Przygotowany przez ekspertów algorytm powiązany byłby z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku gmin, które jako metodę wyliczania stawki przyjęły liczbę osób zamieszkujących nieruchomość byłoby to 2 proc. tego dochodu w przypadku odpadów segregowanych, oraz dwukrotność stawki za odpady posegregowane w przypadku tych mieszkańców, którzy segregować odpadów nie chcą. W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby odpowiednio na poziomie: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Maksymalna wysokość opłat zmieniałaby się sama, po opublikowaniu kolejnych roczników statystycznych, bez konieczności zmian ustawowych.

 

Projekt dotyczy również doprecyzowania obowiązków gmin w zakresie sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, doprecyzowania pojęcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez wskazanie, iż mają one stacjonarny charakter, określenia minimalnego zakresu odpadów komunalnych przyjmowanych przez taki punkt oraz doprecyzowania regulacji dot. składania deklaracji oraz przetargów na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych.
 

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 września, rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej. W projekcie załączonym do sprawozdania podkomisji, Komisje wniosły poprawki polegające m.in. na: umożliwieniu gminom przeznaczania nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyposażanie nieruchomości publicznych w kosze uliczne i ich opróżnianie, wprowadzeniu zakazu wykorzystywania przez gminy środków za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cele niezwiązane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wprowadzeniu nakazu dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazywaniu odebranych zmieszanych odpadów oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.