Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu.

M.P.2020.418
ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Klimatu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 476, z 2017 r. poz. 1142, z 2018 r. poz. 145 i 542 oraz z 2019 r. poz. 469).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KLIMATU

§  1.  Ministerstwo Klimatu, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Klimatu, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) energia;
2) klimat.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
2) Departament Ciepłownictwa;
3) Departament Edukacji i Komunikacji;
4) Departament Elektroenergetyki;
5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
6) Departament Energii Jądrowej;
7) Departament Funduszy Europejskich;
8) Departament Gospodarki Odpadami;
9) Departament Instrumentów Środowiskowych;
10) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
11) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;
12) Departament Prawny;
13) Departament Ropy i Gazu;
14) Departament Spraw Międzynarodowych;
15) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
16) Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Kontroli i Audytu;
19) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - energia zapewniają w szczególności:
1) Departament Ciepłownictwa;
2) Departament Elektroenergetyki;
3) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
4) Departament Energii Jądrowej;
5) Departament Ropy i Gazu.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:
1) Departament Gospodarki Odpadami;
2) Departament Instrumentów Środowiskowych;
3) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
4) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020