Zakaz nieprawnego noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1945 r.
w sprawie zakazu nieprawnego noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych.

W związku z zakończeniem działań wojennych, częściową demobilizacją i powrotem jeńców wojennych znaczne ilości oficerów, podoficerów i szeregowców opuszczają szeregi czynnej armii. Już obecnie daje się zauważyć smutne zjawisko niejednokrotnego nadużywania munduru wojskowego przez osoby nieuprawnione do jego noszenia, do celów przestępczych. Wskutek tego tępienie tych nadużyć i zapobieganie im staje się zagadnieniem, wymagającym czujności tak w interesie ogólnego porządku prawnego, jak i honoru Wojska Polskiego.
Celem zapobieżenia tym nadużyciom zarządzam, co następuje:
§  1.
Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy, zwolnieni z czynnej służby wojskowej, mają prawo - wobec częstej niemożności sprawienia sobie ubrań cywilnych - noszenia ubrania kroju i koloru wojskowego, jednak bez prawa noszenia naramienników, dystynkcyj na kołnierzu, pasów oraz dystynkcyj i orzełków na czapkach.
§  2.
Prawo noszenia umundurowania wojskowego przysługuje wyłącznie osobom wojskowym, będącym w czynnej służbie, udowodnionej legitymacją służbową, względnie oficerom rezerwy - na podstawie indywidualnego zezwolenia Ministra Obrony Narodowej.
§  3.
Nieprawne noszenie dystynkcyj i odznak wojskowych podlega ściganiu i ukaraniu karą pozbawienia wolności, przewidzianą w przepisie art. 26 prawa o wykroczeniach, o ile czyn sprawcy nie jest zagrożony surowszą karą.
§  4.
Wszyscy Ob. Ob. Ministrowie podadzą treść niniejszego zarządzenia do wiadomości podległym sobie organom aż do najniższych komórek organizacyjnych celem ścisłego przestrzegania i wykonania przy zakazaniu wszystkim im podległym funkcjonariuszom, nie będącym w czynnej służbie wojskowej, noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od ukarania administracyjnego.
§  5.
Ob. Minister Administracji Publicznej poda niniejsze zarządzenie do powszechnej wiadomości przez jego rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach Państwa.
§  6.
Ob. Minister Obrony Narodowej wyda osobne zarządzenia oficerom, podoficerom i szeregowcom czynnej służby odnośnie obowiązku i sposobu poddawania się kontroli dokumentów służbowych.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021