Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 13 grudnia 1967 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W. - 1/68).

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz § 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 36, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się cennik robót wiertniczych obowiązujący w rozliczeniach za te roboty między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami, z wyłączeniem robót wykonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
2.
Cennik wymieniony w ust. 1 ogłoszony zostanie w formie broszury pt. Jednolity cennik robót wiertniczych (J.C.R.W. - 1/68), wydanej przed 31 grudnia 1967 r. przez Centralny Urząd Geologii.
§  2.
Ustalone w cenniku wymienionym w § 1 ceny za roboty wiertnicze okrętne i udarowe wykonywane w 1968 r. mogą być na podstawie porozumienia między zleceniodawcą a wykonawcą robót podwyższone w granicach do 10%, jeżeli wykonawca wykaże za pomocą kalkulacji konieczność zastosowania tej podwyżki w danych warunkach geologicznych i terenowych.
§  3.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414),
2)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych (Monitor Polski Nr 76, poz. 353).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r., a w stosunku do robót wiertniczych wykonywanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz robót wiertniczych wykonywanych przez zakłady rzemieślnicze koordynowane przez Komitet Drobnej Wytwórczości - z dniem 1 stycznia 1969 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021