Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2 ,3

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406 i 518) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1).";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia "WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII" w części:
a)
"2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P" w tabeli po lp. 70 dodaje się lp. 71-74 w brzmieniu:
71 CUMYL-PEGACLONE SGT-151 2-(1-metylo-1-fenylo-etylo)-5-pentylo-pirydo[4,3-b]indol-1-on
72 MDMB-4en-PINACA 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)bu-tanian metylu
73 DIFENIDYNA 1-(1,2-difenyloetylo)piperydyna
74 4F-MDMB-BICA 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
b)
"4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P" w tabeli po lp. 75 dodaje się lp. 76-78 w brzmieniu:
76 KLONAZOLAM Clonitrazolam 6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]tria-zolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina
77 FLUBROMAZOLAM 8-bromo-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4]tria-zolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina
78 DIKLAZEPAM 2-Chlorodiazepam, Ro 5-3448 7-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia "WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY" w części:
a)
"1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N" w tabeli po lp. 204 dodaje się lp. 205 w brzmieniu:
205 IZOTONITAZEN N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-ben-zimidazolo-1-etanoamina
b)
"4. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N" w tabeli uchyla się lp. 11 i lp. 17;
4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia "WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH" w części "1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych" w tabeli:
a)
uchyla się lp. 30-32 i 51,
b)
po lp. 52 dodaje się lp. 53 i 54 w brzmieniu:
53 3-HO-PCP 3-hydroksyfencyklidyna 3-[1-(piperydyn-1-ylo)cykloheksylo]fenol
54 1cP-LSD dietyloamid kwasu 1-cyklopropionylo--d-lizergowego (6aR,9R)-4-cyklopropanokarbonylo-N,N-dietylo-7-metylo-6,6a,8,9-tetra-hydroindolo[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/892/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.274

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Data aktu: 27/01/2022
Data ogłoszenia: 04/02/2022
Data wejścia w życie: 19/02/2022