Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070 2 ), obejmujący obszar 424,40 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KRĄG (PLH220070)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)
X Y
1 2 3
1 680637,61 441321,37
2 680615,30 441342,34
3 680596,56 441355,28
4 680568,00 441376,26
5 680557,29 441390,09
6 680545,69 441432,93
7 680536,32 441460,60
8 680520,70 441479,79
9 680499,72 441501,65
10 680480,98 441515,49
11 680462,68 441534,68
12 680452,42 441546,72
13 680441,71 441565,02
14 680426,09 441592,24
15 680413,15 441623,48
16 680398,43 441653,38
17 680382,36 441680,15
18 680280,62 441812,69
19 680266,78 441831,43
20 680231,08 441872,04
21 680157,90 441940,31
22 680083,38 442018,85
23 680022,69 442086,68
24 679986,99 442125,06
25 679953,07 442175,93
26 679912,02 442237,51
27 679890,15 442278,12
28 679866,05 442335,69
29 679833,92 442389,68
30 679797,33 442430,74
31 679761,63 442463,76
32 679742,44 442478,49
33 679725,04 442492,77
34 679705,85 442501,25
35 679691,12 442496,34
36 679679,08 442508,83
37 679664,80 442519,10
38 679657,66 442523,56
39 679648,28 442520,43
40 679634,45 442526,24
41 679624,63 442533,38
42 679610,35 442545,87
43 679597,86 442557,03
44 679575,55 442575,77
45 679559,04 442587,37
46 679546,99 442591,39
47 679518,87 442600,76
48 679501,92 442604,78
49 679492,99 442604,33
50 679480,50 442602,54
51 679466,66 442603,88
52 679455,51 442606,56
53 679446,58 442611,47
54 679440,33 442615,49
55 679434,98 442613,70
56 679405,53 442567,74
57 679351,08 442489,20
58 679241,75 442323,64
59 679204,27 442268,31
60 678945,89 441883,64
61 678860,66 441745,30
62 678745,08 441563,68
63 678730,80 441536,91
64 678710,72 441508,79
65 678701,79 441497,19
66 678696,44 441490,94
67 678683,94 441464,17
68 678670,11 441438,73
69 678643,34 441380,27
70 678618,35 441327,17
71 678584,88 441261,13
72 678573,72 441237,03
73 678540,25 441146,89
74 678476,89 440977,31
75 678439,40 440896,10
76 678408,59 440830,39
77 678425,17 440792,98
78 678443,86 440676,00
79 678460,54 440571,60
80 678461,09 440564,29
81 678492,06 440566,77
82 678500,09 440565,43
83 678506,34 440561,41
84 678516,16 440554,27
85 678537,58 440539,99
86 678588,89 440505,63
87 678616,12 440485,55
88 678637,98 440459,67
89 678648,69 440444,49
90 678654,94 440395,41
91 678627,27 440381,13
92 678590,23 440360,15
93 678583,09 440353,46
94 678575,95 440340,52
95 678566,58 440322,22
96 678577,74 440293,22
97 678605,85 440209,77
98 678612,10 440201,74
99 678629,95 440189,24
100 678637,09 440182,10
101 678672,34 440160,23
102 678705,36 440139,71
103 678808,45 440108,02
104 679006,14 440051,80
105 679019,52 440048,23
106 679075,75 440048,23
107 679140,01 440050,46
108 679170,35 440055,37
109 679272,54 440010,74
110 679287,27 440006,73
111 679297,09 439987,09
112 679311,37 439957,64
113 679331,45 439908,55
114 679337,70 439893,83
115 679340,37 439868,84
116 679345,73 439850,09
117 679353,32 439802,34
118 679368,93 439715,33
119 679372,95 439691,23
120 679376,07 439684,09
121 679397,49 439643,93
122 679416,68 439610,90
123 679437,66 439581,01
124 679451,49 439564,94
125 679469,79 439548,88
126 679548,33 439489,53
127 679562,16 439479,71
128 679589,83 439486,85
129 679632,67 439493,54
130 679666,13 439497,11
131 679707,19 439495,77
132 679738,87 439493,99
133 679754,49 439502,91
134 679803,58 439521,21
135 679881,67 439557,35
136 679908,89 439577,44
137 679929,42 439590,38
138 679957,98 439610,46
139 679981,63 439627,42
140 680002,16 439646,60
141 680006,17 439655,98
142 680019,56 439674,27
143 680040,98 439698,37
144 680067,76 439726,93
145 680085,16 439745,23
146 680097,65 439762,18
147 680115,50 439803,68
148 680125,77 439833,58
149 680137,37 439862,59
150 680159,68 439947,37
151 680196,28 440054,47
152 680206,99 440081,70
153 680215,91 440094,64
154 680277,94 440168,27
155 680283,29 440177,19
156 680285,53 440187,01
157 680287,31 440202,18
158 680289,99 440225,83
159 680290,88 440273,13
160 680291,33 440324,90
161 680290,43 440343,64
162 680292,22 440362,38
163 680294,90 440376,22
164 680306,50 440396,75
165 680314,98 440412,36
166 680323,90 440423,07
167 680339,97 440450,74
168 680355,14 440485,99
169 680379,68 440537,76
170 680395,75 440571,23
171 680414,04 440596,66
172 680431,89 440617,64
173 680455,10 440639,06
174 680460,45 440652,89
175 680461,79 440666,73
176 680465,36 440690,82
177 680465,36 440704,21
178 680465,81 440727,86
179 680463,13 440746,16
180 680460,90 440766,68
181 680453,31 440822,47
182 680454,21 440835,41
183 680458,22 440851,92
184 680465,36 440867,54
185 680473,84 440874,23
186 680497,49 440885,83
187 680526,50 440896,99
188 680544,35 440905,02
189 680572,02 440921,53
190 680619,76 440960,80
191 680658,14 440998,29
192 680658,14 441017,92
193 680646,98 441027,29
194 680635,83 441044,25
195 680627,80 441072,36
196 680628,24 441111,19
197 680634,94 441153,58
198 680643,86 441220,52
199 680653,68 441268,71
200 680658,14 441299,50
201 680651,89 441307,98
202 680637,61 441321,37

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KRĄG (PLH220070)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KRĄG (PLH220070)

Lp. Kod Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KRĄG (PLH220070)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Lóesela Liparis loeselii
2 skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KRĄG (PLH220070)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 poczwarówka Geyera Vertigo geyeri osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.481

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 28/02/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022