Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń.
§  2. 
1. 
W przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów, wysokość zmniejszenia kwot pomocy lub pomocy technicznej oblicza się według wzoru:

Wk = W% x Wp,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wysokość zmniejszenia,

W% - wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonego naruszenia,

Wp - kwotę pomocy lub pomocy technicznej, która, gdyby nie stwierdzono naruszenia, przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo jego części albo - w przypadku gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego częścią tego zamówienia.

2. 
Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załącznikach nr 1 i 1a do rozporządzenia.
3. 
W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej niż jednego naruszenia, wartość zmniejszeń nie podlega sumowaniu.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się zmniejszenie z tytułu naruszenia skutkującego zmniejszeniem o najwyższej wartości.
§  3. 
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2)
do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu naruszenia, do którego zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonego naruszenia;
3)
charakter i wagę stwierdzonego naruszenia ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4)
w przypadku gdy dane naruszenie jest takie samo jak naruszenie wcześniej stwierdzone w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danego naruszenia stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wartości spośród wskaźników przypisanych do tego naruszenia niezależnie od jego charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonym naruszeniu beneficjent został poinformowany zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego zostało stwierdzone dane naruszenie.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 11 CZERWCA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  1a 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM 11 CZERWCA 2020 R.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396 oraz z 2020 r. poz. 616), które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 i 979) utraciło moc z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.369 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.
Data aktu: 25/05/2020
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 11/06/2020