Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879 i 905) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 2 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).",

b)
w ust. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) pkt 22 - są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 2 pkt 22, w języku polskim albo w języku angielskim.";

2)
w § 9:
a)
w ust. 7a w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) osobami biorącymi udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Seniorów w Sprincie Kajakowym i Parakajakarstwie w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 3 do 6 czerwca 2021 r., oraz w Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy World Para Athletics, które odbędą się w dniach od 1 do 5 czerwca 2021 r., a także związanymi z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń;",

b)
uchyla się ust. 18,
c)
w ust. 19:
wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 3 czerwca 2021 r.",
skreśla się wyraz "wyłącznie",
d)
po ust. 19 dodaje się ust. 19a i 19b w brzmieniu:

"19a. Od dnia 4 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 19b. Do liczby osób, o której mowa w ust. 19a pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.",

e)
ust. 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.",

f)
ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19, 19a pkt 1, ust. 20 pkt 1, 26, 27 pkt 1, ust. 31 pkt 8 i ust. 31b, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 19a, 20, 26, 27, ust. 30 pkt 7, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 19a, 20, 26, 27, ust. 30 pkt 7, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

g)
w ust. 30 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.",

h)
w ust. 31 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.",

i)
po ust. 31 dodaje się ust. 31a-31d w brzmieniu:

"31a. Ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności, o którym mowa w ust. 31 pkt 7, nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko:

1) reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego w dniu 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu;

2) reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego w dniu 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu.

31b. Podczas wydarzeń, o których mowa w ust. 31a, udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.

31c. W przypadku udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, o których mowa w ust. 30 pkt 9 i ust. 31 pkt 9, więcej niż jednej grupy uczestników, odstęp między grupami biorącymi udział

w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym wynosi co najmniej 30 minut. Ograniczenia dotyczące liczby uczestników stosuje się oddzielnie do każdej z grup, o których mowa w zdaniu pierwszym.

31d. Do liczby osób, o której mowa w ust. 30 pkt 9 i ust. 31 pkt 9, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.",

j)
ust. 32 otrzymuje brzmienie:

"32. Okoliczności, o których mowa w ust. 29 pkt 1-6, ust. 30 pkt 1-6 i 10 oraz ust. 31 pkt 1-6 i 10, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski albo Akademicki Związek Sportowy.",

k)
po ust. 38 dodaje się ust. 38a w brzmieniu:

"38a. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

1) udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

2) aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.";

3)
w § 24 w ust. 6 uchyla się pkt 1;
4)
w § 25 w ust. 7 po wyrazach "straży gminnej," dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu,";
5)
w § 26 w ust. 17 w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42 w brzmieniu:

"42) zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z zapobieganiem wśród dzieci i młodzieży negatywnym skutkom pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prowadzonych na podstawie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra Edukacji i Nauki lub zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255 i 616.

Zmiany w prawie

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych, która m.in. reguluje zasady ich promocji i reklamy. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.957

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 25/05/2021
Data ogłoszenia: 25/05/2021
Data wejścia w życie: 26/05/2021