Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 2

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, zwanej dalej "pomocą finansową".
§  2. 
Pomoc finansowa może zostać udzielona podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "ustawą PARP".
§  3. 
Pomoc finansowa może zostać udzielona w formach, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt 1, 3 i 5 ustawy PARP.
§  4. 
1. 
Wyróżnia się następujące rodzaje pomocy:
1)
regionalną pomoc inwestycyjną;
2)
pomoc na usługi doradcze;
3)
pomoc na udział w targach;
4)
pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność;
5)
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności;
6)
pomoc dla klastrów innowacyjnych;
7)
pomoc na wspieranie innowacyjności;
8)
pomoc szkoleniową;
9)
pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
10)
pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
11)
pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną;
12)
pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji;
13)
pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;
14)
pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
15)
pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;
16)
pomoc de minimis;
17)
pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej.
2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-15 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
2)
pkt 16 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013";
3)
pkt 17 - stanowi pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 str. 47), zwanego dalej "Traktatem".
3. 
Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem.
4. 
Pomoc publiczna spełnia kryteria przejrzystości wskazane w art. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  5. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
efektywności energetycznej - należy przez to rozumieć efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
ekwiwalencie dotacji brutto - należy przez to rozumieć ekwiwalent dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
europejskim centrum innowacji cyfrowych - należy przez to rozumieć konsorcjum podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które zostało wybrane w konkursie przeprowadzonym przez Komisję Europejską organizowanym w ramach programu "Cyfrowa Europa", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiającym program "Cyfrowa Europa" oraz uchylającym decyzję (UE) 2015/2240 (Dz. Urz. UE L 166 z 11.05.2021, str. 1);
4)
intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
klastrze innowacyjnym - należy przez to rozumieć klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
koordynatorze klastra - należy przez to rozumieć podmiot prawny zarządzający klastrem innowacyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;
8)
mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
9)
normach unijnych - należy przez to rozumieć normy unijne w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;
10)
ochronie środowiska - należy przez to rozumieć ochronę środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;
11)
odnawialnych źródłach energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 110 rozporządzenia nr 651/2014;
12)
ośrodku innowacji - należy przez to rozumieć podmiot lub konsorcjum podmiotów działające na rzecz innowacyjności, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji;
13)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
14)
przedsiębiorstwie innowacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014;
15)
recyklingu - należy przez to rozumieć recykling w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia nr 651/2014;
16)
studium wykonalności - należy przez to rozumieć studium wykonalności w rozumieniu art. 2 pkt 87 rozporządzenia nr 651/2014;
17)
terenach opuszczonych i poprzemysłowych - należy przez to rozumieć nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny, które pierwotnie przeznaczone były pod działalność gospodarczą, która obecnie została zakończona, w tym również otoczenie zakładów przemysłowych, w szczególności zdegradowane obszary, które ze względu na obecność substancji niebezpiecznych nie nadają się do ponownego zagospodarowania;
18)
usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;
19)
usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014;
20)
wysokosprawnej kogeneracji - należy przez to rozumieć wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.
§  6. 
1. 
W przypadku pomocy publicznej przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc finansową prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do wyodrębnienia ewidencji w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w ramach działalności gospodarczej z obu sektorów, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.
3. 
Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
4. 
Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy de minimis.
5. 
W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.
6. 
W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
7. 
W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem odstępstwa przewidzianego w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
8. 
W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 11, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
9. 
W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.
10. 
W przypadku pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.
11. 
Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:
1)
wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
2)
produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3)
produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4)
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5)
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
6)
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
12. 
Pomoc finansowa może zostać udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
13. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.), w szczególności:
1)
podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
2)
przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;
3)
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.
§  7. 
1. 
Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o jej przyznanie przed rozpoczęciem prac nad projektem, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku:
1)
pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4,
2)
pomocy de minimis

- nie obowiązuje wymóg, o którym mowa w ust. 1.

§  8. 
1. 
W przypadku pomocy publicznej do obliczenia intensywności oraz wartości tej pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku pomocy de minimis wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013 ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.
3. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla priorytetu, bezpośrednio związane z projektem oraz poniesione, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 45, po dniu złożenia wniosku o udzielenie danej pomocy finansowej do dnia wskazanego w umowie o udzielenie danej pomocy finansowej.
§  9. 
1. 
Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  10. 
Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  11. 
1. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na inwestycję początkową.
2. 
W przypadku przejęcia aktywów zakładu są uwzględniane wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są koszty:
1)
nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2)
nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3)
nabycia robót i materiałów budowlanych;
4)
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c)
zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc,
d)
będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;
5)
rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6)
rat spłaty kapitału środków trwałych, inne niż określone w pkt 5, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
2. 
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, przeznaczonych na zakup gruntów może wynosić do 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1. W przypadku terenów opuszczonych i poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.
§  13. 
1. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 12 ust. 1, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy regionalnej dla małych lub średnich przedsiębiorców określoną w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej".
2. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
1. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 5 i ust. 16 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku pomocy publicznej przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek określony w art. 14 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  3

Pomoc na usługi doradcze

§  15. 
1. 
Pomoc na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
2. 
Pomoc na usługi doradcze jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
§  16. 
Intensywność pomocy na usługi doradcze nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział  4

Pomoc na udział w targach

§  17. 
1. 
Pomoc na udział w targach jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
2. 
Pomoc na udział w targach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
Intensywność pomocy na udział w targach nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział  5

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§  19. 
Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana mikrolub małemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:
1)
nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
2)
nie dokonał podziału zysków;
3)
nie przejął działalności innego przedsiębiorcy;
4)
nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między mikrolub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.
§  20. 
1. 
Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:
1)
wyrażonej w złotych równowartości 800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu;
2)
wyrażonej w złotych równowartości 600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu;
3)
wyrażonej w złotych równowartości 400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców.
2. 
W przypadku mikrolub małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego maksymalne wartości pomocy, o których mowa w ust. 1, ulegają podwojeniu.

Rozdział  6

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności

§  21. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2)
sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
4)
operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
5)
ogólne, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1-4.
2. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na studium wykonalności są koszty jego opracowania.
§  22. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności określa się zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności zwiększa się zgodnie z art. 25 ust. 6 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  7

Pomoc dla klastrów innowacyjnych

§  23. 
1. 
Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest udzielana koordynatorowi klastra.
2. 
Pomoc ma charakter:
1)
pomocy operacyjnej, której czas trwania nie przekracza 10 lat od dnia udzielenia pomocy, lub
2)
pomocy inwestycyjnej.
§  24. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy operacyjnej są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją projektu, dotyczące:
1)
aktywizacji klastra innowacyjnego w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
2)
marketingu klastra innowacyjnego w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności tego klastra;
3)
zarządzania zapleczem klastra innowacyjnego, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.
§  25. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej są koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację całości lub części procesu produkcyjnego.
2. 
Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1, zalicza się koszty:
1)
nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
2)
nabycia robót i materiałów budowlanych;
3)
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które:
a)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
b)
zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z koordynatorem klastra,
c)
będą stanowić aktywa koordynatora klastra i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku koordynatora klastra będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, od dnia zakończenia realizacji projektu;
4)
zakup subskrypcji obejmujących możliwość korzystania z oprogramowania;
5)
rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
§  26. 
1. 
Intensywność pomocy:
1)
operacyjnej nie przekracza 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych w okresie, na który jest przyznawana pomoc;
2)
inwestycyjnej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
2. 
Intensywność pomocy zwiększa się na zasadach określonych w art. 27 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
§  27. 
Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest udzielana na zasadach określonych w art. 27 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  8

Pomoc na wspieranie innowacyjności

§  28. 
1. 
Pomoc na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
2. 
Pomoc na wspieranie innowacyjności jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  29. 
Maksymalną intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności określa się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  9

Pomoc szkoleniowa

§  30. 
1. 
Pomoc szkoleniowa jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.
§  31. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy szkoleniowej określa się zgodnie z art. 31 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Intensywność pomocy szkoleniowej zwiększa się na zasadach określonych w art. 31 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
§  32. 
Pomoc szkoleniowa nie może zostać udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

Rozdział  10

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

§  33. 
1. 
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych jest udzielana na inwestycję, która:
1)
umożliwia przedsiębiorcy podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności przez stosowanie norm surowszych niż normy unijne, niezależnie od istnienia obowiązujących norm krajowych, które są surowsze niż normy unijne, lub
2)
umożliwia przedsiębiorcy podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności w przypadku braku norm unijnych.
2. 
Z wyjątkiem przypadku określonego w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014 pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych nie może zostać udzielona w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana, by zapewnić przestrzeganie już przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych.
3. 
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  34. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych określa się zgodnie z art. 36 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych zwiększa się zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  11

Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych

§  35. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych jest udzielana na inwestycję, w wyniku której przedsiębiorca będzie przestrzegał jeszcze nieobowiązujących, ale już przyjętych nowych norm unijnych podnoszących poziom ochrony środowiska, przy czym realizacja i zakończenie inwestycji muszą mieć miejsce co najmniej rok przed datą wejścia w życie danej normy.
2. 
Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  36. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych określa się zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych zwiększa się:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  12

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji

§  37. 
1. 
Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 40 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Maksymalną intensywność pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji zwiększa się zgodnie z art. 40 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
5. 
Maksymalną intensywność pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  13

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

§  38. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.
2. 
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 lit. a oraz c rozporządzenia nr 651/2014.
§  39. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  14

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

§  40. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana na budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii.
2. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  41. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  15

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

§  42. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na instalację efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.
2. 
Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lub 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w przypadku zakładu produkcyjnego określa się zgodnie z art. 46 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy zwiększa się zgodnie z art. 46 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
5. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.
6. 
Wartość dopuszczalnej pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, ustala się zgodnie z art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  16

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

§  43. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi przez inne przedsiębiorstwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.
2. 
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie może zostać udzielona na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.
3. 
Udzielenie pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie zwalnia zanieczyszczających pośrednio z odpowiedzialności, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy planowana inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki oraz nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu bez równoczesnego zwiększenia ich pozysku.
5. 
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
§  44. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów określa się zgodnie z art. 47 ust. 8 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów zwiększa się zgodnie z art. 47 ust. 8 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów zwiększa się również:
1)
o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;
2)
o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział  17

Pomoc de minimis

§  45. 
Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa regulamin wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej "ustawą wdrożeniową".
§  46. 
Pomoc de minimis nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 45.

Rozdział  18

Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej

§  47. 
Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom nie stanowi pomocy publicznej pod warunkiem, że jest udzielana na warunkach rynkowych oraz nie ma charakteru selektywnego.
§  48. 
Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może zostać udzielona na:
1)
przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;
2)
realizację programu wsparcia indywidualnych innowatorów w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;
3)
realizację programu akceleracyjnego w celu rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych typu startup rozumianych jako innowacyjne przedsiębiorstwa stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego;
4)
wsparcie ośrodków innowacji w celu świadczenia usług proinnowacyjnych;
5)
wsparcie europejskich centrów innowacji cyfrowych w celu świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz podmiotów administracji publicznej;
6)
realizację zadań w zakresie wypracowania i testowania instrumentów wspierających przedsiębiorców;
7)
realizację projektów w obszarze podnoszenia kompetencji w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.
§  49. 
Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może zostać udzielona na pokrycie kosztów:
1)
nabycia środków trwałych, przy czym jeżeli środki trwałe nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
2)
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c)
zostaną nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych,
d)
będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku podmiotu będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, od dnia zakończenia realizacji projektu;
3)
usług polegających na opracowaniu prototypów produktów, wyrobów, usług, technologii lub projektów wzorniczych;
4)
usług polegających na opracowaniu studiów wykonalności;
5)
usług doradczych lub równorzędnych, takich jak usługi o charakterze demonstracyjnym lub wdrożeniowym;
6)
usług eksperckich lub prawnych;
7)
usług szkoleniowych;
8)
uzyskania certyfikatów;
9)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
10)
podróży służbowych - w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
11)
tłumaczeń;
12)
członkostwa w sieciach akceleratorów i w organizacjach;
13)
udzielonych grantów, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej;
14)
usług informacyjno-promocyjnych;
15)
komunikacji, baz danych, narzędzi informatycznych i platform;
16)
związanych z zastosowaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień;
17)
innych, które służą realizacji zadań określonych w § 48 oraz spełniają warunki określone w § 8 ust. 3.
§  50. 
Intensywność pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 49.
§  51. 
Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może zostać udzielona w formie nagród w zakresie:
1)
popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;
2)
podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, administracji publicznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
3)
promocji polskich przedsiębiorców za granicą.

Rozdział  19

Tryb udzielania pomocy finansowej

§  52. 
Pomoc finansowa jest udzielana przez Agencję w sposób konkurencyjny, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
§  53. 
W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Agencja udziela pomocy finansowej w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
§  54. 
1. 
Agencja udziela pomocy finansowej podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy PARP, w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców, wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.
2. 
Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy na stronie podmiotowej Agencji.
§  55. 
Agencja udziela nagród w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie przyznawania nagród, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości udziału w konkursie na stronie podmiotowej Agencji.
§  56. 
Agencja, ogłaszając nabór, określa w szczególności:
1)
krąg potencjalnych wnioskodawców;
2)
rodzaje i poziom kosztów kwalifikowalnych oraz intensywność pomocy finansowej w ramach katalogów kosztów kwalifikowalnych i maksymalnych intensywności określonych w rozporządzeniu;
3)
informację w sprawie możliwości realizacji projektów partnerskich;
4)
informację w sprawie modułów obligatoryjnych i fakultatywnych w projekcie.
§  57. 
Przed udzieleniem pomocy de minimis wnioskodawca przedstawia Agencji:
1)
wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis, i w okresie 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje niezbędne do jej udzielenia, dotyczące w szczególności tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o pomocy publicznej.

Rozdział  20

Przepisy końcowe

§  58. 
1. 
Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.
3. 
Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej jest udzielana do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).
§  59. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948). Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
2 Tekst programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2510

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Data aktu: 07/11/2022
Data ogłoszenia: 06/12/2022
Data wejścia w życie: 07/12/2022