Dotacja udzielana w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku;
2)
termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw energii podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacji;
3)
sposób dokumentowania wykorzystania dotacji.
§  2. 
1. 
Ubiegający się o udzielenie dotacji, zwany dalej "wnioskodawcą", składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw energii w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek dotyczy.
2. 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej wnioskodawca dołącza:
1)
oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
2)
kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88).
§  3. 
O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia minister właściwy do spraw energii zawiadamia wnioskodawcę w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym wniosek został złożony.
§  4. 
Podmiot, któremu udzielono dotację na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku, zwany dalej "wykonawcą", w celu dokumentowania wykorzystania dotacji prowadzi:
1)
ewidencję księgową w sposób umożliwiający rozliczenie kosztów i ustalenie dochodów związanych z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja;
2)
wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
§  5. 
1. 
W 2012 r. podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Wnioski złożone w 2012 r. na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do rozpatrzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK o udzielenie dotacji w roku ....

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 1849), które na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 766) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.487 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacja udzielana w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
Data aktu: 26/03/2012
Data ogłoszenia: 01/03/2022
Data wejścia w życie: 13/04/2012