Pełne uwzględnienie obszarów narażonych na wystąpienie powodzi do prawa miejscowego pozwoli władzom samorządowym właściwie planować rozwój gminy czy województwa.

Od 2003 roku wszystkie dokumenty planistyczne przygotowywane przez samorządy muszą być konsultowane z zarządami gospodarki wodnej. W 2011 roku Polska w całości wprowadziła do prawa postanowienia dyrektywy powodziowej. Od tego czasu w wojewódzkich planach przygotowanych przez marszałków i zatwierdzonych przez sejmiki wojewódzkie wskazane są obszary zagrożone zalaniem. Są to akty prawa miejscowego i powinny być one uwzględnianie w dokumentach gminnych. Nie tylko w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także w decyzjach o warunkach zabudowy, czy decyzjach budowlanych (art. 88 l i f ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Wspomniane przepisy nakazują przegląd i uaktualnianie co 6 lat m.in. map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

Obecnie dostępne są już mapy zagrożenia powodziowego przygotowane w ramach systemu ISOK. Oficjalnie zostaną one przekazane właściwym władzom samorządowym w 2014 roku. Od tego momentu gminy będą miały 18 (a jeśli parlament zaakceptuje rządową propozycję zmian w Prawie wodnym - 30 miesięcy) na uwzględnienie danych tam zawartych w dokumentach przestrzennych gmin.

Celem przygotowywania i uaktualniania map ryzyka i zagrożenia powodziowego jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia ludności. Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest on zagrożony. Udostępnienie informacji o obszarach i poziomie zagrożenia powodzią oraz wskazanie jak duże jest ryzyko wystąpienia powodzi na danym obszarze, z pewnością pomoże mieszkańcom i władzom lokalnym podejmować właściwe decyzje odnośnie lokalizacji inwestycji.

Informacje zawarte na mapach będą także przydatne w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym w przypadku wystąpienia powodzi. Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego to również podstawa do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy będą skutecznym narzędziem pozyskiwania danych, podstawą ustanawiania priorytetów i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.

Więcej: mos.gov.pl