Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074 2 ), obejmujący obszar 671,41 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIESZYNEK (PLH220074)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 695722,14 449184,08
2 695590,00 449273,32
3 695578,80 449282,42
4 695526,97 449319,54
5 695484,96 449349,65
6 695428,23 449383,97
7 695352,60 449430,19
8 695306,37 449456,80
9 695252,45 449484,11
10 695199,23 449511,42
11 695093,48 449566,05
12 695005,24 449611,57
13 694946,41 449652,89
14 694921,20 449676,00
15 694893,71 449695,12
16 694766,78 449791,41
17 694668,30 449869,11
18 694558,87 449957,74
19 694536,99 449938,04
20 694505,25 449916,16
21 694484,46 449904,12
22 694459,30 449904,12
23 694433,03 449901,93
24 694400,21 449905,22
25 694321,42 449908,50
26 694280,93 449901,93
27 694210,90 449898,65
28 694178,07 449905,22
29 694122,27 449917,25
30 694024,45 449938,96
31 693857,61 449967,59
32 693721,91 449985,02
33 693723,15 450085,87
34 693688,29 450094,58
35 693694,52 450144,38
36 693572,51 450158,08
37 693199,01 450190,45
38 693192,78 450165,55
39 693175,35 450143,14
40 693150,45 450145,63
41 693145,00 450082,60
42 692887,29 450175,04
43 692751,89 450246,01
44 692675,32 450291,76
45 692645,47 450147,06
46 692631,29 450059,87
47 692609,76 449970,58
48 692556,76 449817,83
49 692518,58 449758,07
50 692467,12 449729,85
51 692428,94 449666,77
52 692337,64 449653,49
53 692193,22 449621,95
54 692166,66 449610,33
55 692108,56 449568,83
56 692030,54 449495,78
57 691954,18 449422,74
58 692309,42 449080,78
59 692326,02 449080,78
60 692390,76 449105,68
61 692417,32 449105,68
62 692438,70 449088,46
63 692509,66 448950,26
64 692538,30 448935,32
65 692588,10 448914,16
66 692619,22 448899,22
67 692639,14 448886,77
68 692657,82 448884,28
69 692675,25 448888,01
70 692693,92 448896,73
71 692722,56 448891,75
72 692798,50 448869,34
73 692858,26 448860,62
74 692875,69 448881,79
75 692908,06 448876,81
76 692930,47 448854,40
77 692964,09 448813,31
78 692980,27 448807,09
79 693051,24 448813,31
80 693106,02 448808,33
81 693107,26 448767,25
82 693111,00 448678,85
83 693122,20 448660,18
84 693167,02 448658,93
85 693230,52 448656,44
86 693275,34 448656,44
87 693321,11 448660,07
88 693333,28 448766,44
89 693426,41 448756,38
90 693422,71 448701,35
91 693456,58 448697,11
92 693499,97 448677,01
93 693569,82 448801,36
94 693604,21 448789,19
95 693620,09 448825,70
96 693703,17 448804,54
97 693699,46 448769,08
98 693661,36 448758,50
99 693625,38 448746,86
100 693602,10 448719,34
101 693588,34 448692,88
102 693585,69 448625,68
103 693533,84 448619,86
104 693540,19 448596,57
105 693577,23 448466,40
106 693619,56 448477,51
107 693630,14 448444,70
108 693595,22 448430,41
109 693634,91 448311,35
110 693632,26 448285,95
111 693611,62 448269,02
112 693597,86 448243,09
113 693620,09 448193,35
114 693625,38 448197,58
115 693680,41 448234,62
116 693693,11 448206,58
117 693699,99 448206,58
118 693714,81 448201,81
119 693724,34 448187,53
120 693675,12 448153,13
121 693643,90 448133,02
122 693631,73 448106,03
123 693632,79 448085,93
124 693634,91 448060,53
125 693625,91 448048,36
126 693577,23 448022,96
127 693526,43 448142,55
128 693427,24 448124,98
129 693427,23 448124,82
130 693428,48 448082,49
131 693434,70 448047,63
132 693442,17 447996,59
133 693440,93 447943,05
134 693429,72 447889,52
135 693408,56 447838,47
136 693379,30 447788,82
137 693354,10 447774,21
138 693313,94 447763,77
139 693306,47 447736,38
140 693307,71 447695,30
141 693310,20 447649,23
142 693301,49 447606,90
143 693289,04 447572,04
144 693289,04 447519,75
145 693301,49 447421,40
146 693302,73 447350,43
147 693377,28 447354,63
148 693407,16 447351,83
149 693448,24 447352,76
150 693484,66 447355,57
151 693514,54 447363,97
152 693550,02 447372,37
153 693606,05 447370,51
154 693653,67 447358,37
155 693688,22 447344,36
156 693716,23 447329,42
157 693753,58 447304,21
158 693790,93 447255,65
159 693813,34 447220,17
160 693844,15 447221,11
161 693876,83 447221,11
162 693898,31 447190,29
163 693904,85 447162,28
164 693902,98 447132,40
165 693902,05 447085,71
166 693910,45 447066,10
167 693926,32 447051,16
168 693953,40 447044,63
169 693987,02 447041,82
170 694000,09 447030,62
171 694084,13 447043,69
172 694210,18 447067,04
173 694293,29 447104,39
174 694334,37 447123,06
175 694374,53 447152,01
176 694430,95 447179,00
177 694523,91 447209,99
178 694585,88 447234,33
179 694636,79 447287,45
180 694705,40 447364,92
181 694758,52 447411,40
182 694785,08 447409,19
183 694829,35 447409,19
184 694864,76 447411,40
185 694884,68 447440,17
186 694922,31 447504,36
187 695001,99 447577,40
188 695065,99 447642,75
189 695075,33 447643,68
190 695104,27 447648,35
191 695135,09 447649,28
192 695170,57 447658,62
193 695194,85 447675,43
194 695212,59 447696,91
195 695225,66 447713,71
196 695241,53 447730,52
197 695266,75 447740,79
198 695292,89 447749,20
199 695321,84 447767,87
200 695360,21 447786,19
201 695403,37 447802,79
202 695448,19 447829,35
203 695471,43 447845,95
204 695519,57 447877,49
205 695556,09 447889,11
206 695576,01 447910,69
207 695597,59 447955,52
208 695615,85 448018,60
209 695632,45 448076,70
210 695629,13 448111,56
211 695625,81 448134,80
212 695620,83 448161,36
213 695610,87 448191,24
214 695617,51 448234,40
215 695627,47 448302,46
216 695632,45 448348,94
217 695657,35 448388,78
218 695681,06 448423,07
219 695680,12 448582,74
220 695679,19 448731,21
221 695690,39 448867,53
222 695710,94 449014,13
223 695716,54 449108,44
224 695724,01 449118,71
225 695738,02 449129,92
226 695744,55 449147,66
227 695745,49 449165,40
228 695722,14 449184,08
___________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIESZYNEK (PLH220074)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBIESZYNEK (PLH220074)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBIESZYNEK (PLH220074)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.517

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 04/03/2022
Data wejścia w życie: 19/03/2022