Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024. Warszawa.2021.01.27.

PROTOKÓŁ
o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024,
podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej "Stronami",

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury i mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Współpraca instytucjonalna

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców, a także innymi organizacjami działającymi w obszarze kultury w obu Państwach.

Artykuł  2

Wymiana artystów i twórców

1. 
Strony będą ułatwiać nawiązywanie kontaktów między artystami i twórcami z obu Państw.
2. 
Strony będą zachęcać do organizowania rezydencji artystycznych oraz wymiany wizyt artystów i twórców. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania tych pobytów i wizyt będą uzgadniane przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych, oddzielnie w każdym przypadku.
Artykuł  3

Wymiana zespołów artystycznych

1. 
Strony będą wspierać udział swoich zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach i konkursach, jak również w innych znaczących wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Państwie drugiej Strony.
2. 
Szczegółowe kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.
3. 
Podział kosztów realizacji tej wymiany będzie ustalany bezpośrednio przez właściwe instytucje, w oparciu o zasady wzajemności i odpowiedniej partycypacji finansowej.
Artykuł  4

Wizyty studyjne

1. 
W celu planowania i realizacji wspólnych projektów Strony będą organizować wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie kultury.
2. 
Szczegółowe warunki dotyczące organizacji tych wizyt studyjnych zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.
Artykuł  5

Teatr

Strony będą popierać działania na rzecz włączania utworów dramatycznych autorów pochodzących z obu Państw do repertuaru instytucji kultury drugiej Strony.

Artykuł  6

Muzyka i taniec

1. 
Strony będą wspierać organizację warsztatów mistrzowskich w dziedzinie muzyki i tańca oraz wymianę dyrygentów, solistów i choreografów.
2. 
Strony będą zachęcać odpowiednie instytucje z obu Państw, aby współpracowały przy organizowaniu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Pekinie.
Artykuł  7

Kinematografia

1. 
Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich filmowców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. 
Strony na zasadach wzajemności będą organizować tygodnie filmowe. Szczegóły dotyczące organizacji tych tygodni zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron.
3. 
Strony będą popierać współpracę między instytucjami filmowymi, filmotekami narodowymi i stowarzyszeniami filmowców z obu Państw.
Artykuł  8

Literatura

1. 
Strony będą ułatwiać dokonywanie tłumaczeń dzieł literackich autorów pochodzących z Państwa drugiej Strony. Instytut Książki w Krakowie będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język chiński. Narodowa Administracja do spraw Prasy i Wydawnictw (Narodowa Administracja do spraw Prawa Autorskiego) Chińskiej Republiki Ludowej będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury chińskiej na język polski.
2. 
Strony będą wspierać działania mające na celu kształcenie tłumaczy. Strona polska zachęca chińskich tłumaczy literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki w Krakowie, w tym z programu pobytowego Kolegium Tłumaczy. Strona chińska zachęca polskich tłumaczy literatury do udziału we właściwych programach oferowanych przez Sieć Wspierania Przekładów i Studiów nad Kulturą Chińską.
3. 
Strony będą wspierać udział w międzynarodowych targach książki odbywających się na terytorium Państwa drugiej Strony.
Artykuł  9

Biblioteki

Strony będą ułatwiać dalszą współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw, prowadzoną na podstawie Umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Narodową w Chinach a Biblioteką Narodową w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń i publikacji.

Artykuł  10

Archiwa

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między archiwami obu Państw, realizowaną na podstawie Porozumienia o współpracy archiwalnej pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Administracją Archiwów Państwowych Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanego w Pekinie dnia 13 kwietnia 2015 roku.

Artykuł  11

Muzea

1. 
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów obu Państw obejmującej zarządzanie muzeami, kształcenie personelu, ochronę i badania zbiorów, a także wymianę wystaw.
2. 
Strony będą wspierać organizowanie wizyt studyjnych pracowników muzeów. Szczegóły tych wizyt zostaną ustalone przez właściwe instytucje obu Państw.
3. 
Strony będą wspierać dalszą współpracę między Muzeum Narodowym w Warszawie a Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie, w szczególności w zakresie wymiany kuratorów i konserwatorów.
4. 
Strony będą wspierać dalszą współpracę między Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie a Muzeum Rezydencji Księcia Kunga w Pekinie, w ramach projektu "Ogrody Światła".
5. 
Strony będą sprzyjać współpracy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie, w ramach Międzynarodowego Związku Muzeów Jedwabnego Szlaku oraz Międzynarodowego Związku Muzeów Sztuki i Galerii Jedwabnego Szlaku.
6. 
Strony będą sprzyjać współpracy Muzeum Π Wojny Światową w Gdańsku z Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego przeciwko Japońskiej Agresji w Pekinie.
7. 
Strony będą sprzyjać współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Muzeum Uchodźców Żydowskich w Szanghaju.
Artykuł  12

Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja zabytków

1. 
Strony będą zachęcać do wymiany doświadczeń między instytucjami obu Państw zajmującymi się konserwacją i ochroną zabytków.
2. 
Strony będą wspierać organizację wspólnych programów szkoleniowych w zakresie zarządzania, i ochrony miejsc światowego dziedzictwa kulturowego, których koordynatorami będą ze strony polskiej Narodowy Instytut Dziedzictwa, a ze strony chińskiej Narodowa Administracja do spraw Dziedzictwa Kulturowego Chińskiej Republiki Ludowej.
Artykuł  13

Ochrona dóbr kultury

1. 
Strony w ramach swoich kompetencji będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem obowiązującym w Państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi oba Państwa konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium Państwa jednej Strony i wwiezione na terytorium Państwa drugiej Strony podlegną zwrotowi.
2. 
Właściwe instytucje Stron będą współpracować w celu wdrożenia postanowień Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku.
3. 
Strony zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa międzynarodowego i innymi standardami międzynarodowymi będą dążyć do ujawnienia i zwrotu dóbr kultury, które zaginęły, zostały bezprawnie wywiezione lub w inny nielegalny sposób znalazły się na terytorium Państwa drogiej Strony.
Artykuł  14

Polityka pamięci

1. 
Strony będą podejmować starania mające na celu ochronę miejsc o znaczeniu historycznym dla obu narodów.
2. 
Strona polska oferuje chińskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  15

Dziedzictwo niematerialne

1. 
Strony będą popierać współpracę w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 roku.
2. 
Strony będą wspierać udział swoich przedstawicieli w Forum Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, organizowanym w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.
Artykuł  16

Przemysły kultury

Strony będą promować współpracę w dziedzinie przemysłów kultury, w tym udział swoich przedstawicieli w Forum Sektorów Kreatywnych, organizowanym w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.

Artykuł  17

Współpraca wielostronna

1. 
Strony będą współpracować w ramach platformy Asia-Europe Meeting w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
2. 
Strony będą promować działania kulturalne wynikające ze współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.
Artykuł  18

Postanowienia ogólne

1. 
Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Protokołu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
2. 
Strony będą ułatwiać właściwym instytucjom starania o wydanie stosownych wiz dla osób uczestniczących w wymianie kulturalnej prowadzonej w ramach niniejszego Protokołu.
Artykuł  19

Ochrona danych osobowych

Strony zapewnią wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych w związku z realizacją postanowień niniejszego Protokołu.

Artykuł  20

Postanowienia końcowe

1. 
Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. Okres obowiązywania Protokołu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Protokołu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. 
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Protokół przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Warszawie, dnia 27 stycznia 2021 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.293

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Chiny-Polska. Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024. Warszawa.2021.01.27.
Data aktu: 27/01/2021
Data ogłoszenia: 24/03/2021
Data wejścia w życie: 27/01/2021