Określenie wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.

UCHWAŁA
PREZYDIUM SENATU
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:
§  1.
Każdemu senatorowi niezwłocznie po złożeniu przez niego ślubowania wydaje się legitymację senatorską.
§  2.
1.
Legitymacje senatorskie wręcza Marszałek Senatu lub upoważniona przez niego osoba.
2.
Rejestr wydanych legitymacji prowadzi Kancelaria Senatu.
§  3.
1.
Ustala się wzór legitymacji senatorskiej stanowiący załącznik do uchwały.
2.
W legitymacji senatorskiej umieszcza się fotografię senatora, wpisuje jego imię i nazwisko, numer legitymacji i datę jej wydania.
3.
Legitymację senatorska podpisuje Marszałek Senatu i senator.
§  4.
1.
Senatorowi nie wolno wykorzystywać legitymacji dla celów nie związanych z wykonywaniem mandatu.
2.
Senatorowi nie wolno również odstępować legitymacji innym osobom.
§  5.
Senator obowiązany jest zwrócić legitymację Marszałkowi Senatu w wypadku wygaśnięcia mandatu.
§  6.
Legitymacja senatora podlega wymianie w razie:
1)
zmiany nazwiska lub imienia senatora,
2)
uszkodzenia lub zniszczenia,
3)
kradzieży lub zgubienia.
§  7.
1.
Senator w razie utraty legitymacji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Marszałka Senatu, podając jednocześnie okoliczności jej utraty.
2.
O fakcie utraty legitymacji przez senatora Kancelaria Senatu zawiadamia Straż Marszałkowską i ogłasza w prasie centralnej informację o unieważnieniu legitymacji senatorskiej o wskazanym numerze.
3.
Duplikat legitymacji senatorskiej wydaje się senatorowi niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§  8.
Traci moc uchwała Prezydium Senatu nr 7 z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej i karty do głosowania oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IV kadencji Senatu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ

(pominięty)

Opis

1. Wymiary: 85x54 mm

2. Postać: sztywna kartka z tworzywa sztucznego z wprasowanym i widocznym na rewersie układem elektronicznym

Charakterystyka

Awers

- kolorowe zdjęcie w ramce o wymiarach 40x28 mm

- pod napisem "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) KADENCJA" wizerunek białego orła w koronie na czerwonym polu w ramce o wymiarach 12x15 mm

- zabezpieczenie: pokrycie przezroczystą warstwą reagującą na oświetlenie promieni ultrafioletowych

Rewers

- dwie ramki o wymiarach 38,5x9 mm każda, z miejscem na naniesione elektronicznie podpisy: marszałka i senatora-właściciela legitymacji

- zabezpieczenie: pokrycie przezroczystą folią holograficzną

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021