Ministerstwo Cyfryzacji  przekonuje, że uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, stworzy przyjazne otoczenie inwestycyjne dla realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. - Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to efekty, które odczujemy dzięki nowym przepisom - zapewnia Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci. Jak ustawa to zmieni? - Dzięki nowym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy - tłumaczy minister. 

Większość znowelizowanych przepisów ma obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Fundusz Szerokopasmowy ma jednak zacząć działać dopiero od 1 stycznia 2021 r. Teraz ustawa trafi do Sejmu.

Czytaj również: Szykuje się spór pomiędzy UKE a operatorami telewizji kablowych >>

 


 

Łatwiejszy dostęp do infrastruktury i nieruchomości

Nowelizacja wprowadza obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowa jednostka organizacyjna. Taki obowiązek będzie też dotyczył zarządców infrastruktury kolejowej.  Tym samym ma zwiększyć się  możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Ponadto instalacja telekomunikacyjna budynku – w którą inwestor musi wyposażyć określone kategorie budynków – ma stanowić część składową nieruchomości. Zostaną też przyspieszone postępowania przed prezesem UKE w zakresie uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji. Co więcej zwiększą się możliwości lokowania infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach uzdrowisk. Te tereny będą traktowane jak inne tereny, zostaną zniesione obecne ograniczenia. Podobnie będzie w przypadku parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Tańsze zajęcie pasa

Zmniejszą się też opłaty za zajęcie pasa drogowego z 10 zł do 0,20 zł/m2/dzień, a także górna granicy wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim infrastruktury- z 200 zł/m2/rok do 20 zł/m2/rok. Samorządy będą miały trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na ewentualne dostosowanie dotychczas wydanych uchwał do znowelizowanych górnych granic stawek opłat.  Z tym, że znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do infrastruktury lokalizowanej w pasie drogowym po wejścia w życie ustawy. Co do zasady nie będą miały zastosowania do infrastruktury już zlokalizowanej w pasie drogowym.  Zostaną też obniżone opłaty za dostęp do terenów leśnych do poziomu odpowiadającego wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości, na której następuje umieszczenie obiektów i urządzeń. Z kolei nadleśniczy będą musieli sprecyzować warunki zapewnienia dostępu.

Powstanie rejestr instalacji wytwarzających promieniowanie

Nowelizacja wprowadza też obowiązek przekazywania wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w postaci elektronicznej. - Projektując nowe przepisy pomyśleliśmy o bezpieczeństwie - mówi Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. - Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. - Już za rok zostanie wdrożony system SI2PEM – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. 
Z kolei inspekcja ochrony środowiska będzie musiała umieszczać w internecie dokumenty zawierające pomiary poziomu pola elektromagnetycznego, m.in. sprawozdania z pomiarów, zgłoszenia instalacji, wydane sprzeciwy. Przede wszystkim jednak będzie miała obowiązek udostępniania informacji o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. - Każdy będzie mógł sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami - podkreśla wiceminister Buk.  W latach 2019 – 2028 na doposażenie jednostek Inspekcji Ochrony Środowiska w nowoczesne urządzenia do kontroli poziomów promieniowania elektromagnetycznego zostanie przeznaczone 5,26 mln zł z budżetu państwa.
Zwiększy się też udział organizacji pozarządowych. Ich wnioski mają być uwzględniane w rocznych planach kontroli. Zdaniem resortu zwiększy to przejrzystość w zakresie wyników pomiarów. Planowana jest także budowa systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. System ma kosztować ponad 10 mln zł. 9,5 mln zł zostanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a reszta z budżetu państwa. Koszty jego utrzymania mają wynieść rocznie ok. 665 tys. zł rocznie. W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.