- Zbyt rozrzutnie gospodarowaliśmy zasobami i za mało myśleliśmy o środowisku w poprzednich okresach. Najpierw tego nie rozumieliśmy, później uważaliśmy, że wzrost jest najważniejszy. Teraz zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że tak dalej się nie da. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozumnie planowali ów rozwój, który ma być rozwojem zrównoważonym - powiedział  prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki trzeciej edycji badania „Biznes a ekologia”, prezentującego postawy biznesu wobec ochrony środowiska. Zostało ono przeprowadzone wiosną tego roku przez GFK Polonia na zlecenie Fundacji Green Cross Poland. Badanie obejmowało samoocenę firm, co do ich wpływu na środowisko, charakter podejmowanych działań proekologicznych oraz ich motywy, a także korzyści i utrudnienia w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Ponadto badano gotowość firm do dialogu i współdziałania z różnymi partnerami w dziedzinie ochrony środowiska.

W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami wzrósł odsetek firm uważających, że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści (z 33 proc. do 44 proc.). Wśród najczęściej wymiennych barier dla prowadzenia działalności ekologicznej znalazły się koszty (29 proc.) oraz brak korzyści finansowych (10 proc.). Bez zmian pozostały jednak trzy najczęściej wymieniane korzyści, do których należą oszczędności kosztowe, lepszy wizerunek firmy oraz zgodność z przepisami prawa.

Uzyskane wyniki wykazały, że w działania proekologiczne wyraźnie częściej angażują się duże i średnie przedsiębiorstwa. Częstotliwość podejmowania tego typu działań związana jest także wymaganiami narzuconymi przez prawo, oceną zarządzających co do stopnia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz przekonaniem na temat roli społecznej firmy.

W porównaniu z 2011 r. nie zmienił się odsetek firm prowadzących działalność proekologiczną. Zwiększył się natomiast zakres zaangażowania w działalność proekologiczną - wzrosła średnia liczba wskazywanych obszarów, w których firma uwzględnia czynniki środowiskowe.

Najczęściej działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. Projekty wewnętrzne realizuje 85proc. firm, a ponad 30 proc. prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane na zewnętrz.

Ponadto ponad około połowa badanych wskazała, że realizuje zarówno działania proekologiczne przynoszące korzyści podejmującej je firmie, jak i te nieopłacalne finansowo, co stanowi istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (39 proc.). 22 proc. badanych firm posiada lub jest w trakcie wdrażania norm ISO. W tym przypadku przeważają jednak normy związane z zarządzaniem jakością, znacznie rzadziej – z ekozarządzaniem. System ekozarządzania i audytu EMAS posiada lub wdraża 4 proc. firm.

Motywacją do podejmowania działań proekologicznych równie często są presja zewnętrzna (tj. głównie zgodność z prawem) oraz wartości realizowane przez firmę.