Zmiana rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17 wyrazy "pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.7-2.16" zastępuje się wyrazami

"pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.5a, 2.7-2.16";

2)
załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Profesjonalne dowody rejestracyjne zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  3. 
Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które zostały zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, organ rejestrujący wydaje do czasu wyczerpania ich zapasu, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
§  4. 
Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które zostały wydane przez organ rejestrujący do dnia 12 lipca 2022 r., mogą być wypełniane przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i zachowują ważność do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR I OPIS BLANKIETU PROFESJONALNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

I.
Wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
wzór wzór
strona nr 1 strona nr 2
II.
Opis:
A.
Informacje ogólne:
1.
Forma dokumentu: dokument dwustronny.
2.
Format dokumentu: 105 x 73 mm.
3.
Podłoże: papier półsyntetyczny.
B.
Wykaz zabezpieczeń:
1.
Zabezpieczenia w papierze:
a)
papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,
b)
dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,
c)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e)
włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2.
Zabezpieczenia w druku:
a)
element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b)
mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),
c)
tło giloszowe z drukiem irysowym,
d)
element irydyscentny w formie napisu PDR,
e)
nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3.
Inne zabezpieczenia:

numeracja wykonywana w technice typografii.

C.
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego:
1.
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w części (strona nr 1)

A - profesjonalny numer rejestracyjny,

C - dane dotyczące posiadacza profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (podmiotu uprawnionego) obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 - nazwa podmiotu uprawnionego,

C.1.2 - numer PESEL albo REGON,

C.1.3 - adres siedziby/oddziału podmiotu uprawnionego.

2.
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w części (strona nr 2):

D - dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 - marka pojazdu,

D.2 - typ pojazdu, jeżeli występuje,

D.3 - model pojazdu,

E - numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu (w kg), z wyłączeniem motocykli i motorowerów, F.2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G - masa własna pojazdu (w kg); w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające,

H - okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

I - data wypełnienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

L - liczba osi,

P.1 - pojemność silnika (w cm3),

P.2 - maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 - rodzaj paliwa,

S.1 - liczba miejsc siedzących, włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 - liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.918

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.
Data aktu: 26/04/2022
Data ogłoszenia: 28/04/2022
Data wejścia w życie: 01/05/2022