Wypłacanie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb składania oraz wzór urzędowego formularza wniosku o wypłacenie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym, zwanej dalej "subwencją", a także szczegółowe zasady wypłacania tej subwencji.
§  2. 
1. 
Wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z aktualnym wyciągiem z ewidencji partii politycznych, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej.
2. 
W przypadku utworzenia nowej partii politycznej, w drodze połączenia się dwóch lub więcej partii, właściwy organ tej partii składa, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez właściwy sąd wpisu partii do ewidencji, wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z ewidencji partii politycznych.
3. 
Państwowa Komisja Wyborcza, po potwierdzeniu wniosku co do posiadania przez partię polityczną uprawnienia do subwencji oraz wysokości subwencji, przesyła niezwłocznie wniosek do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Potwierdzenie wniosku jest sporządzane przez Państwową Komisję Wyborczą w formie odrębnego dokumentu, przekazywanego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci papierowej albo elektronicznej.
5. 
Wniosek w postaci elektronicznej jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania partii politycznej.
§  3. 
Raty subwencji są wypłacane w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wypłacana dana rata subwencji.
§  4. 
Wzór urzędowego formularza wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, składanego przez partie polityczne, określa załącznik do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁACENIE SUBWENCJI

WNIOSEK O WYPŁACENIE SUBWENCJI

w ........................ r.

na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

1. Nazwa i adres siedziby partii politycznej:

............................................................................................

(nazwa partii politycznej)

............................................................................................

(adres siedziby partii politycznej)

1.1. Nazwy i adresy siedziby partii wchodzących w skład nowej partii politycznej*:

1) ........................................................................... .....................................................................

2) ........................................................................... .....................................................................

3) ........................................................................... .....................................................................

(nazwa partii politycznej) (adres siedziby partii politycznej)

1.2. Data i numer wpisu nowej partii politycznej do ewidencji:

............................................................................................

2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu statutowo uprawnionego do reprezentowania partii politycznej na zewnątrz:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Rachunek bankowy, na który należy przekazać subwencję:

............................................................................................

(pełna nazwa i adres siedziby banku)

............................................................................................

(numer rachunku bankowego)

4. Niniejszym oświadczam, że (należy wypełnić jeden z poniższych punktów):

1) partia polityczna ......................................................................................

(nazwa partii politycznej)

a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień .................................................., samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ...................... zł,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ................ r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

c) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

2)* partia polityczna ...............................................................................

(nazwa partii politycznej)

a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ powstała przez połączenie partii politycznych, którym przysługiwało prawo do subwencji w łącznej wysokości ................................ zł,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ................... r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

c) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

3)** partia polityczna ...................................., wchodząca w skład koalicji wyborczej

(nazwa partii politycznej)

.......................................................................................................,

(nazwa koalicji wyborczej)

wraz z partiami politycznymi:

1. ................................................................................,

2. ................................................................................,

3. ................................................................................,

spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień ...................................., weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów, i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ................. zł.

Subwencja obliczona według zasad określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych jest dzielona pomiędzy partie polityczne wchodzące w skład koalicji zgodnie z postanowieniami § ......... umowy zawiązującej koalicję wyborczą z dnia ........................................ r. zawartej w ............................... pomiędzy partiami:

1. ................................................................................,

2. ................................................................................,

3. ................................................................................,

która przewiduje następujące zasady podziału subwencji:

"...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................",

a zatem partii politycznej ....................................................................................................

(nazwa partii politycznej)

przysługuje subwencja w wysokości ............... zł.

Partia polityczna .......................................................

(nazwa partii politycznej)

a) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ................ r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

................................................., dnia ...............................................

(miejscowość)

...........................................................................................................

(czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania partii politycznej)***

_____________________

* Wypełnić w przypadku połączenia się partii politycznych.

** Wypełnić w przypadku koalicji wyborczej.

*** Wymóg czytelności podpisu dotyczy wyłącznie papierowej postaci wniosku.

)

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201), które traci moc z dniem 10 sierpnia 2002 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021