Szczegółowe warunki oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2021.319
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610 i 2320) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie reguluje warunki i tryb:
1) przygotowywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą",
2) przeprowadzania czynności kontrolnych,
3) dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli oraz wniosków i wystąpień pokontrolnych

- przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA".

Rozdział  2

Warunki i tryb przygotowywania czynności kontrolnych

§  2. 
1.  CBA wykonuje czynności kontrolne w formie kontroli planowych i doraźnych.
2.  Dla kontroli planowych właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza roczny plan kontroli zawierający tematy kontroli przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym.
3.  Zmiany w rocznym planie kontroli wymagają zatwierdzenia przez Szefa CBA.
§  3.  Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności w celu:
1) potwierdzenia wiarygodnych informacji dotyczących zachowań, o których mowa w art. 1 ust. 3 1  i 4 ustawy;
2) wstępnej oceny wiarygodności informacji dotyczących czynów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) wstępnego badania określonych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy;
4) wstępnego badania określonych zagadnień niezbędnych do opracowania kontroli planowej.
§  4. 
1.  Kontrole planowe i doraźne są prowadzone przez CBA na podstawie programów kontroli.
2.  Właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza program kontroli planowych i doraźnych oraz dokonuje zmian w programach już zatwierdzonych.
3.  Programy oraz dokonane w nich zmiany zatwierdza Szef CBA lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.
§  5.  Przy opracowywaniu programów kontroli uwzględnia się w szczególności:
1) wyniki wcześniejszych kontroli;
2) wyniki działalności analitycznej CBA;
3) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych;
4) opinie ekspertów.
§  6.  W programie kontroli zamieszcza się w szczególności:
1) oznaczenie kontroli (numer i temat);
2) cel kontroli, tj. określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny;
3) analizę stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli;
4) szczegółowe określenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli;
5) określenie sposobu i technik przeprowadzania kontroli, zwłaszcza problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach kontrolnych, dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposobu ich badania, powiązania tematyki z aktami normatywnymi.
Rozdział  3

Warunki i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych

§  7.  Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę, zwany dalej "funkcjonariuszem", okazuje kontrolowanemu legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
§  8.  Funkcjonariusz w porozumieniu z kontrolowanym może poinformować pracowników kontrolowanego o rozpoczęciu kontroli i temacie kontroli.
§  9.  (uchylony).
§  10.  W przypadku konieczności przedłużenia okresu kontroli lub jeżeli zmiana programu kontroli pociąga za sobą zmianę zakresu kontroli, wystawia się nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które funkcjonariusz niezwłocznie okazuje kontrolowanemu.
§  11.  Przedstawiając kontrolowanemu protokół kontroli, funkcjonariusz informuje go o przysługującym prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.
§  12. 
1.  Pisemne zastrzeżenia zgłoszone przez kontrolowanego do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez Szefa CBA. Funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę bierze udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń.
2.  Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, Szef CBA zleca ich przeprowadzenie.
3.  Jeżeli Szef CBA stwierdzi zasadność zastrzeżeń, w odniesieniu do treści protokołu kontroli, dokonuje jego odpowiedniej zmiany w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:
1) "Ustalenia na str. ... skreśla się";
2) "Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli";
3) "Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:".
4.  W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, Szef CBA przekazuje na piśmie kontrolowanemu swoje stanowisko.
§  13.  Szef CBA odmawia przyjęcia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu i informuje o tym zgłaszającego.
Rozdział  4

Warunki i tryb dokumentowania czynności kontrolnych

§  14. 
1.  W celu udokumentowania przebiegu i wyników czynności kontrolnych funkcjonariusz zakłada i prowadzi akta kontroli.
2.  Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały i numerując kolejno strony akt.
3.  Na początku każdego tomu akt zamieszcza się wykaz materiałów zawartych w danym tomie, wymieniając ich nazwy i wskazując odpowiednie strony akt.
§  15. 
1.  Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2.  W przypadkach określonych w art. 46 ustawy, prawo wglądu do akt kontroli mają również właściwe organy państwowe i samorządowe.
§  16. 
1.  Dokumentację kontroli stanowią materiały dowodowe i dokumenty sporządzane w trakcie kontroli, w szczególności:
1) pokwitowanie pobrania materiałów dowodowych/zwolnienia spod zabezpieczenia i zwrotu pobranych materiałów dowodowych sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) odmowa zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych sporządzana według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) protokół pobrania rzeczy sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) protokół oględzin sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) protokół przyjęcia ustnych oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) postanowienie o powołaniu biegłego sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) postanowienie o powołaniu specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki do udziału w czynnościach badawczych sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) protokół kontroli sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2.  Dokumenty kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi pozostawia u kontrolowanego.
3.  Dokumenty kontroli wskazane w ust. 1 pkt 7 i 8 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi doręcza się odpowiednio biegłemu lub specjaliście.
4.  Inne czynności podjęte w toku kontroli, a także zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, funkcjonariusz utrwala w postaci notatki służbowej.
5.  Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia do akt kontroli określonego dokumentu lub jego części, funkcjonariusz włącza odpis, potwierdzony przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną.
§  17.  Załączniki do protokołów sporządzanych w trakcie kontroli zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zastąpienie ich innymi.
§  18.  Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone na piśmie. Warunkiem ich przyjęcia jest wskazanie osoby składającej i jej podpis wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego.
§  19.  Sporządzone przez funkcjonariusza dokumenty, utrwalające przebieg czynności dokonanych przy udziale specjalisty, podpisują funkcjonariusz i specjalista.
§  20. 
1.  Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu kontroli i doręczeniem go kontrolowanemu celem zapoznania i podpisania. Czynności opisane w art. 45 ust. 3-10 ustawy mogą być wykonywane po upływie terminu zakończenia kontroli określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
2.  W przypadku gdy protokół zawiera informacje objęte tajemnicą ustawowo chronioną, zaopatruje się go w odpowiednią klauzulę.
§  21. 
1.  Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności przez kontrolowanego, po podpisaniu protokołu kontroli, funkcjonariusz opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy.
2.  Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności przez kontrolowanego lub jednostki nadrzędnej nad kontrolowanym, funkcjonariusz opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, zawierającego ocenę kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski.
3.  Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność przeprowadzenia kontroli w szerszym zakresie przez właściwe organy kontrolne, funkcjonariusz opracowuje projekt informacji do tych organów.
§  22. 
1.  Funkcjonariusz przedstawia do akceptacji projekty dokumentów, o których mowa w § 20, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej CBA.
2.  Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA akceptuje projekty i niezwłocznie przekazuje je Szefowi CBA.
Rozdział  5

Przepis końcowy

§  23.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Pokwitowanie pobrania/zwolnienia spod zabezpieczenia i zwrotu pobranych materiałów dowodowych*)

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 3 / art. 37 ust. 6*) ustawy

z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

zabezpieczam/zwalniam spod zabezpieczenia i zwracam*)

kontrolowanemu następujące materiały dowodowe:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

przez ich zabranie z*) .......................................

(oznaczenie kontrolowanego)

..........................

(podpis funkcjonariusza)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje funkcjonariusz prowadzący kontrolę, a w przypadku jego odmowy - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Odmowa zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.) odmawiam zwolnienia spod zabezpieczenia

następujących materiałów dowodowych:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

zabezpieczonych w dniu ......... za pokwitowaniem ............

z powodu .....................................................

..............................................................

..........................

(podpis funkcjonariusza)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

Protokół pobrania rzeczy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

..............................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza)

działając w obecności ........................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe

osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy)

dokonał w dniu .......... w ..................................

(określenie miejsca pobrania rzeczy)

pobrania rzeczy w postaci ....................................

(dokładny opis pobranej rzeczy)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Pobrana rzecz została zabezpieczona przez ....................

..............................................................

(sposób zabezpieczenia uniemożliwiający zastąpienie jej inną)

..............................................................

..............................................................

W dniu ...................... uczestniczący w pobraniu odmówił

podpisania/nie podpisał*) protokołu pobrania z powodu ........

..............................................................

..............................................................

(przyczyny odmowy lub niemożności podpisania)

............................ .........................

(podpis osoby uczestniczącej (podpis funkcjonariusza)

w pobraniu rzeczy)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Protokół oględzin

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

..............................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza)

działając w obecności ........................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe

osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu ............ w ................................

..............................................................

..............................................................

(określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu

czynności poddanych oględzinom)

w wyniku których ustalono, co następuje:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Przebieg oględzin utrwalono za pomocą ........................

utrwalenie to stanowi załącznik do protokołu.

W dniu ...................... uczestniczący w oględzinach

odmówił podpisania/nie mógł podpisać*) protokołu oględzin z

powodu .......................................................

..............................................................

..............................................................

(przyczyny odmowy lub niemożności podpisania)

............................. .........................

(podpis osoby uczestniczącej (podpis funkcjonariusza)

w oględzinach)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

..............................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza)

w dniu ............ uprzedził ................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe składającego wyjaśnienia)

o treści art. 41 ust. 2 ustawy o Centralnym Biurze

Antykorupcyjnym oraz przyjął od niego ustne wyjaśnienia w

sprawie ......................................................

..............................................................

..............................................................

o następującej treści: .......................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z

treścią protokołu.

............................ .........................

(podpis osoby składającej (podpis funkcjonariusza)

oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  6 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

..............................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza)

w dniu ........... przyjął od ................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe składającego oświadczenie)

ustne oświadczenie w sprawie .................................

..............................................................

..............................................................

o następującej treści:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z

treścią protokołu.

............................ .........................

(podpis osoby składającej (podpis funkcjonariusza)

oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  7 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

Postanowienie o powołaniu biegłego

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

powołuję biegłego z dziedziny ................................

..............................................................

w osobie .....................................................

dla zbadania .................................................

(podać przedmiot i zakres badań)

..............................................................

..............................................................

oraz sporządzenia szczegółowego sprawozdania z

przeprowadzonych badań i wydania na ich podstawie opinii w

terminie do dnia .............................................

.............................

(podpis kierownika jednostki

organizacyjnej CBA)

ZAŁĄCZNIK Nr  8 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

Postanowienie o powołaniu specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki do udziału w czynnościach badawczych

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.) powołuję specjalistę w dziedzinie .........

..............................................................

w osobie .....................................................

do uczestniczenia w dniu, dniach*) ...........................

w ............................................................

(miejsce i przedmiot czynności badawczych, w których ma

uczestniczyć specjalista)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.........................

(podpis funkcjonariusza)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  9 
WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

............., dnia .........

(miejscowość)

................................

(nazwa i adres jednostki

organizacyjnej)

.................................

(imię, nazwisko oraz stanowisko

służbowe funkcjonariusza)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie: art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z

art. 44 i art. ..... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.)

Kontrola przeprowadzona w ....................................

..............................................................

..............................................................

(adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej do jej

reprezentowania oraz oznaczenie i adres jednostki nadrzędnej

nad kontrolowanym lub w przypadku gdy przedmiotem kontroli

jest osoba pełniąca funkcję publiczną, jej imię, nazwisko,

pełny adres zamieszkania oraz nazwę pełnionej funkcji

publicznej, której dotyczyła kontrola)

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu .........................

..............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

..............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do

reprezentowania jednostki i podpisania protokołu)

O kontroli poinformowano:

..............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu kontroli udzielali:

1. ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel.)

2. ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel.)

Dane dotyczące kontroli:

Kontrolę przeprowadzili w dniach .............................

1. ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

- posiadający upoważnienie do kontroli nr .................

wydane przez ..............................................

2. ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

- posiadający upoważnienie do kontroli nr .................

wydane przez ..............................................

W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

W trakcie kontroli odebrano wyjaśnienia od:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność

pobrania rzeczy:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

Czynność przeprowadzono w obecności:

................................................ i sporządzono

protokół stanowiący załącznik nr .... do protokołu z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia oględzin:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

Czynność przeprowadzono w obecności:

................................................ i sporządzono

protokół stanowiący załącznik nr .... do protokołu z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań z udziałem biegłego/specjalisty powołanego postanowieniem z dnia .............................

Krótki opis przeprowadzonych badań: ..........................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości: ............................................

..............................................................

..............................................................

(opis stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyny powstania,

zakres skutków nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne za

nieprawidłowości)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Załącznik I - wykaz dokumentów zebranych w trakcie

przeprowadzania kontroli

Załącznik II - protokoły: pobrania rzeczy, oględzin

Załącznik III - stenogramy, nośniki utrwalonego dźwięku lub

obrazu

Załącznik IV - ekspertyza biegłego, specjalisty

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie

wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu przed

jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i

możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Szefowi

CBA w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony

pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr ........*)

Jeden egzemplarz podpisanego protokółu przekazano

kontrolowanemu podmiotowi

W dniu ............ wniesiono zastrzeżenia/odmówiono

podpisania protokółu*) .......................................

..............................................................

(powody odmowy podpisania, sposób rozpatrzenia zastrzeżeń)

......................., dnia .........

(miejscowość)

.................................. ........................

(podpis i pieczęć przedstawiciela (podpisy kontrolujących)

kontrolowanego podmiotu)

*) Niepotrzebne skreślić.

1 Utracił moc z dniem 3 lipca 2010 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07 (Dz.U.2009.105.880).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.319 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Data aktu: 29/08/2006
Data ogłoszenia: 19/02/2021
Data wejścia w życie: 30/09/2006