Badania „Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym" wykazały, że głównym priorytetem firm w Polsce jest utrzymanie płynności finansowej. Wskazało na to 37% badanych firm. Respondenci postrzegają poziom kapitału obrotowego, jako główny czynnik umożliwiający poprawę tej płynności. 
„Kapitał obrotowy jest gotówką zamrożoną w aktywach bilansu, którego poziom rośnie, gdy kontrahenci zalegają z płatnościami lub gdy przedsiębiorca ma problem ze sprzedażą swoich towarów. Z kolei im dłuższe terminy płatności do dostawców, tym zapotrzebowanie na gotówkę jest mniejsze” - wyjaśnił Adam Czechanowski, Dyrektor w dziale audytu Deloitte.
Niepokojący wydaje się fakt, że ponad jedna czwarta ankietowanych nie podejmuje inicjatyw w zakresie poprawy zarządzania terminami płatności lub nie jest świadoma, że takie działania są inicjowane w ich firmach. Eksperci negatywnie oceniają również ograniczanie się 57% ankietowanych jedynie do wydłużenia terminów płatności wobec dostawców. 
Zarządzanie kapitałem obrotowym jest procesem ciągłym. Prawie 75% respondentów deklarowało podejmowanie różnych inicjatyw w zakresie optymalizacji poziomu tego kapitału lub dostrzeganie możliwości poprawy prowadzonych działań. „Ankietowane firmy widzą potrzebę umiejętnego kształtowania poziomów należności i wykorzystują w tym celu zarówno własne rozwiązania, jak i narzędzia dostępne na rynku„ – tłumaczył Adam Czechanowski. 
Jak wynika z badań, zarządzanie zapasami jest istotnym wyzwaniem dla wielu firm. Część respondentów wskazała na trudności z planowaniem dostaw i prognozowaniem popytu, a inni, na problemy z redukcją poziomu zapasów wolnorotujących. Tylko 13% firm nie zadeklarowało żadnych słabości w swoim modelu gospodarki magazynowej.
Jedną z barier stojących na przeszkodzie optymalizacji kapitału obrotowego, wymienianą przez ankietowanych, są braki w systemach IT. Kolejną, problemy z komunikacją między działami firm oraz brak wystarczającej wiedzy pracowników o dostępnych rozwiązaniach - oceniają eksperci. Sceptycznie należy również spojrzeć na nieuzasadnione obawy przed utratą kontrahentów w wyniku podjętych ewentualnych działań.
„Możliwość poprawy gospodarowania kapitałem obrotowym jest często niedocenianą inicjatywą w kierunku poprawy efektywności działalności gospodarczej. Optymalizacja w tym zakresie nie tylko obniża koszty funkcjonowania firmy, chociażby poprzez mniejsze zapotrzebowanie na kredyty, ale przede wszystkim dzięki umiejętnemu kontrolowaniu płynności firma zyskuje gwarancję bezpieczeństwa działalności” – podsumował Adam Czechanowski.