Czy jest to właściwy tryb postępowania administracyjnego?

Czy należy wydać odrębną decyzję pozwolenia na budowę?

Odpowiedź

Nie jest możliwa zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. poprzez zmianę obejmującą wybudowanie dodatkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Organ powinien w takiej sytuacji odmówić zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i pouczyć inwestora, że zamierzenie opisane we wniosku o zmianę decyzji wymaga uzyskania odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie

Procedura zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę określona w przepisie art. 36a pr. bud. dotyczy wyłącznie zamiaru wykonania istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczących wyłącznie tożsamego obiektu budowlanego. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nie może powodować wybudowania oddzielnego obiektu budowlanego posiadającego inne cechy i charakterystyczne parametry od obiektu zatwierdzonego pierwotną decyzją. Pogląd znajduje poparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Przykład

W wyroku z dnia 20 października 2011 r., II SA/Wr 488/11, orzeczenie nieprawomocne, WSA we Wrocławiu stwierdził: "zastosowanie przepisu art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, czyli dokonanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, jest możliwe wyłącznie w przypadku tożsamości obiektu oznaczonego w pozwoleniu na budowę i obiektu, którego zamierzone odstępstwa dotyczą. Stosowanie tej regulacji nie może prowadzić do wybudowania innego obiektu, choćby jego przeznaczenie było podobne czy nawet identyczne (por. wyrok WSA W Warszawie z dnia 5 sierpnia 2009 r., VIII SA/Wa 717/08, LEX Nr 553637)".@page_break@

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 listopada 2005 r., VII SA/Wa 600/05, LEX Nr 214373 podkreślił, że: "ratio legis omawianego art. 36a ww. ustawy wskazuje jednoznacznie, że został on wprowadzony jedynie w celu dyscyplinowania procesu inwestycyjnego przez konieczność uzyskiwania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przez inwestorów dokonujących istotnych odstępstw od zatwierdzonego pozwolenia na budowę. Jest oczywiste, że inwestor dysponujący nieruchomością do celów budowlanych jest uprawniony podczas robót budowlanych do zmian, przeróbek i istotnych odstępstw, jeśli nie pozostaje to w kolizji z przepisami prawa, jednakże nie może to prowadzić do powstania innej nowej inwestycji pozbawionej charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę".

NSA w wyroku z dnia 14 lipca 2004 r., OSK 594/04, orzekł:
"Odstępstwa, choć istotne, do których odnosi się art. 36a Prawa budowlanego, mogą dotyczyć tylko obiektu określonego w pozwoleniu na budowę, a nie innego obiektu czy obiektów. Inaczej mówiąc, musi istnieć tożsamość obiektu oznaczonego w pozwoleniu na budowę i obiektu, którego dotyczą odstępstwa, dokonane przy prowadzeniu prac budowlanych. Istotność odstępstw, w rozumieniu omawianego przepisu, nie może bowiem oznaczać wybudowanie innego obiektu czy obiektów, choćby ich przeznaczenie było podobne a nawet identyczne. Przy stosowaniu art. 36a Prawa budowlanego decyduje zresztą nie tylko podobieństwo czy identyczność przeznaczenia obiektu, lecz co już wyżej podkreślono, identyczność (tożsamość) obiektu określonego w pozwoleniu (m.in. ze względu na rozmiary, lokalizację itp.), którego dotyczą odstępstwa".

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 października 2010 r., VII SA/Wa 1488/10, zauważył: "Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) wskazuje jednoznacznie, że został on wprowadzony w celu dyscyplinowania procesu inwestycyjnego. Inwestor dysponujący nieruchomością do celów budowlanych jest uprawniony podczas robót budowlanych do zmian, przeróbek i istotnych odstępstw, jeśli nie pozostaje to w kolizji z przepisami prawa, jednakże nie może to prowadzić do powstania innej nowej inwestycji pozbawionej charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę".