Wykaz inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu

Na podstawie art. 141l ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wykaz inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:
1)
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 141l ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej "ustawą";
2)
w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy, może podlegać umorzeniu.
2. 
Wykaz inwestycji, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu, o którym mowa w art. 141l ust. 6 ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI:

Nazwa inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji Środki przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym oraz wartość pożyczek, które mogą podlegać umorzeniu, w inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (mln EUR)
1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 141l ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.)

1 A2.5.1. Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 45,0
2 A2.5.2. Inwestycje na rzecz utworzenia modelowego centrum wspierania przemysłów kreatywnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50,0
3 A2.6.1. Inwestycja - Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne Ministerstwo Rozwoju i Technologii 15,8
Ministerstwo Obrony Narodowej 108,2
4 B3.2.1. Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego Ministerstwo Klimatu i Środowiska 55,0
5 B3.2.1. Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego Ministerstwo Infrastruktury 28,0
6 B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 289,0
7 B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2,3
8 B3.5.1. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach Ministerstwo Rozwoju i Technologii 150,0
9 C1.2.1. Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 7,0
10 C2.2.1. Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki 500,0
11 D1.2.1. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym Ministerstwo Zdrowia 100,0
12 E1.2.1. Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) Ministerstwo Infrastruktury 200,0
2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może podlegać umorzeniu

13 B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 516,7
RAZEM 2067,0
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2413

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu.
Data aktu: 17/11/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 24/11/2022