Pytanie
Osobie samotnie gospodarującej, korzystającej z usług środowiskowego domu samopomocy zmienił się dochód tzn. w dniu 5 czerwca 2012 r. odziedziczyła po matce gospodarstwo rolne o powierzchni 0.6 ha przeliczeniowych, natomiast w dniu 25 czerwca 2012 r. zbyła część działek rolnych. Ze sprzedaży gruntów uzyskała dochód w kwocie 6 tysięcy złotych. Zgodnie z art. 8 ust. 11 u.p.s. w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. W związku z tym, że uzyskany dochód przekracza 5 –krotność kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej dochód należy rozliczyć w równych częściach na 12 miesięcy począwszy od czerwca 2012 r.
W jaki sposób należy przeliczyć dochód z gospodarstwa rolnego tej osoby, jeżeli brak jest danych z ewidencji o hektarach przeliczeniowych pozostałej po zbyciu części gospodarstwa rolnego?