Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750 oraz z 2022 r. poz. 334) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 Komendant Główny PSP 20
2 Zastępca Komendanta Głównego PSP 19
3 Dyrektor biura 17
4 Doradca Komendanta 16
5 Główny księgowy 16
6 Zastępca dyrektora biura 16
7 Główny specjalista 15
8 Naczelnik wydziału 15
9 Specjalista dziedzinowy 15
10 Radca prawny 15
11 Kapelan krajowy 14
12 Dyżurny operacyjny kraju 13
13 Kierownik sekcji 13
14 Zastępca naczelnika wydziału 13
15 Starszy specjalista 12
16 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju 12
17 Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju 10
18 Specjalista 10
19 Starszy inspektor sztabowy 9
20 Starszy inspektor 8
21 Inspektor 7
22 Starszy operator sprzętu 7
23 Starszy technik sztabowy 7
24 Starszy ratownik-kierowca 6
25 Starszy technik 6
26 Ratownik-kierowca 5
27 Technik 5
28 Młodszy ratownik-kierowca 3
29 Młodszy technik 3
30 Stażysta 1

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 Komendant wojewódzki PSP 18
2 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 17
3 Główny księgowy 14
4 Naczelnik wydziału 14
5 Główny specjalista 13
6 Specjalista dziedzinowy 13
7 Radca prawny 13
8 Zastępca naczelnika wydziału (w KW I kat.) 13
9 Kierownik sekcji 12
10 Zastępca naczelnika wydziału (w KW II kat.) 12
11 Dyżurny operacyjny (w KW I kat.) 11
12 Oficer operacyjny 11
13 Starszy specjalista 11
14 Dyżurny operacyjny (w KW II kat.) 10
15 Kapelan wojewódzki 10
16 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) 10
17 Specjalista 9
18 Starszy inspektor sztabowy 9
19 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) 9
20 Młodszy specjalista 8
21 Pomocnik dyżurnego operacyjnego 7
22 Starszy inspektor 7
23 Starszy technik sztabowy 7
24 Inspektor 6
25 Starszy ratownik-kierowca 5
26 Starszy technik 5
27 Ratownik-kierowca 4
28 Technik 4
29 Młodszy ratownik-kierowca 3
30 Młodszy technik 3
31 Stażysta 1

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.) 17
2 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.) 16
3 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.) 16
4 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.) 15
5 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.) 15
6 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.) 14
7 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13
8 Główny księgowy (w KP I kat.) 13
9 Naczelnik wydziału (w KP I kat.) 13
10 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.) 13
11 Główny księgowy (w KP II kat.) 12
12 Naczelnik wydziału (w KP II kat.) 12
13 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.) 12
14 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
15 Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.) 12
16 Starszy specjalista właściwy ds. ochrony danych (w KP I kat.) 12
17 Główny księgowy (w KP III, IV i V kat.) 11
18 Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.) 11
19 Zastępca naczelnika wydziału (w KP II kat.) 11
20 Kierownik sekcji (w KP I i II kat.) 11
21 Dowódca zmiany 10
22 Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.) 10
23 Kierownik sekcji (w KP III, IV i V kat.) 10
24 Oficer operacyjny (w KP I i II kat.) 10
25 Starszy specjalista 10
26 Zastępca naczelnika wydziału (w KP III, IV i V kat.) 10
27 Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.) 9
28 Specjalista 9
29 Starszy dyżurny stanowiska kierowania 9
30 Starszy inspektor sztabowy 9
31 Starszy ratownik specjalista 9
32 Zastępca dowódcy zmiany 9
33 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.) 9
34 Dowódca sekcji 8
35 Młodszy specjalista 8
36 Absolwent-oficer 7
37 Dowódca zastępu 7
38 Ratownik specjalista 7
39 Starszy inspektor 7
40 Starszy operator sprzętu 7
41 Starszy technik sztabowy 7
42 Dyżurny stanowiska kierowania 6
43 Inspektor 6
44 Operator sprzętu 6
45 Specjalista dziedzinowy 6
46 Młodszy inspektor 6
47 Młodszy operator sprzętu 6
48 Młodszy ratownik specjalista 6
49 Absolwent-aspirant 5
50 Starszy ratownik 5
51 Starszy ratownik-kierowca 5
52 Starszy technik 5
53 Starszy ratownik medyczny służby 5
54 Ratownik 4
55 Ratownik-kierowca 4
56 Ratownik medyczny służby 4
57 Technik 4
58 Młodszy ratownik 3
59 Młodszy ratownik-kierowca 3
60 Młodszy technik 3
61 Stażysta 1

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant 19
2 Zastępca Komendanta 18
3 Kanclerz 17
4 Profesor 16
5 Dyrektor 15
6 Profesor uczelni 15
7 Dowódca pododdziałów szkolnych 14
8 Kierownik działu 14
9 Adiunkt 13
10 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13
11 Główny specjalista 13
12 Dowódca kompanii szkolnej 12
13 Oficer dyżurny 12
14 Starszy wykładowca 12
15 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
16 Specjalista dziedzinowy 12
17 Wykładowca 11
18 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11
19 Asystent 10
20 Dowódca zmiany 10
21 Kierownik referatu 10
22 Starszy ratownik specjalista 10
23 Starszy specjalista 10
24 Lektor 9
25 Specjalista 9
26 Starszy instruktor 9
27 Zastępca dowódcy zmiany 9
28 Dowódca sekcji 8
29 Instruktor 8
30 Młodszy specjalista 8
31 Starszy inspektor sztabowy 8
32 Absolwent-oficer 7
33 Dowódca zastępu 7
34 Ratownik specjalista 7
35 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7
36 Starszy inspektor 7
37 Starszy operator sprzętu 7
38 Inspektor 6
39 Operator sprzętu 6
40 Młodszy inspektor 6
41 Młodszy instruktor 6
42 Młodszy operator sprzętu 6
43 Młodszy ratownik specjalista 6
44 Absolwent-aspirant 5
45 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 5
46 Starszy ratownik 5
47 Starszy ratownik medyczny służby 5
48 Starszy ratownik-kierowca 5
49 Starszy technik 5
50 Ratownik 4
51 Ratownik medyczny służby 4
52 Ratownik-kierowca 4
53 Technik 4
54 Młodszy ratownik 3
55 Młodszy ratownik-kierowca 3
56 Młodszy technik 3
57 Stażysta 1

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
Jednostka organizacyjna PSP
IB CMP CS SA SP OSz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dyrektor 18 16
2 Komendant 17 17 17
3 Zastępca dyrektora 16
4 Zastępca komendanta 16 16 16
5 Kierownik zakładu 14
6 Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia 14 14 14
7 Naczelnik ośrodka szkolenia 14
8 Główny księgowy 13 13 13
9 Główny specjalista 13 13 13
10 Naczelnik wydziału 13 13 13 13
11 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13 13 13
12 Adiunkt 12
13 Dowódca kompanii szkolnej 12 12
14 Kierownik laboratorium 12
15 Kierownik sekcji 12 12 12 12
16 Kierownik zespołu przedmiotowego 12 12
17 Oficer dyżurny 12 12
18 Starszy wykładowca 12 12 12 12
19 Specjalista dziedzinowy 12 12 12 12
20 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12 12 12
21 Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia 13
22 Zastępca naczelnika wydziału 12 12 12
23 Wykładowca 11 11 11 11
24 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11 11
25 Dowódca zmiany 10 10 10
26 Starszy specjalista 10 10 10 10
27 Specjalista 9 9 9 9
28 Starszy instruktor 9 9 9 9
29 Starszy ratownik specjalista 9 9 9
30 Zastępca dowódcy zmiany 9 9 9
31 Dowódca sekcji 8 8 8
32 Instruktor 8 8 8 8
33 Młodszy specjalista 8 8 8 8
34 Młodszy wykładowca 8 8 8 8
35 Starszy inspektor sztabowy 8 8 8
36 Absolwent-oficer 7 7 7
37 Dowódca zastępu 7 7 7
38 Ratownik specjalista 7 7 7
39 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7 7 7
40 Starszy inspektor 7 7 7 7
41 Starszy operator sprzętu 7 7 7
42 Starszy technik sztabowy 7 7 7 7
43 Inspektor 6 6 6
44 Operator sprzętu 6 6 6
45 Młodszy inspektor 6 6 6
46 Młodszy instruktor 6 6 6 6
47 Młodszy ratownik specjalista 6 6 6
48 Absolwent-aspirant 5 5 5
49 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 5 5 5
50 Starszy ratownik 5 5 5
51 Starszy ratownik-kierowca 5 5 5
52 Starszy ratownik medyczny służby 5 5 5
53 Starszy technik 5 5 5 5 5 5
54 Ratownik 4 4 4
55 Ratownik-kierowca 4 4 4 4
56 Ratownik medyczny służby 4 4 4
57 Technik 4 4 4 4 4
58 Młodszy ratownik 3 3 3
59 Młodszy ratownik-kierowca 3 3 3
60 Młodszy technik 3 3 3 3
61 Stażysta 1 1 1 1

TABELA NR 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

6.1.

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp. Stanowisko i szczebel organizacyjny Grupa uposażenia zasadniczego
I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 15
2 Starszy specjalista 13
3 Specjalista 11
4 Młodszy specjalista 9
II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 13
2 Starszy specjalista 11
3 Specjalista 10
4 Młodszy specjalista 8

6.2.

Wojskowe straże pożarne

Lp. Stanowisko Grupa uposażenia zasadniczego
1 Dowódca wojskowej straży pożarnej 10
2 Dowódca zastępu 7
3 Starszy ratownik-kierowca 4
4 Ratownik 3
5 Ratownik-kierowca 3
6 Technik 3
7 Młodszy ratownik 2
8 Młodszy ratownik-kierowca 2

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

PSP - Państwową Straż Pożarną,

KW I kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP I kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.494

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 28/02/2022
Data ogłoszenia: 01/03/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2022, 02/03/2022