Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dz.U.2021.299
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana:

1) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;

2) na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia, oraz w celu realizacji zadań ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa" po rozdziale "70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dodaje się rozdział 70006 w brzmieniu:

"70006 Krajowy Zasób Nieruchomości",

b) w dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" po rozdziale "75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" dodaje się rozdział 75111 w brzmieniu:

"75111 Biuro Polityki Międzynarodowej",

c) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":
po rozdziale "75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek" dodaje się rozdział 75606 w brzmieniu:

"75606 Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych",

po rozdziale "75637 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków" dodaje się rozdział 75638 w brzmieniu:

"75638 Dochody ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej z tytułu wpłat dokonanych przez płatnika";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) paragraf "004 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"004 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz zaliczki na podatek z tytułu zbycia praw do spółki nieruchomościowej

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b oraz art. 41 ust. 4f-4h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.",

b) po paragrafie "025 Danina solidarnościowa" dodaje się paragrafy 026 i 027 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"026 Wpływy z opłaty od środków spożywczych

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183).

027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).",

c) po paragrafie "048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w paragrafie 027.",

d) objaśnienia do paragrafu "617 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.";

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) paragraf "493 Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"493 Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.).",

b) objaśnienia do paragrafu "617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.";

5) w załączniku nr 7 do rozporządzenia paragraf "406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń" otrzymuje brzmienie:

"406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody dla żołnierzy

406002 Nagrody dla funkcjonariuszy PSP

406003 Inne należności

406004 Zapomogi dla żołnierzy

406005 Zapomogi dla funkcjonariuszy PSP";

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a) paragraf "406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń" otrzymuje brzmienie:

"406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody motywacyjne wypłacane policjantom

406002 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406003 Nagrody wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406004 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

406005 Inne należności wypłacane funkcjonariuszom

406006 Zapomogi wypłacane policjantom

406007 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406008 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406009 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa",

b) w paragrafie "418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności" dodaje się pozycje 418012 i 418013 w brzmieniu:

"418012 Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy

418013 Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby".

§  2.  W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2021 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.299

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Data aktu: 15/02/2021
Data ogłoszenia: 17/02/2021
Data wejścia w życie: 18/02/2021, 01/01/2021