Czy budowa sygnalizacji świetlnej drogowej przy skrzyżowaniach wymaga pozwolenia na budowę?
Czy podlega regulacjom prawa budowlanego?


Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż inwestycja ta nie jest zaliczona do obiektów wymienionych enumeratywnie w ustawie jako zwolnione od tego obowiązku. Ponadto, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje również obowiązek sporządzenia projektu organizacji ruchu, który powinien być zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - w stosunku do inwestycji na drogach krajowych, marszałka województwa - w stosunku do inwestycji na drogach wojewódzkich, starosty - na drogach powiatowych i gminnych, prezydenta miasta - na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Projekt taki powinien być wcześniej zaopiniowany przez komendanta Policji (wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego), zarząd drogi (jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt) oraz organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

Budowa sygnalizacji świetlnej podlega nie tylko regulacjom ustawy - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), lecz również ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz aktom wykonawczym do obu tych ustaw tj. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), Rozporządzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).


Katalog inwestycji, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę został wymieniony w art. 29 ustawy Prawo Budowlane. Nie zawiera on w sobie inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji świetlnych, a co za tym idzie należy rozumieć, że tego rodzaju roboty wymagać będą uzyskania odpowiedniej decyzji. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 2 tej samej ustawy, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć "inne dokumenty wymagane przez przepisy szczególne" - takim właśnie dokumentem jest zatwierdzony projekt organizacji ruchu.