Przedterminowe wybory wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 15 maja 2022 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje-wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermi-nowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim
2 do dnia 31 marca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor-czego

3 do dnia 1 kwietnia 2022 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gmin-nej komisji wyborczej
4 do dnia 5 kwietnia 2022 r. - powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5 do dnia 20 kwietnia 2022 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6 do dnia 25 kwietnia 2022 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicz-nych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyzna-czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o loka-lach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 27 kwietnia 2022 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wybor-czych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 2 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwie-szczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej na-zwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycz-nej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wybor-ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 2 maja 2022 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 6 maja 2022 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wybor-ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
1 2 3
11 do dnia 10 maja 2022 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wybor-ców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izo-lacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 14 maja 2022 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komi-sji wyborczych
14 w dniu 15 maja 2022 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.589

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przedterminowe wybory wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim.
Data aktu: 11/03/2022
Data ogłoszenia: 14/03/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022