wystąpił o zmianę obowiązującego zezwolenia w ww. zakresie.
Jakie w tym przypadku organ powinien podjąć czynności? Czy zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. należy wezwać przedsiębiorcę do niezwłocznego zaniechania naruszeń i zakazać przekazywania nieczystości ciekłych do zlewni wskazanych w sprawozdaniu a nieujętych w zezwoleniu? Czy należy ewentualnie poinformować o konieczności wystąpienia o zmianę zezwolenia w zakresie zmiany zlewni w przypadku zamiaru przekazywania przez przedsiębiorcę nieczystości do innych zlewni niż zlewnia, która została określona w zezwoleniu? Czy też najpierw należy wezwać przedsiębiorcę do wyjaśnień w związku z przedłożonym sprawozdaniem kwartalnym?