Pytanie
W grudniu 2013 r. spółka z o.o. aktem notarialnym dokonała sprzedaży przedsiębiorstwa tj. nieruchomości, urządzenia, materiały, towary i wyroby oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości i ruchomości, wierzytelności, środki pieniężne wraz z przejęciem zobowiązań, wg stanu wynikającego z ewidencji księgowej za 500.000 zł. Na dzień sprzedaży w ewidencji księgowej widniały salda: wn- środki trwałe (netto) 904.000, zapasy materiałów 15.000 zł, środki trwałe w budowie 6.000, należności 1.133.000 zł, rozliczenia międzyokresowe 11.000 zł, gotówka w kasie i banku 299.000 zł, salda ma- Zobowiązania 970.000 zł, kredyt długoterminowy 420.000 zł.
Co będzie kosztem podatkowym, co przychodem dla celów sporządzenia CIT-8?