Szkodliwy dla zdrowia azbest znajdzie się głęboko pod ziemią, tam gdzie już wydobyto np. węgiel czy inny urobek górniczy.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie nowelizujące rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089). Przepisy te zaczną obowiązywać od 18 września. Stosowanie wskazanej w rozporządzeniu metody składowania ma być dodatkową metodą pozbywania się azbestu. Obecnie trafia on np. na składowiska odpadów niebezpiecznych. Może też być unieszkodliwiony w specjalnych urządzeniach przewoźnych, które generują bardzo wysoką temperaturę. W niej niszczone są szkodliwe włókna azbestu. Zgodnie z nowelą rozporządzenia, w sytuacji gdy elementy konstrukcji budowlanej zawierają azbest, ale nie są usuwane, można je zabezpieczyć poprzez zabudowę albo pokrycie szczelną powłoką z głęboko penetrującymi środkami wiążącymi azbest. W takiej sytuacji w ciągu 30 dni od przeprowadzonej pracy należy wykonać kontrolę stanu zabezpieczonych wyrobów. Nowela określa także, że wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest musi to zgłosić na siedem dni przed rozpoczęciem prac nie tylko w nadzorze budowlanym oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, ale także właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Polska musi unieszkodliwić do 2032 roku jeszcze prawie 14,5 mln ton odpadów z azbestem.

Źródło: Gazeta Prawna, 17 września 2010 r.