Specjalny obszar ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082).

Dz.U.2021.382
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082 2 ), obejmujący obszar 308,39 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STARY BUKOWIEC (PLH220082)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 685391,21 439328,22
2 685382,29 439374,03
3 685394,19 439457,33
4 685394,19 439488,27
5 685382,88 439521,59
6 685356,11 439565,62
7 685318,62 439592,99
8 685274,59 439617,98
9 685233,54 439635,24
10 685217,47 439639,40
11 685204,98 439640,00
12 685184,15 439639,40
13 685088,95 439635,24
14 685073,48 439630,47
15 684977,69 439584,66
16 684915,81 439555,51
17 684891,41 439544,20
18 684830,72 439522,78
19 684736,71 439524,57
20 684627,24 439527,54
21 684595,11 439535,87
22 684496,93 439567,41
23 684452,31 439585,26
24 684376,15 439609,65
25 684356,51 439614,41
26 684344,61 439620,36
27 684318,43 439645,35
28 684255,96 439709,01
29 684195,86 439766,13
30 684182,77 439777,44
31 684153,02 439798,26
32 684117,32 439818,49
33 684065,56 439847,05
34 684054,25 439848,24
35 684025,69 439869,66
36 684007,25 439880,97
37 683982,26 439898,22
38 683962,63 439907,74
39 683936,45 439909,53
40 683912,65 439907,74
41 683895,39 439900,60
42 683838,87 439881,56
43 683851,96 439859,55
44 683867,43 439828,61
45 683874,57 439807,78
46 683881,71 439777,44
47 683881,71 439757,80
48 683880,52 439737,57
49 683878,73 439723,29
50 683872,78 439713,18
51 683829,35 439686,40
52 683793,65 439672,12
53 683769,25 439644,16
54 683722,25 439560,27
55 683699,64 439521,00
56 683667,51 439473,99
57 683647,87 439447,22
58 683641,33 439428,77
59 683628,83 439414,49
60 683621,69 439400,81
61 683621,10 439374,03
62 683622,88 439348,45
63 683622,88 439332,38
64 683621,69 439320,48
65 683619,91 439303,82
66 683615,15 439288,35
67 683615,15 439276,45
68 683617,53 439250,87
69 683623,48 439212,19
70 683627,05 439185,42
71 683628,83 439168,76
72 683628,83 439154,48
73 683618,12 439103,31
74 683604,44 439037,86
75 683601,46 439017,63
76 683601,46 438993,83
77 683603,25 438963,48
78 683608,01 438932,54
79 683616,93 438899,22
80 683628,24 438858,17
81 683634,78 438834,97
82 683637,16 438823,07
83 683637,16 438791,53
84 683637,76 438749,88
85 683628,83 438689,19
86 683621,69 438595,18
87 683615,74 438495,82
88 683618,72 438478,56
89 683621,10 438371,46
90 683636,57 438303,63
91 683699,64 438134,06
92 683743,67 438105,50
93 683804,36 438070,40
94 683869,21 438035,89
95 683883,49 438029,34
96 683909,08 438017,44
97 683984,04 438001,97
98 684026,88 437990,67
99 684078,05 437971,03
100 684100,66 437963,30
101 684129,82 437960,32
102 684153,62 437969,25
103 684184,56 437971,63
104 684211,93 437967,46
105 684269,05 437950,21
106 684355,92 437918,67
107 684424,34 437884,16
108 684456,47 437861,55
109 684513,00 437815,74
110 684568,93 437774,68
111 684643,90 437703,88
112 684706,37 437630,10
113 684774,20 437547,39
114 684817,04 437491,46
115 684837,27 437468,26
116 684850,95 437460,52
117 684875,35 437494,44
118 684930,09 437567,62
119 684942,58 437583,69
120 684950,32 437597,97
121 684956,27 437621,77
122 684971,14 437659,85
123 684980,66 437679,48
124 684994,94 437708,04
125 685015,77 437741,96
126 685079,43 437809,19
127 685146,67 437882,97
128 685240,08 437984,12
129 685250,20 437999,00
130 685275,78 438047,19
131 685285,90 438072,18
132 685297,20 438105,50
133 685321,60 438189,39
134 685331,12 438272,69
135 685338,26 438377,41
136 685347,78 438489,27
137 685359,68 438653,49
138 685372,17 438757,02
139 685382,29 438826,04
140 685385,26 438854,60
141 685428,10 438979,55
142 685431,67 439002,16
143 685438,21 439036,67
144 685438,81 439070,58
145 685435,84 439118,78
146 685429,88 439163,40
147 685422,15 439190,77
148 685405,49 439251,46
149 685391,21 439328,22
____________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STARY BUKOWIEC (PLH220082)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STARY BUKOWIEC (PLH220082)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
____________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STARY BUKOWIEC (PLH220082)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021