Badanie na zlecenie Instytutu zostało wykonane w styczniu przez CBOS na reprezentatywnej dla gimnazjalistów z całego kraju grupie 521 osób. Dzieci odpowiadały na pytania zawarte w ankiecie.

Ok. 55 proc. badanych gimnazjalistów podjęło w ostatnim roku działania na rzecz ekologii, a 77 proc. zadeklarowało, że brało udział w takiej akcji w ciągu ostatnich 2 lat.

Gimnazjaliści czerpią wiedzę o środowisku i jego ochronie głównie z mediów - filmów i programów przyrodniczych w telewizji (86 proc. wskazań uczniów - można było wskazać 3 najważniejsze źródła) oraz internetu (55 proc.). Wiedzę o przyrodzie uczniowie zdobywają też na lekcjach i od nauczycieli (44 proc.)

Gimnazjaliści deklarowali, że w ich rodzinach używa się podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku (58 proc. badanych), stosuje energooszczędne żarówki (52 proc.), segreguje odpady (46 proc.), wyłącza nieużywany sprzęt elektroniczny (44 proc.) czy oszczędza wodę (38 proc.).

61 proc. gimnazjalistów nie zna żadnej organizacji ekologicznej zajmującej się ochroną przyrody lub ochroną środowiska. Co piąty uczeń wymienia prawidłową nazwę jednej organizacji ekologicznej. Najczęściej wymieniano Ligę Ochrony Przyrody oraz znane z międzynarodowych działań Greenpeace i WWF - podał Instytut.

Instytut na rzecz Ekorozwoju po wakacjach przeprowadzi IV edycję ogólnopolskiego konkursu ,,Obszar Natura 2000 skarbem regionu". Konkurs organizowany jest co 2 lata. Poprzednia edycja odbyła się w roku szkolnym 2009/2010. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i ich nauczycieli z całej Polski. W pierwszym etapie przez internet sprawdzana jest wiedza przyrodnicza gimnazjalistów, w drugim mają oni przygotować materiały informacyjne i promocyjne, promujące walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000. Pierwszy etap potrwa od 5 września do końca października, a drugi od listopada do połowy stycznia 2012 r.

Informacje o obszarach chronionych można znaleźć na portalu natura2000.org.pl, prowadzonym przez Instytut. W Polsce jest prawie 1000 miejsc podlegających takiej ochronie.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to prowadzony od 1992 r. system ochrony przyrody obejmujący obszary chronionych siedlisk przyrodniczych oraz obszary specjalnej ochrony ptaków w całej Europie. Ochrona polega na tym, by nie pogarszać obecnego stanu tych terenów, co nie wyklucza ich gospodarczego wykorzystania.(PAP)

ago/ mki/ jra/