Wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", na zadania publiczne związane z realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa, zwanym dalej "Programem NSIP", oraz na zadania w zakresie krajowych inwestycji obronnych.
§  2. 
Minister Obrony Narodowej przekazuje instytucji gospodarki budżetowej, dla której jest organem założycielskim, zwanej dalej "instytucją gospodarki budżetowej", powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP, dotacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 3 ustawy, w wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, w części budżetu państwa, której jest dysponentem.
§  3. 
Warunkiem przyznania dotacji, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 3 ustawy, jest zawarcie umowy między Ministrem Obrony Narodowej a dyrektorem instytucji gospodarki budżetowej.
§  4. 
1. 
Dotacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 3 ustawy, są przyznawane na podstawie zapotrzebowań składanych przez instytucję gospodarki budżetowej do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetu za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury.
2. 
Instytucja gospodarki budżetowej w zapotrzebowaniu o przyznanie dotacji wskazuje:
1)
termin przekazania dotacji i jej wysokość;
2)
zadanie, na które dotacja jest przyznawana.
3. 
Zapotrzebowania o przyznanie dotacji celowej są składane na kolejne dekady miesiąca w terminie czterech dni roboczych przed rozpoczęciem danej dekady.
4. 
Zapotrzebowania o przyznanie dotacji podmiotowej są składane miesięcznie w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.
5. 
Dotację przyznaną na podstawie zapotrzebowania komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach budżetu przekazuje na rachunek instytucji gospodarki budżetowej w terminach i kwotach wskazanych w tym zapotrzebowaniu.
§  5. 
1. 
Dotacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 3 ustawy, są rozliczane przez instytucję gospodarki budżetowej na podstawie przekazywanych do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetu, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury, okresowych rozliczeń z wykorzystania tych dotacji, sporządzanych i przesyłanych w następujących terminach:
1)
dla dotacji celowych - do 15 dnia po zakończeniu danego miesiąca;
2)
dla dotacji podmiotowej - do 20 dnia po zakończeniu danego kwartału.
2. 
Rozliczenie dotacji celowej na przejściowe finansowanie zadań w części pozostającej do opłacenia przez organy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego następuje przez kompensatę wzajemnych płatności składek do wspólnego budżetu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w wysokości określonej w dokumentach decyzyjnych Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z uwzględnieniem całkowitego rozliczenia zadania.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 261), które zgodnie z art. 821 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.871

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa.
Data aktu: 21/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022