Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia odpowiednio w:
1)
uczelni wojskowej;
2)
szkole podoficerskiej;
3)
centrum szkolenia lub
4)
ośrodku szkolenia.
§  2. 
1. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia na studiach w uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości określonej procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej "najniższym uposażeniem".
2. 
Wysokość uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia na studiach w uczelni wojskowej jest określona w załączniku do rozporządzenia.
3. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową, który jest kandydatem posiadającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, na czas kształcenia w uczelni wojskowej w ramach kursu oficerskiego przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
jeżeli program kształcenia jest dłuższy niż 12 miesięcy:
a)
100% najniższego uposażenia - do momentu powołania do zawodowej służby wojskowej,
b)
120% najniższego uposażenia - po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
2)
jeżeli program kształcenia jest krótszy niż 12 miesięcy - 100% najniższego uposażenia.
4. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia w szkole podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
jeżeli program kształcenia jest dłuższy niż 12 miesięcy:
a)
100% najniższego uposażenia - do momentu powołania do zawodowej służby wojskowej,
b)
101% najniższego uposażenia - po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
2)
jeżeli program kształcenia jest krótszy niż 12 miesięcy - 100% najniższego uposażenia.
5. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 100% najniższego uposażenia.
6. 
Uposażenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odpowiednio żołnierzowi kształcącemu się na uczelni, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, z tym że w szóstym roku nauki otrzymuje on uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości 120% najniższego uposażenia.
§  3. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia, od dnia mianowania na stopień wojskowy podporucznika albo kaprala do dnia stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej po zakończeniu kształcenia, przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 90% najniższej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska służbowego odpowiednio w stopniu wojskowym podporucznika albo kaprala.
§  4. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia od dnia 23 kwietnia 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO ŻOŁNIERZOWI PEŁNIĄCEMU SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ NA CZAS KSZTAŁCENIA NA STUDIACH W UCZELNI WOJSKOWEJ

Posiadany stopień wojskowy Procent najniższego uposażenia w zależności od roku kształcenia
pierwszy rok kształcenia drugi rok kształcenia trzeci rok kształcenia czwarty rok kształcenia piąty rok kształcenia
szeregowy (marynarz) 100% 102% 104% 106% 108%
starszy szeregowy (starszy marynarz) 104% 106% 108% 110%
starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 106% 108% 110% 112%
kapral (mat) 108% 110% 112% 114%
starszy kapral (starszy mat) 110% 112% 114% 116%
plutonowy (bosmanmat) 114% 116% 118%
sierżant

(bosman)

118% 120%
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 367), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.892

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia.
Data aktu: 22/04/2022
Data ogłoszenia: 25/04/2022
Data wejścia w życie: 26/04/2022, 23/04/2022