Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi

Na podstawie art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi:
1)
samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
2)
samodzielnie, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
§  2. 
Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Ratownik medyczny na zlecenie lekarza może udzielać świadczeń zdrowotnych określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz innych, niewymienionych w tych załącznikach - stosownie do wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego.
§  5. 
Ratownik medyczny może nie podjąć udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 2-4 lub odstąpić od ich udzielania w następujących przypadkach:
1)
rozerwania ciała, dekapitacji, rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2)
oznak rozkładu gnilnego ciała lub stężenia pośmiertnego lub zwęglenia;
3)
asystolii utrzymującej się powyżej 30 minut oraz kapnometrii poniżej 10 mmHg mimo prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi przy szerokich, niereagujących na światło źrenicach, z wyjątkiem pacjentów z podejrzeniem hipotermii, których identyfikacja następuje przez wykonanie pomiaru temperatury centralnej, lub z podejrzeniem innych odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.
§  6. 
1. 
Ratownik medyczny informuje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod którego opieką znajduje się pacjent, o samodzielnym udzieleniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych oraz o podanych produktach leczniczych i wykonanych badaniach.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe poza podmiotem leczniczym, jeżeli pacjent zostaje objęty opieką lekarską w obecności tego ratownika medycznego.
§  6a. 
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2 ratownik medyczny może dokonywać pobierania materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywać test antygenowy na obecność tego wirusa.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1.
Ocena stanu pacjenta.
2.
Układanie pacjenta w pozycji dostosowanej do stanu pacjenta lub do odniesionych przez niego obrażeń.
3.
Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
4.
Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach - w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
5.
Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach - w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
6.
Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
7.
Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
1)
rurki ustno-gardłowej;
2)
rurki nosowo-gardłowej;
3)
przyrządów nadgłośniowych;
4)
konikopunkcji.
8.
Odsysanie dróg oddechowych.
9.
Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu, lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
10.
Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
11.
Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
12.
Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
13.
Monitorowanie czynności układu oddechowego.
14.
Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
15.
Wykonanie i ocena zapisu EKG.
16.
Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
17.
Wykonanie dojścia doszpikowego z użyciem gotowego zestawu.
18.
Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
19.
Odbarczenie odmy prężnej przez nakłucie jamy opłucnowej.
20.
Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych.
21.
Opatrywanie ran.
22.
Tamowanie krwawień zewnętrznych.
23.
Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
24.
Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
25.
Przyjęcie porodu.
26.
Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
27.
Cewnikowanie pęcherza moczowego.
28.
Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
29.
Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
30.
Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
31.
Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
32.
Podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w tym przysługujących żołnierzom na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), oraz leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza.
33.
Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego - z zasobów własnych chorego.
34.
Podawanie leków wymienionych w tabeli:
Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać
1 Acidum acetylsalicylicum tabletki
2 Adenosinum roztwór do wstrzykiwań
3 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
4 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań
5 Isosorbidi mononitras tabletki
6 Budesonidum zawiesina do nebulizacji
7 Captoprilum tabletki
8 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań
9 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań
10 Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
11 Dexamethasone phosphate roztwór do wstrzykiwań, tabletki
12 Diazepamum roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza
13 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
14 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań
15 Fentanylum roztwór do wstrzykiwań
16 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań
17 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań
18 Gliceroli trinitras tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego
19 Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
20 Glucosum 5%, 20% roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wlewu dożylnego
21 Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań
22 Hydrocortisonum roztwór do wstrzykiwań
23 Hydroxizinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
24 Ibuprofenum tabletki
25 Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
26 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, żel
27 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań
28 Mannitolum - 15% roztwór do wlewu dożylnego
29 Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań
30 Methoxyflurane płyn do sporządzania inhalacji parowej
31 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań
32 Metoprololitartras roztwór do wstrzykiwań
33 Midazolamum roztwór do wstrzykiwań
34 Morphinisulfas roztwór do wstrzykiwań
35 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
36 Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego
37 Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań
38 Papaverinum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań
39 Paracetamolum czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań
40 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego
41 Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) roztwór do wlewu dożylnego
42 Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji
43 Solutio Ringeri / zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego
44 Thiethylperazinum czopki, roztwór do wstrzykiwań
45 Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
46 Tlen medyczny gaz
47 Urapidilum roztwór do wstrzykiwań

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWYCH I PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM DZIAŁAŃ JEDNOSTEK PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1.
Wykonanie konikotomii.
2.
Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych.
3.
Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych.
4.
Wykonanie fasciotomii.
5.
Wykonanie blokady obwodowej nerwów.
6.
Wykonanie badania USG u pacjenta urazowego.
7.
Wykonanie drenażu jamy opłucnowej.
8.
Podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowolemicznego pod warunkiem ukończenia szkolenia z zakresu przetaczania krwi i jej składników.
9.
Udzielanie wsparcia psychologicznego poszkodowanym i członkom zespołu ratownictwa medycznego przez ocenę prezentowanych zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres.
10.
Podejmowanie czynności w ramach osłony przeciwepidemiologicznej i przeciwepizootycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear - CBRN) według instrukcji i standardów.
11.
Podawanie leków wymienionych w tabeli:
Lp. Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim) Postać
1 Acidum tranexamicum

(Kwas traneksamowy)

roztwór do wstrzyknięć
2 Acetazolamidum

(Acetazolamid)

tabletki
3 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (Amoksycylina) roztwór do wstrzyknięć
4 Ciprofloxacinum

(Ciprofloksacyna)

roztwór do wstrzyknięć
5 Clindamycinum

(Klindamycyna)

roztwór do wstrzyknięć
6 Cefotetan

(Cefotetan)

roztwór do wstrzyknięć
7 Cloxacillinum

(Kloksacylina)

roztwór do wstrzyknięć
8 Etomidate

(Etomidat)

roztwór do wstrzyknięć
9 Ertapenem

(Ertapenem)

roztwór do wstrzyknięć
10 Fentanylum

(Fentanyl)

aerozol, doustna - lizak
11 Ketaminum

(Ketamina)

roztwór do wstrzyknięć
12 Mannitolum

(Mannitol - 5%, 10%, 20%)

roztwór do wlewu dożylnego
13 Methoxyflurane płyn do sporządzania inhalacji parowej
14 Moxifloxacinum

(Moksyfloksacyna)

tabletki
15 Neostigmini methylsulfas

(Neostygmina)

roztwór do wstrzyknięć
16 Propofol

(Propofol)

roztwór do wstrzyknięć
17 Vecuronium bromide

(Wekuronium)

roztwór do wstrzyknięć
18 Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin)

(Sukcynocholina)

roztwór do wstrzyknięć
19 Bacitracinum

(Bacytracyna)

krople do oczu
20 Proxymetacaine hydrochloride

(Proksymetakaina)

krople do oczu

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.598 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi.
Data aktu: 08/03/2019
Data ogłoszenia: 15/03/2022
Data wejścia w życie: 10/04/2019