Zmiany zostaną wprowadzone przy okazji reformy szkolnictwa zawodowego, nad którą pracuje resort edukacji. Modyfikacja przepisów Karty Nauczyciela wprowadzi możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Awans tak samo jak w krajowych szkołach

Przystąpienie do procedury awansu zawodowego jest dobrowolne. Ze względu na organizację nauczania w szkołach za granicą. Do procedury awansu zawodowego będą mogli przystąpić nauczyciele posiadający kwalifikacje określone przepisach w sprawie kwalifikacji nauczycieli, uczący w szkołach za granicą przedmiotów zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami, niezależnie od formy zatrudnienia ani od liczby godzin zajęć prowadzonych tygodniowo.

Resort edukacji przydzieli nauczycielom rozpoczynającym staż opiekunów wybranych spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych rekrutujących się ze szkół w Polsce oraz szkół polskich.

Egzamin także przez internet

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny stopnia realizacji planu rozwoju, nauczyciele będą mogli przystąpić do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powoływaną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub jednostkę, której minister powierzy prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli za granicą. W skład komisji wchodzić będą dwaj przedstawiciele ministra – jeden z nich pełnić będzie funkcję przewodniczącego, dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra i opiekun stażu.

Egzamin oraz rozmowę komisja będzie mogła przeprowadzić w formie wideokonferencji na platformie awansu zawodowego nauczycieli, przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w rzeczywistym czasie.

Preferencje dla doświadczonych nauczycieli

Ustawa wprowadza preferencyjne warunki dla nauczycieli z dłuższym stażem. Ci, spełniający wymogi kwalifikacyjne i posiadający dorobek zawodowy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat przepracowali co najmniej 5 lat szkolnych będą mogli ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Z kolei nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne i posiadający dorobek zawodowy, którzy przepracowali w ciągu ostatnich 20 lat co najmniej 15 lat szkolnych, będą mogli ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. W obu przypadkach stopień awansu będzie nadawał minister lub jednostka, której minister powierzy prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli za granicą, na podstawie analizy dokumentów potwierdzających posiadanie przez nauczyciela kwalifikacji, okres prowadzenia zajęć i dorobek zawodowy.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>