Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Dz.U.2021.245
ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI NR 1 I NR 2
DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.,
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.
Przekład
ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY
STANDARD MIĘDZYNARODOWY
LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH
2021

Niniejsza lista wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

Należy pamiętać, że poniższy wykaz przykładów chorób nie jest wyczerpujący.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE

S0 Substancje niezatwierdzone

S1 Środki anaboliczne

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu hipogonadyzmu u mężczyzn.

S2 Hormony peptydowe, czynniki wzrostu, substancje pokrewne i mimetyki

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niedokrwistości, hipogonadyzmu męskiego, niedoboru hormonu wzrostu

S3 Beta-2 agoniści

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu astmy i innych chorób układu oddechowego.

S4 Modulatory hormonów i metabolizmu

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu nowotworów piersi, cukrzycy, bezpłodności (u kobiet), zespołu policystycznych jajników.

S5 Diuretyki i środki maskujące

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niewydolności serca, nadciśnienia.

M1 - М2 - М3 Metody zabronione

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

S6 Stymulanty

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu anafilaksji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), objawów przeziębienia i grypy.

S7 Narkotyki

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu bólu, w tym z powodu urazów mięśniowo-szkieletowych.

S8 Kanabinoidy

S9 Glikokortykoidy

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu alergii, anafilaksji, astmy, nieswoistego zapalenia jelit.

SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH

P1 Beta-blokery

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niewydolności serca, nadciśnienia.

SKOROWIDZ

LISTA ZABRONIONA 2021

KODEKS ANTYDOPINGOWY

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2021

Wprowadzenie

Lista zabroniona jest obowiązkowym standardem międzynarodowym, będącym częścią Światowego Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Lista jest aktualizowana co roku na podstawie licznych konsultacji przeprowadzonych przez WADA. Niniejsza lista obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Oficjalna treść Listy zabronionej została sporządzona przez WADA i opublikowana w językach angielskim i francuskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską i francuską, wiążącą jest angielska wersja językowa.

Poniżej podano kilka terminów użytych w liście substancji i metod zabronionych.

Zabronione podczas zawodów

Generalnie, okres podczas zawodów jest przedziałem czasowym rozpoczynającym się tuż przed północą (o godz. 23:59) w dniu poprzedzającym zawody, w których zaplanowano udział danego zawodnika, liczonym do momentu zakończenia tychże zawodów i procesu pobierania próbek. Za zgodą WADA, dla poszczególnych sportów, okres podczas zawodów może definiowany w inny sposób.

Zabronione w każdym czasie

Oznacza to, że substancja lub metoda jest zabroniona zarówno podczas zawodów, jak i poza zawodami, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie.

Określone i nieokreślone

Zgodnie z art. 4.2.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego "na potrzeby stosowania art. 10, wszystkie substancje zabronione będą substancjami określonymi, z wyjątkiem tych, które zostały oznaczone na liście zabronionej jako nieokreślone. Z kolei każda metoda zabroniona będzie metodą nieokreśloną, chyba że na liście substancji i metod zabronionych wyraźnie wskazano, że jest metodą określoną". Zgodnie z komentarzem w Kodeksie "substancje i metody określone w art. 4.2.2 nie powinny być w żaden sposób uważane za mniej ważne lub mniej niebezpieczne niż pozostałe substancje lub metody dopingujące. Są to substancje i metody, które z większym prawdopodobieństwem zostały przyjęte lub zastosowane przez sportowca w innym celu niż poprawa wyników sportowych."

Substancje nadużywane

Zgodnie z art. 4.2.3 Kodeksu, substancje nadużywane to substancje, które są określane w ten sposób, ponieważ są często nadużywane w społeczeństwie, poza kontekstem sportowym. Substancjami nadużywanymi są następujące związki: diamorfina (heroina), kokaina, metylenodioksymetamfetamina (MDMA/"ekstazy"), tetrahydrokanabinol (THC).

Wersja oryginalna opublikowana przez:
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700) URL: www.wada-ama.org
PO Box 120 Tel:+1 514 904 9232
Montreal, Quebec Fax:+1 514 904 8650
Canada H4Z 1B7 E-mail: code@wada-ama.org
S0 SUBSTANCJE NIEZATWIERDZONE
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej z dalszych sekcji listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych, leki, nad którymi badania zostały wstrzymane, leki zmodyfikowane, substancje zatwierdzone do stosowania tylko w weterynarii) jest substancją zabronioną w sporcie w każdym czasie.

S1 ŚRODKI ANABOLICZNE
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami nieokreślonymi.

Środki anaboliczne są zabronione.

1. STEROIDY ANABOLICZNO-ANDROGENNE (SAA)

W przypadku podawania egzogennego, w tym między innymi:

* 1-Androstendiol (5α-androst-1-en-3β, 17β-diol)

* 1-Androstenedion (5α-androst-1-en-3, 17-dion)

* 1-Androsteron (3α-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on)

* 1-Epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on)

* 1-Testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on)

* 4-Androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol)

* 4-Hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on)

* 5-Androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

* 7α-hydroksy-DHEA

* 7β-hydroksy-DHEA

* 7-Keto-DHEA

* 19-Norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol)

* 19-Norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion)

* Androstanolon (5α-dihydrotestosteron, 17β-hydroksy-5α-androstan-3-on)

* Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol)

* Androstendion (androst-4-en-3,17-dion)

* Bolasteron

* Boldenon

* Boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)

* Kalusteron

* Klostebol

* Danazol ([1,2]oksazolo[4',5':2,3]pregn-4-en-20-yn-17α-ol)

* Dehydrochlorometylotestosteron (4-chloro-17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on)

* Dezoksymetylotestosteron (17α-metylo-5α-androst-2-en-17β-ol i 17α-metylo-5α-androst-3-en-17β-ol)

* Drostanolon

* Epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androstan-17-on)

* Epi-dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5β-androstan-3-on)

* Epitestosteron

* Etyloestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol)

* Fluoksymesteron

* Formebolon

* Furazabol (17α-metylo [1,2,5] oksadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol)

* Gestrinon

* Mestanolon

* Mesterolon

* Metandienon (17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on)

* Metenolon

* Metandriol

* Metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetylo-5α-androstan-3-on)

* Metylo-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metylo-5α-androst-1-en-3-on)

* Metyloklostebol

* Metylodienolon (17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9-dien-3-on)

* Metylonortestosteron (17β-hydroksy-17α-metyloestr-4-en-3-on)

* Metylotestosteron

* Metribolon (metylotrienolon, 17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9,11-trien-3-on)

* Miboleron

* Nandrolon (19-nortestosteron)

* Norboleton

* Norklostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-on)

* Noretandrolon

* Oksabolon

* Oksandrolon

* Oksymesteron

* Oksymetolon

* Prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on)

* Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oksy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5β-androstan)

* Kwinbolon

* Stanozolol

* Stenbolon

* Testosteron

* Tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on)

* Trenbolon (17β-hydroksyestra-4,9,11-trien-3-on)

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

2. INNE ŚRODKI ANABOLICZNE

W tym między innymi:

Klenbuterol, selektywne modulatory receptora androgenowego [SARMs, np. andaryna, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostaryna) i RAD140], tybolon, zeranol i zilpaterol.

S2 HORMONY PEPTYDOWE, CZYNNIKI WZROSTU, SUBSTANCJE POKREWNE I MIMETYKI
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami nieokreślonymi.

Zabronione są substancje wymienione poniżej, jak i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

1. ERYTROPOETYNY (EPO) I ŚRODKI STYMULUJĄCE ERYTROPOEZĘ

w tym między innymi:

1.1 Agoniści receptora erytropoetyny, np. darbepoetyny (dEPO); erytropoetyny (EPO); substancje oparte na strukturze EPO [np. EPO-Fc, glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (CERA)]; mimetyki receptora EPO i środki oparte na ich stukturze (np. CNTO-530, peginezatyd).

1.2 Środki stymulujące czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksję (HIF), np. daprodustat (GSK 1278863); IOX2; kobalt; ksenon; molidustat (BAY 85-3934); roksadustat (FG-4592); wadadustat (AKB-6548).

1.3 Inhibitory GATA, np. K-11706.

1.4 Inhibitory sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β), np. luspatercept; sotatercept.

1.5 Agoniści wrodzonych receptorów naprawy, np. asialo EPO; karbamylowana EPO (CEPO).

2. HORMONY PEPTYDOWE I CZYNNIKI JE UWALNIAJĄCE

2.1 Gonadotropina kosmówkowa (hCG), hormon luteinizujący (LH) i czynniki je uwalniające, np. buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, luprorelina, nafarelina i tryptorelina; zabronione u mężczyzn.

2.2 Kortykotrofiny i czynniki je uwalniające, np. kortykorelina.

2.3 Hormon wzrostu (GH), jego fragmenty i czynniki go uwalniające, w tym m.in.: fragmenty hormonu wzrostu, np.s AOD-9604 i hGH 176-191; hormon uwalniający hormon wzrostu (GHRH, somatoliberyna) i jego analogi, np. CJC-1293, CJC-1295, sermorelina i tesamorelina; związki pobudzające wydzielanie hormonu wzrostu (GHS), np. lenomorelina (grelina) i jej mimetyki, np. anamorelina, ipamorelina, makimorelina i tabimorelina; peptydy uwalniające hormon wzrostu (GHRPs), np. aleksamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 i eksamorelina (heksarelina).

3. CZYNNIKI WZROSTU I MODULATORY CZYNNIKA WZROSTU

w tym między innymi:

* Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs)

* Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)

* Insulino-podobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) i jego analogi

* Mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs)

* Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF)

* Tymozyna-β4 i jej pochodne, np.TB-500

* Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)

i inne czynniki wzrostu lub modulatory czynnika wzrostu wpływające na syntezę/degradację białka mięśnia, ścięgna lub więzadła, unaczynienie, zużytkowanie energii, zdolność regeneracyjną lub zmianę typu włókien.

S3 BETA-2 AGONIŚCI
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Wszystkie selektywne i nieselektywne substancje z grupy beta-2 agonistów, w tym wszystkie izomery optyczne, są zabronione.

W tym między innymi:

* Arformoterol

* Fenoterol

* Formoterol

* Higenamina

* Indakaterol

* Lewosalbutamol

* Olodaterol

* Prokaterol

* Reproterol

* Salbutamol

* Salmeterol

* Terbutalina

* Tretochinol (trimetochinol)

* Tulobuterol

* Wilanterol

WYJĄTKI

* Wziewny salbutamol: maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę, w podzielonych dawkach nieprzekraczających 800 mikrogramów na 12 godzin, począwszy od każdej dawki;

* Wziewny formoterol: maksymalnie 54 mikrogramy na dobę;

* Wziewny salmeterol: maksymalnie 200 mikrogramów na dobę;

* Wziewny wilanterol: maksymalnie 25 mikrogramów na dobę.

UWAGA

Przyjmuje się, że obecność w moczu salbutamolu w stężeniu przekraczającym 1000 ng/ml lub formoterolu w stężeniu przekraczającym 40 ng/ml nie jest efektem użycia danej substancji w celach terapeutycznych i będzie uważana za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie; AAF), chyba że sportowiec udowodni, uczestnicząc w kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym, że odbiegający od normy wynik był następstwem użycia leku w postaci wziewnej, w dawce terapeutycznej nie większej niż wymieniona powyżej.

S4 MODULATORY HORMONÓW I METABOLIZMU
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)
Substancje zabronione w klasach S4.1 i S4.2 są substancjami określonymi.
Wymienione w klasach S4.3 i S4.4 są substancjami nieokreślonymi.

Zabronione są następujące modulatory hormonów i metabolizmu.

1. INHIBITORY AROMATAZY

W tym między innymi:

* 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)

* 2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-on)

* 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)

* 3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-on)

* 4-Androsten-3,6,17-trion (6-okso)

* Aminoglutetymid

* Anastrozol

* Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)

* Androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)

* Eksemestan

* Formestan

* Letrozol

* Testolakton

2. SUBSTANCJE ANTYESTROGENOWE [ANTYESTROGENY I SELEKTYWNE MODULATORY RECEPTORA ESTROGENOWEGO (SERMs)]

W tym między innymi:

* Bazedoksyfen

* Klomifen

* Cyklofenil

* Fulwestrant

* Ospemifen

* Raloksyfen

* Tamoksyfen

* Toremifen

3. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE AKTYWACJI RECEPTORA AKTYWINY IIB

W tym między innymi:

* Przeciwciała neutralizujące aktywinę A

* Konkurenci receptora aktywiny IIB, tacy jak:

- Pułapkowe receptory aktywiny (np. ACE-031)

* Przeciwciała przeciwko receptorowi aktywiny IIB (np. bimagrumab)

* Inhibitory miostatyny, takie jak:

- Białka wiążące miostatynę (np. folistatyna, propeptyd miostatyny)

- Przeciwciała neutralizujące miostatynę (np. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

- Środki zmniejszające lub eliminujące ekspresję miostatyn

4. MODULATORY METABOLIZMU

4.1 Aktywatory kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK), np. AICAR, SR9009; i agoniści receptora aktywowanego przez proliferatora peroksysomów delta (PPARδ), np. 2-(2-metylo-4-((4-metylo-2-(4-(trifluorometylo)fenylo)tiazol-5-ylo)metylotio)fenoksy) kwas octowy (GW1516, GW501516)

4.2 Insuliny i mimetyki insuliny

4.3 Meldonium

4.4 Trimetazydyna

S5 DIURETYKI I ŚRODKI MASKUJĄCE
ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Zabronione są wymienione poniżej diuretyki i środki maskujące, jak również inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

W tym między innymi:

* Desmopresyna; probenecyd; preparaty zwiększające objętość osocza, np. podawane dożylnie albumina, dekstran, hydroksyetyloskrobia i mannitol.

* Acetazolamid; amiloryd; bumetanid; kanrenon; chlortalidon; kwas etakrynowy; furosemid; indapamid; metolazon; spironolakton; tiazydy, np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd i hydrochlorotiazyd; triamteren i waptany, np. tolwaptan.

WYJĄTKI

* Drospirenon; pamabrom; i inhibitory anhydrazy węglanowej (np. dorzolamid, brynzolamid) podawane miejscowo w okulistyce;

* Felypresyna stosowana w znieczuleniach miejscowych w stomatologii.

UWAGA

Wykrycie w próbce sportowca pobranej, stosownie do okoliczności, w każdym czasie lub podczas zawodów, dowolnej ilości następujących substancji, dla których wyznaczono dopuszczalną wartość graniczną: formoterolu, salbutamolu, katyny, efedryny, metyloefedryny i pseudoefedryny, w połączeniu z diuretykiem lub środkiem maskującym, będzie uznawane za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie; AAF), chyba że sportowiec otrzymał dodatkowo Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych (TUE) dla tej substancji, oprócz TUE udzielonego na zastosowanie diuretyku lub środka maskującego.

METODY ZABRONIONE

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas zawodów i poza zawodami)
Wszystkie metody zabronione w tej klasie są metodami nieokreślonymi, z wyjątkiem metod opisanych w punkcie M2.2., które są metodami określonymi.
M1. MANIPULACJE KRWIĄ I SKŁADNIKAMI KRWI

Zabronione są następujące metody:

1. Podawanie lub ponowne wprowadzenie do układu krążenia dowolnej ilości autologicznej, alogenicznej (homologicznej) lub heterologicznej krwi, lub preparatów krwinek czerwonych jakiegokolwiek pochodzenia.

2. Sztuczne zwiększanie poboru, transportu lub dostarczania tlenu.

W tym między innymi:

Związki perfluorochemiczne; efaproksiral (RSR13) i zmodyfikowane produkty hemoglobiny, np. substytuty krwi oparte na hemoglobinie i mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny, z wyłączeniem suplementacji tlenem poprzez wdychanie.

3 Każda forma wewnątrznaczyniowej manipulacji krwi lub jej składników za pomocą środków fizycznych lub chemicznych.

M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Zabronione są następujące metody:

1. Fałszowanie lub zamiar sfałszowania mający na celu zmianę właściwości i ważności próbek pobranych podczas kontroli dopingu.

W tym między innymi:

Zamiana i/lub sfałszowanie próbki, np. dodanie proteaz do próbki.

2. Infuzje i/lub iniekcje dożylne o objętości większej niż 100 ml w okresie 12 godzin, z wyłączeniem tych przyjętych w uzasadnionych przypadkach w trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub klinicznych badań diagnostycznych.

M3. DOPING GENOWY I KOMÓRKOWY

Następujące działania, mogące potencjalnie poprawić wyniki sportowe, są zabronione:

1. Użycie kwasów nukleinowych lub analogów kwasu nukleinowego, które mogą wpływać na sekwencje genomu i/lub ekspresję genów za pomocą dowolnego mechanizmu. Obejmuje to między innymi edytowanie, wyciszanie i transfer genów.

2. Użycie komórek prawidłowych lub zmodyfikowanych genetycznie.

S6 STYMULANTY
ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi, z wyjątkiem substancji wymienionych w punkcie S6.A, które są substancjami nieokreślonymi.
Substancje nadużywane ujęte w tej sekcji to: kokaina i metylenodioksymetamfetamina (MDMA / "ekstazy").

Zabronione są wszystkie stymulanty, z uwzględnieniem wszystkich izomerów optycznych, np. d- i l-, jeśli takie występują.

Do stymulantów zalicza się:

A: STYMULANTY NIEOKREŚLONE

* Adrafinil

* Amfepramon

* Amfetamina

* Amfetaminil

* Amifenazol

* Benfluoreks

* Benzylopiperazyna

* Bromantan

* Klobenzoreks

* Kokaina

* Kropropamid

* Krotetamid

* Fenkamina

* Fenetylina

* Fenfluramina

* Fenproporeks

* Fonturacetam [4-fenylopiracetam (karfedon)]

* Furfenoreks

* Lisdeksamfetamina

* Mefenoreks

* Mefentermina

* Mezokarb

* Metamfetamina(d-)

* p-metyloamfetamina

* Modafinil

* Norfenfluramina

* Fendimetrazyn

* Fentermina

* Prenylamina

* Prolintan

Stymulant niewymieniony w tej sekcji jest uznawany za substancję określoną.

B: STYMULANTY OKREŚLONE

W tym między innymi:

* 3-Metyloheksano-2-amina (1,2-dimetylopentyloamina)

* 4-Metyloheksano-2-amina (metyloheksanoamina)

* 4-Metylopentano-2-amina (1,3-dimetylobutyloamina)

* 5-Metyloheksano-2-amina (1,4-dimetylopentyloamina)

* Benzfetamine

* Katyna **

* Katynon i jego analogi, np. mefedron, metedron, i α-pirolidynowalerofenon

* Dimetamfetamina (dimetyloamfetamina)

* Efedryna ***

* Epinefryna ****  (adrenalina)

* Etamiwan

* Etyloamfetamin

* Etylefryna

* Famprofazon

* Fenbutrazat

* Fenkamfamina

* Heptaminol

* Hydroksyamfetamina (parahydroksyamfetamina)

* Izomethepten

* Lewometamfetamina

* Meklofenoksat

* Metylenodioksymetamfetamina

* Metyloefedryna ***

* Metylofenidat

* Niketamid

* Norfenefryna

* Oktodryna (1,5-dimetyloheksyloamina)

* Oktopamina

* Oksylofryna (metylosynefryna)

* Pemolina

* Pentetrazol

* Fenyloetyloamina i jej pochodne

* Fenmetrazyna

* Fenprometamina

* Propyloheksedryna

* Pseudoefedryna *****

* Selegilina

* Sybutramina

* Strychnina

* Tenamfetamina (metylenodioksyamfetamina)

* Tuaminoheptan

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

WYJĄTKI

* Klonidyna;

* Pochodne imidazolu do stosowania dermatologicznego, donosowego lub okulistycznego (np. brymonidyna, klonazolina, fenoksazolina, indanazolina, nafazolina, oksymetazolina, ksylometazolina) i stymulanty ujęte w Programie Monitorującym 2021 * .

S7 NARKOTYKI
ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.
Substancja nadużywana ujęta w tej sekcji to: diamorfina (heroina)

Zabronione są narkotyki wymienione poniżej, wraz ze wszystkimi izomerami optycznymi, np. d- i l-, jeśli takie występują.

* Buprenorfina

* Dekstromoramid

* Diamorfina (heroina)

* Fentanyl i jego pochodne

* Hydromorfon

* Metadon

* Morfina

* Nikomorfina

* Oksykodon

* Oksymorfon

* Pentazocyna

* Petydyna

S8 KANABINOIDY
ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.
Substancja nadużywana ujęta w tej sekcji to: tetrahydrokanabinol (THC)

Wszystkie naturalne i syntetyczne kanabinoidy są zabronione, np.

* Obecne w konopiach (haszysz, marihuana) i produktach z konopi

* Naturalne i syntetyczne tetrahydrokanabinole (THCs)

* Syntetyczne kanabinoidy, które naśladują działanie THC

WYJĄTKI

* Kanabidiol

S9 GLIKOKORTYKOIDY
ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Wszystkie glikokortykoidy są zabronione, jeżeli są stosowane doustnie, dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo.

W tym miedzy innymi:

* Beklometazon

* Betametazon

* Budezonid

* Cyklezonid

* Kortyzon

* Deflazakort

* Deksametazon

* Flukortolon

* Flunizolid

* Flutykazon

* Hydrokortyzon

* Metyloprednizolon

* Mometazon

* Prednizolon

* Prednizon

* Acetonid triamcynolonu

P1 BETA-BLOKERY
ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH
Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

W wymienionych poniżej sportach beta-blokery są zabronione wyłącznie podczas zawodów, a w niektórych - tam odzie zaznaczono (*) - również poza zawodami.

* Łucznictwo (WA) *

* Sporty samochodowe (FIA)

* Bilard (wszystkie dyscypliny) (WCBS)

* Dart (WDF)

* Golf (IGF)

* Strzelectwo (ISSF, IPC) *

* Narciarstwo/snowboard (FIS);

w konkurencjach narciarskich: skoki, freestyle aerials/halfpipe, oraz snowboardowych: halfpipe/big air

* Sporty podwodne (CMAS); dotyczy takich dyscyplin lub konkurencji jak: nurkowanie bezdechowe ze stałym balastem z płetwami lub bez płetw, pływanie dynamiczne z płetwami i bez płetw pod wodą, nurkowanie bez płetw, Jump Blue apnoea, łowiectwo podwodne, statyczne wstrzymywanie oddechu, strzelectwo basenowe i nurkowanie bezdechowe ze zmiennym balastem

W tym miedzy innymi:

* Acebutolol

* Alprenolol

* Atenolol

* Betaksolol

* Bisoprolol

* Bunolol

* Karteolol

* Karwedilol

* Celiprolol

* Esmolol

* Labetalol

* Metipranolol

* Metoprolol

* Nadolol

* Nebiwolol

* Oksprenolol

* Pindolol

* Propranolol

* Sotalol

* Tymolol

SKOROWIDZ

1-Androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol)

1-Androstenedion (5α-androst-1-en-3,17-dion)

1-Androsteron (3α-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on)

1-Epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on)

1-Testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on)

2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)

2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-on)

3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)

3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-on)

3-Metyloheksano-2-amina (1,2-dimetylopentyloamina)

4-Androsten-3,6,17-trion (6-okso)

4-Androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol)

4-Fenylopiracetam

4-Hydroksytestosteron

4-Metyloheksano-2-amina (metyolheksanoamina)

4-Metylopentano-2-amina (1,3-dimetylobutyloamina)

5-Androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

5-Metyloheksano-2-amina (1,4-dimetylopentyloamina)

7-Keto-DHEA

7α-hydroksy-DHEA

7β-hydroksy-DHEA

19-Norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol)

19-Norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion)

A

ACE-031

Acebutolol

Acetazolamid

Adrafinil

Adrenalina

Agoniści receptora aktywowanego przez proliferatora peroksysomów delta

Agoniści receptora erytropoetyny

Agoniści wrodzonych receptorów naprawy

AICAR

Albumina

Aleksamorelina

Alprenolol

Amfepramon

Amfetamina

Amfetaminil

Amifenazol

Amiloryd

Aminoglutetymid

Analogi kwasu nukleinowego

Anamorelina

Anastrozol

Andaryna

Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion

Androsta-3,5-dien-7,17-dion

Androstanolon

Androstatriendion

Androstendiol

Androstendion

Antyestrogeny

AOD-9604

Arformoterol

Arimistan

Asialo EPO

Atenolol

B

Bazedoksyfen

Beklometazon

Bendroflumetiazyd

Benfluoreks

Benzfetamina

Benzylopiperazyna

Betaksolol

Betametazon

Białka wiążące miostatynę

Bimagrumab

Bisoprolol

Bolasteron

Boldenon

Boldion

Bromantan

Brymonidyna

Brynzolamid

Budesonide

Bumetanide

Bunolol

Buprenorfina

Bupropion

Buserelina

C

Celiprolol

Chinbolon

Chlorotiazyd

Chlortalidon

CJC-1293

CJC-1295

CNTO-530

Cyklezonid

Cyklofenil

Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs)

Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)

D

Danazol

Daprodustat

Darbepoetyny (dEPO)

Deflazakort

Dehydrochlorometylotestosteron

Deksametazon

Dekstran

Dekstromoramid

Deslorelina

Desmopresyna

Dezoksymetylotestosteron

Diamorfina

Dimetamfetamina

Dimetyloamfetamina

Domagrozumab

Doping genowy

Doping komórkowy

Dorzolamid

Drospirenon

Drostanolon

E

Edytowanie genów

Efaproksiral (RSR13)

Efedryna

Eksamorelina

Eksemestan

Ekstazy

Enobosarm

Epiandrosteron

Epi-dihydrotestosteron

Epinefryna

Epitestosteron

EPO-Fc

Erytropoetyny (EPO)

Esmolol

Etamiwan

Etylefryna

Etyloamfetamina

Etyloestrenol

F

Fałszowanie

Famprofazon

Felypresyna

Fenbutrazat

Fendimetrazyna

Fenetylina

Fenfluramina

Fenkamfamina

Fenkamina

Fenmetrazyna

Fenoksazolina

Fenoterol

Fenprometamina

Fenproporeks

Fentanyl

Fentermina

Fenylefryna

Fenyloetyloamina

Fenylopropanolamina

Flukortolon

Flunizolid

Fluoksymesteron

Flutikazon

Folistatyna

Fonturacetam

Formebolon

Formestan

Formoterol

Fulwestrant

Furazabol

Furfenoreks

Furosemide

G

Gestrinon

GHRPs

Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (CERA)

Gonadorelina

Gonadotropina kosmówkowa (hCG)

Goserelina

GW1516

GW501516

H

Haszysz

Heksarelina

Hemoglobina

Heptaminol

Heroina

hGH 176-191

Higenamina

Hormon luteinizujący (LH)

Hormon wzrostu (GH)

Hydrochlorotiazyd

Hydrokortyzon

Hydroksyamfetamina

Hydroksyetyloskrobia

Hydromorfon

I

Imidazol

Indakaterol

Indanazolina

Indapamid

Infuzje

Infuzje/iniekcje dożylne

Inhibitory anhydrazy węglanowej

Inhibitory aromatazy

Inhibitory GATA

Inhibitory miostatyny

Inhibitory sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β)

Iniekcje (>100 ml)

Insulino-podobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1)

Insuliny

IOX2

Ipamorelina

Izomethepten

K

K-11706

Kalusteron

Kanabidiol

Kanrenon

Karbamylowana EPO (CEPO)

Karfedon

Karteolol

Karwedilol

Katyna

Katynon

Kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK)

Klenbuterol

Klobenzoreks

Klomifen

Klonazolina

Klonidyna

Klostebol

Kobalt

Kofeina

Kokaina

Komórki (prawidłowe)

Komórki (zmodyfikowane genetycznie)

Konkurenci receptora aktywiny IIB

Konopie

Kortykorelina

Kortykotrofiny

Kortyzon

Krew

Krew (autologiczna)

Krew (heterologiczna)

Krew (homologiczna)

Kropropamid

Krotetamid

Krwinki czerwone

Ksenon

Ksylometazolina

Kwas etakrynowy

Kwasy nukleinowe

L

Labetalol

Landogrozumab

Lenomorelina

Letrozol

Leuprorelina

Lewometamfetamina

Lewosalbutamol

LGD-4033

Ligandrol

Lisdeksamfetamina

Luspatercept

M

Makimorelina

Manipulacje krwią

Mannitol

Marihuana

MDMA

Mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs)

Mefedron

Mefenoreks

Mefentermina

Meklofenoksat

Meldonium

Mestanolon

Mesterolon

Metadon

Metamfetamina(d-)

Metandienon

Metandriol

Metasteron

Metedron

Metenolon

Metipranolol

Metolazon

Metoprolol

Metribolon

Metylenodioksymetamfetamina

p-Metyloamfetamina

Metylo-1-testosteron

Metylodienolon

Metyloefedryna

Metylofenidat

Metyloklostebol

Metylonortestosteron

Metyloprednizolon

Metylosynefryna

Metylotestosteron

Mezokarb

Miboleron

Mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny

Mimetyki EPO

Mimetyki insuliny

Modafinil

Molidustat

Mometazon

Morfina

N

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)

Nadolol

Nafarelina

Nafazolina

Nandrolon

Nebiwolol

Niketamid

Nikomorfina

Nikotyna

Norboleton

Noretandrolon

Norfenefryna

Norfenfluramina

Norklostebol

O

Oksabolon

Oksandrolon

Oksprenolol

Oksykodon

Oksylofryna

Oksymesteron

Oksymetazolina

Oksymetolon

Oksymorfon

Oktodryna

Oktopamina

Olodaterol

Ospemifen

Ostaryna

P

Pamabrom

Parahydroksyamfetamina

Peginezatyd

Pemolina

Pentazocyna

Pentetrazol

Petydyna

Pindolol

Pipradrol

α-Pirolidynowalerofenon

Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF)

Pralmorelina

Prasteron

Prednizolon

Prednizon

Prenylamina

Preparaty zwiększające objętość osocza

Probenecyd

Produkty hemoglobiny

Prokaterol

Prolintan

Propeptyd miostatyny

Propranolol

Propyloheksedryna

Prostanozol

Proteazy

Przeciwciała neutralizujące aktywinę A

Przeciwciała neutralizujące miostatynę

Przeciwciała przeciwko receptorowi aktywir IIB

Pseudoefedryna

R

RAD140

Raloksyfen

Reproterol

Roksadustat

S

Salbutamol

Salmeterol

SARMs

Selegilina

Selektywne modulatory receptora androgenowego

Selektywne modulatory receptora estrogenowego

Sermorelina

SERMs

Składniki krwi

Sotalol

Sotatercept

Spironolakton

SR9009

Stamulumab

Stanozolol

Stenbolon

Strychnina

Substancje antyestrogenowe

Substancje oparte na strukturze EPO

Substytuty krwi oparte na hemoglobinie

Sybutramina

Synefryna

Syntetyczne kanabinoidy

Ś

Środki stymulujące czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksję (HIF)

Środki zmniejszające lub eliminujące ekspresję miostatyny

T

Tabimorelina

Tamoksyfen

TB-500

Tenamfetamina

Terbutalina

Tesamorelina

Testolakton

Testosteron

Tetrahydrogestrinon

Tetrahydrokanabinole

THC

Tiazydy

Tolwaptan

Toremifen

Transfer genów

Trenbolon

Tretochinol

Triamcynolon

Triamteren

Trimetazydyna

Trimetochinol

Triptorelina

Tuaminoheptan

Tulobuterol

Tybolon

Tymolol

Tymozyna-β4

W

Wadadustat (AKB-6548)

Waptany

Wilanterol

Wyciszanie genów

Z

Zeranol

Zilpaterol

Związki perfluorochemiczne

ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY
MIĘDZYNARODOWY STANDARD
WYŁĄCZEŃ DLA CELÓW TERAPEUTYCZNYCH
2021

Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych

Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych Światowego Kodeksu Antydopingowego jest obowiązującym Międzynarodowym Standardem opracowanym jako część światowego programu zwalczania dopingu w sporcie. Został on opracowany w porozumieniu z Sygnatariuszami, władzami publicznymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych został przyjęty po raz pierwszy w roku 2004 i wszedł w życie 1 stycznia 2005 r. Był on nowelizowany sześciokrotnie. Pierwsza nowelizacja weszła w życie w styczniu 2009 r., druga w styczniu 2010 r., trzecia w styczniu 2011 r., czwarta w styczniu 2015 r., piąta w styczniu 2016, szósta w styczniu 2019 r. Uaktualniona wersja została przyjęta przez Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) dnia 7 listopada 2019 r. podczas światowej konferencji antydopingowej w Katowicach, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wydawca:

Światowa Agencja Antydopingowa

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

PO Box 120

Montreal, Quebec

Kanada H4Z 1B7

www.WADA-ama.org

Tel: +1 514 904 9232

Faks: +1 514 904 8650

E-mail: code@WADA-ama.org

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA: WPROWADZENIE, PRZEPISY KODEKSU, PRZEPISY STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ DEFINICJE

1.0 Wprowadzenie i zakres

2.0 Przepisy Kodeksu

3.0 Definicje i interpretacja

CZĘŚĆ DRUGA: STANDARDY I PROCES PRZYZNAWANIA WYŁĄCZEŃ DLA CELÓW TERAPEUTYCZNYCH

4.0 Uzyskanie wyłączenia dla celów terapeutycznych

5.0 Obowiązki Organizacji Antydopingowych w zakresie wyłączeń dla celów terapeutycznych

6.0 Składanie wniosków o wyłączenie dla celów terapeutycznych

7.0 Uznawanie wyłączeń dla celów terapeutycznych

8.0 Ocena decyzji w sprawie wyłączeń dla celów terapeutycznych przez WADA

9.0 Poufność informacji

ZAŁĄCZNIK 1: SCHEMAT BLOKOWY DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 4.4 KODEKSU

CZĘŚĆ PIERWSZA: WPROWADZENIE, PRZEPISY KODEKSU, PRZEPISY STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ DEFINICJE

1.0 Wprowadzenie i zakres

Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych jest obowiązującym Międzynarodowym Standardem opracowanym w ramach światowego programu zwalczania dopingu w sporcie.

Celem Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych jest określenie: (a) warunków, które muszą być spełnione, aby można było udzielić wyłączenia dla celów terapeutycznych (ang: Therapeutic Use Exemption - TUE) zezwalającego na obecność Substancji Zabronionej w próbce fizjologicznej Zawodnika lub na Użycie lub Próbę Użycia, Posiadanie przez Zawodnika i/lub Podanie lub Próbę Podania Zawodnikowi Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej w celach terapeutycznych: (b) obowiązków nałożonych na Organizacje Antydopingowe w zakresie podejmowania decyzji dotyczących TUE i informowania o nich; (c) procesu wnioskowania przez Zawodnika o TUE; (d) procesu uznania przez Organizację Antydopingową TUE, które zostało przyznane Zawodnikowi przez inną Organizację Antydopingową; (e) procesu oceny decyzji w sprawie TUE przez WADA; oraz (f) przepisów dotyczących ścisłej poufności procesu udzielania TUE.

Stosowane w niniejszym Międzynarodowym Standardzie pojęcia, które zostały zdefiniowane w Kodeksie zaznaczono kursywą. Pojęcia, które są zdefiniowane w niniejszym Międzynarodowym Standardzie lub też w innym międzynarodowym standardzie zaznaczono przez podkreślenie.

2.0 Przepisy Kodeksu

Poniższe artykuły Kodeksu z 2021 r. bezpośrednio dotyczą Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych; artykuły te można znaleźć w treści Kodeksu:

* Artykuł 4.4 Kodeksu Wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE)

* Artykuł 13.4 Kodeksu Odwołania od decyzji w sprawie TUE

3.0 Definicje i interpretacja

3.1 Pojęcia zdefiniowane w Kodeksie z 2021 r., stosowane w Międzynarodowym Standardzie Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System [Antydopingowy System Administracyjno-Zarządzający] - internetowa baza danych służąca do wprowadzania, przechowywania, udostępniania i raportowania danych, ułatwiająca zainteresowanym podmiotom i WADA realizację działań antydopingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podanie: Udostępnienie, dostarczenie, nadzorowanie, ułatwienie lub uczestniczenie w inny sposób w użyciu lub próbie użycia przez inną osobę Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej. Definicja nie obejmuje czynności personelu medycznego działającego w dobrej wierze, stosującego Substancje Zabronione lub Metody Zabronione do uzasadnionych i zgodnych z prawem celów leczniczych lub do innych wiarygodnie uzasadnionych celów. Definicja ta nie obejmuje działań wiążących się z Substancjami Zabronionymi, które nie są zabronione podczas badań Poza Zawodami, chyba że wszystkie okoliczności świadczą o tym, iż Substancje te nie są przeznaczone do uzasadnionych i zgodnych z prawem celów leczniczych lub że ich celem jest poprawienie wyników sportowych.

Niekorzystny Wynik Analizy: Raport sporządzony przez laboratorium akredytowane przez WADA lub inne laboratorium zatwierdzone przez WADA stwierdzający, zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Laboratoriów, obecność w Próbce Substancji Zabronionej lub jej Metabolitów lub Markerów, albo potwierdzający Użycie Metody Zabronionej.

Organizacja Antydopingowa: WADA lub Sygnatariusz, który ma obowiązek przyjęcia przepisów określających zasady wszczynania, prowadzenia lub egzekwowania jakiejkolwiek części procesu kontroli antydopingowej. Sygnatariuszami są na przykład Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, inni organizatorzy dużych Wydarzeń Sportowych, którzy przeprowadzają badania podczas swoich Wydarzeń Sportowych, federacje międzynarodowe oraz Krajowe Organizacje Antydopingowe.

Zawodnik: Dowolna osoba, która uczestniczy w sporcie na szczeblu międzynarodowym (zgodnie z definicją każdej federacji międzynarodowej) lub szczeblu krajowym (zgodnie z definicją Krajowej Organizacji Antydopingowej). Organizacja Antydopingowa może także stosować przepisy antydopingowe wobec Zawodników, którzy nie są ani Zawodnikami klasy międzynarodowej, ani Zawodnikami Klasy Krajowej, przyjmując, że są oni objęci pojęciem "Zawodnik". Zawodników, którzy nie są Zawodnikami Klasy Międzynarodowej ani Zawodnikami Klasy Krajowej Organizacja Antydopingowa może: poddawać Badaniom ograniczonym lub zrezygnować w ogóle z ich badania; analizować Próbki w zakresie mniejszym niż pełna lista Substancji Zabronionych; wymagać ograniczonej informacji o miejscu pobytu lub nie wymagać jej wcale; nie wymagać uzyskania wyłączenia dla celów terapeutycznych z góry. Jeżeli jednak którykolwiek Zawodnik, w stosunku do którego Organizacja Antydopingowa postanowiła skorzystać ze swoich uprawnień do badań i który uczestniczy w Zawodach rangi niższej niż Zawody międzynarodowe lub krajowe naruszy przepisy antydopingowe określone w artykułach 2.1, 2.3 lub 2.5, wówczas należy stosować kary określone w Kodeksie. Dla celów art. 2.8 i art. 2.9 oraz dla celów informacji i edukacji antydopingowej Zawodnikiem jest każda osoba, która uczestniczy w sporcie podlegającym jakiemukolwiek sygnatariuszowi, rządowi lub innej organizacji sportowej, która przyjęła Kodeks.

[Komentarz do definicji pojęcia "Zawodnik": Osoby, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym mogą należeć do jednej z pięciu kategorii: 1) Zawodnik Klasy Międzynarodowej 2) Zawodnik Klasy Krajowej 3) osoba, która nie jest Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej ani Krajowej, ale wobec której federacja międzynarodowa lub Krajowa Organizacja Antydopingowa zdecydowała się egzekwować swoje uprawnienia 4) Zawodnik uprawiający sport rekreacyjnie; oraz 5) osoba, wobec której federacja międzynarodowa lub Krajowa Organizacja Antydopingowa nie zdecydowała się egzekwować swoich uprawnień. Wszyscy zawodnicy klasy międzynarodowej i klasy krajowej podlegają przepisom Kodeksu Antydopingowego. Dokładne definicje sportu na poziomie międzynarodowym i sportu na poziomie krajowym zostaną określone w przepisach antydopingowych Federacji Międzynarodowych i Krajowych Organizacji Antydopingowych].

Usiłowanie: Świadome zachowanie stanowiące istotny element zaplanowanego działania mającego na celu naruszenie przepisów antydopingowych. Usiłowanie naruszenia przepisów antydopingowych nie stanowi ich naruszenia, jeżeli osoba zrezygnuje z próby naruszenia przepisów antydopingowych zanim zostanie wykryta i ujawniona przez osobę trzecią, nieuczestniczącą w próbie naruszenia tych przepisów.

CAS: Court of Arbitration for Sport, Kodeks ds. Sportu.

Kodeks: Światowy Kodeks Antydopingowy.

Zawody: Pojedynczy wyścig, mecz, rozgrywka lub konkurs sportowy, na przykład mecz koszykówki lub bieg finałowy na 100 m podczas Igrzysk Olimpijskich. W przypadku wyścigów etapowych lub innych konkursów sportowych, w których nagrody przyznawane są codziennie lub w pewnych odstępach czasu, różnicę między Zawodami a Wydarzeniem Sportowym określają przepisy odpowiedniej federacji międzynarodowej.

Wydarzenie Sportowe: Seria indywidualnych Zawodów organizowanych łącznie przez jeden organ (np. Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata organizowane przez konkretną federację sportową, Igrzyska Panamerykańskie).

Podczas Zawodów : Okres trwający od 23.59 w dni poprzedzającym Zawody, w których Zawodnik ma uczestniczyć, aż do zakończenia tych zawodów oraz związanego z tymi Zawodami procesu pobierania próbek. WADA może dla konkretnej dyscypliny sportu wyrazić zgodę na inną definicję jeżeli federacja międzynarodowa przedstawi przekonujące uzasadnienie, że w tej dyscyplinie konieczna jest inna definicja. Po udzieleniu zgody przez WADA wszyscy organizatorzy dużych Wydarzeń Sportowych w tej dyscyplinie będą stosować się do tej alternatywnej definicji.

[Komentarz do definicji pojęcia "Podczas Zawodów": Przyjęcie mającej powszechne zastosowanie definicji pojęcia "Podczas Zawodów" zapewnia większe ujednolicenie jej zrozumienia wśród Zawodników wszystkich dyscyplin sportu, eliminuje lub zmniejsza liczbę nieporozumień dotyczących granic czasowych badań Podczas Zawodów, pozwala uniknąć nieumyślnych Niekorzystnych Wyników Analizy próbek między poszczególnymi Zawodami podczas Wydarzenia Sportowego, a także zapobiec możliwości poprawy wyników sportowych za pomocą Substancji Zabronionej Poza Zawodami, która mogłaby być obecna podczas trwania zawodów.].

Międzynarodowe Wydarzenie Sportowe: Wydarzenie Sportowe, w stosunku do którego Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, federacja międzynarodowa, Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych lub inna międzynarodowa organizacja sportowa jest organem decyzyjnym lub na które powołuje działaczy funkcyjnych.

Zawodnik Klasy Międzynarodowej: Zawodnik, który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym zgodnie z definicją właściwej federacji międzynarodowej i zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badań i Śledztw.

[Komentarz do definicji pojęcia "Zawodnik Międzynarodowy": Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badań i Śledztw federacja międzynarodowa może swobodnie ustalać kryteria stosowane do umieszczania Zawodników w Klasie Międzynarodowej, np. według rankingu, częstotliwości udziału w konkretnych międzynarodowych Wydarzeniach Sportowych, według rodzaju licencji itp. Kryteria te muszą być jednak opublikowane w jasnej i krótkiej formie aby zawodnicy mogli szybko i łatwo ustalić, kiedy staną się Zawodnikami Klasy Międzynarodowej. Jeżeli wśród kryteriów jest na przykład udział w określonych międzynarodowych Wydarzeniach Sportowych, Federacja Międzynarodowa musi opublikować listę takich Wydarzeń].

Standard Międzynarodowy: Standard przyjęty przez WADA i będący uzupełnieniem Kodeksu. Aby stwierdzić zgodność ze Standardem Międzynarodowym (w przeciwieństwie do innego alternatywnego standardu, praktyki lub procedury) wystarczy ustalić, że procedury określone w tym standardzie zostały właściwie przeprowadzone. Standard Międzynarodowy obejmuje wszelkie dokumenty techniczne wydane na jego podstawie.

Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych: Kontynentalne stowarzyszenie narodowych komitetów olimpijskich i innych międzynarodowych organizacji zrzeszających wiele dyscyplin sportu, które pełni funkcję organu zarządzającego kontynentalnym, regionalnym lub innym Międzynarodowym Wydarzeniem Sportowym.

Krajowa Organizacja Antydopingowa: organ ustanowiony w danym kraju, uprawniony i zobowiązany do przyjęcia i wprowadzenia przepisów antydopingowych, kierowania pobieraniem Próbek, zarządzania wynikami badań oraz przeprowadzania rozpraw na szczeblu krajowym. Jeżeli taki organ nie został powołany przez właściwe organy rządowe, funkcje Krajowej Organizacji Antydopingowej pełni Krajowy Komitet Olimpijski danego kraju lub organ przez ten komitet wyznaczony.

Zawodnik Klasy Krajowej: Zawodnik, który nie jest Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym zgodnie z definicją właściwej Krajowej Organizacji Antydopingowej oraz zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badań i Śledztw.

Poza Zawodami: Każdy okres, który nie jest okresem Zawodów.

Posiadanie: Faktyczne, fizyczne Posiadanie lub domniemane Posiadanie (które stwierdza się tylko jeżeli osoba sprawuje lub zamierza sprawować wyłączną kontrolę nad substancją/Metodą Zabronioną lub pomieszczeniami, w których występuje Substancja/Metoda Zabroniona); z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba nie ma wyłącznej kontroli nad Substancją/Metodą Zabronioną lub pomieszczeniami, w których występuje zabroniona Substancja/Metoda, domniemane Posiadanie można stwierdzić jedynie wówczas, gdy osoba ta wiedziała o obecności Zabronionej Substancji/Metody i zamierzała sprawować nad nią kontrolę. Posiadanie samo w sobie nie stanowi jednak naruszenia przepisów antydopingowych jeżeli przed otrzymaniem przez daną osobę jakiegokolwiek powiadomienia o naruszeniu przez nią przepisów antydopingowych osoba ta podjęła konkretne działania wskazujące, że nigdy nie zamierzała wejść w Posiadanie oraz wyrzekła się Posiadania, wyraźnie oświadczając to Organizacji Antydopingowej. Niezależnie od czegokolwiek, co w niniejszej definicji może być z tym sprzeczne, zakup (w tym drogą elektroniczną lub w inny sposób) Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej stanowi Posiadanie przez osobę, która dokonuje zakupu.

[Komentarz do definicji pojęcia "Posiadanie": Zgodnie z powyższą definicją sterydy anaboliczne znalezione w samochodzie Zawodnika będą stanowiły naruszenie, chyba że Zawodnik udowodni, że ktoś inny używał tego samochodu; w takim wypadku Organizacja Antydopingowa musi udowodnić, że chociaż Zawodnik nie miał wyłącznej kontroli nad samochodem, to wiedział o sterydach i zamierzał przejąć kontrolę nad nimi. Podobnie w przypadku sterydów anabolicznych znalezionych w domowej apteczce, do której dostęp mają Zawodnik oraz małżonka, Organizacja Antydopingowa musi dowieść, że Zawodnik wiedział, iż w apteczce znajdowały się sterydy oraz że zamierzał przejąć kontrolę nad nimi. Sam zakup Substancji Zabronionej stanowi Posiadanie, nawet w sytuacji, gdy produkt nie dotrze do odbiorcy, zostanie odebrany przez kogoś innego lub zostanie wysłany na adres strony trzeciej].

Lista Substancji i Metod Zabronionych: Lista zawierająca Substancje Zabronione i Metody Zabronione.

Metoda Zabroniona: Każda metoda opisana jako zabroniona na Liście Substancji i Metod Zabronionych.

Substancja Zabroniona: Każda substancja, lub klasa substancji, opisana jako zabroniona na Liście Substancji i Metod Zabronionych.

Zawodnik uprawiający sport rekreacyjnie: osoba fizyczna określana tak przez Krajową Organizację Antydopingową. Pojęcie to nie odnosi się jednak do osoby, która w okresie pięciu lat poprzedzających popełnione naruszenie przepisów antydopingowych była Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej (według definicji federacji międzynarodowej, zgodnej z Międzynarodowym Standardem Badań I Śledztw); Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej (według definicji Organizacji Antydopingowej, zgodnej z Międzynarodowym Standardem Badań i Śledztw), reprezentowała jakikolwiek kraj na zawodach międzynarodowych w kategorii otwartej lub została wpisana do jakiekolwiek zarejestrowanej grupy Zawodników lub innej grupy, od której członków wymagane jest podawanie informacji o miejscu pobytu i która prowadzona jest przez jakąkolwiek federację międzynarodową lub Krajową Organizację Antydopingową.

[Komentarz do definicji pojęcia "Zawodnik uprawiający sport rekreacyjnie": Termin "kategoria otwarta" ma na celu wykluczenie zawodów ograniczonych do kategorii juniorów lub konkretnych grup wiekowych].

Zarządzanie Wynikami: proces obejmujący przedział czasowy między powiadomieniem Zawodnika zgodnie z art. 5 Międzynarodowego Standardu Zarządzania Wynikami lub w niektórych przypadkach (np. wynik nietypowy, paszport biologiczny Zawodnika, niespełnienie wymogów dotyczących wskazania miejsca pobytu) od kroków poprzedzających powiadomienie jasno określonych w art. 5 Międzynarodowego Standardu Zarządzania Wynikami, poprzez postawienie zarzutu aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w tym do zakończenia rozprawy pierwszej instancji lub rozprawy w postępowaniu odwoławczym (jeżeli odwołanie zostało wniesione).

Próbka: Każdy materiał biologiczny pobrany na potrzeby kontroli antydopingowej.

[Komentarz do definicji pojęcia "Próbka": Czasami twierdzi się, że pobranie próbki krwi jest sprzeczne z zasadami pewnych grup religijnych lub kulturowych. Ustalono, że nie ma podstaw do takich twierdzeń].

Badania: Części procesu kontroli antydopingowej obejmujące planowanie rozkładu badań, pobieranie Próbek, obchodzenie się z Próbkami oraz przewożenie Próbek do laboratorium.

Wyłączenie dla celów terapeutycznych (ang: Therapeutic Use Exemption - TUE): umożliwia ono wymagającemu leczenia Zawodnikowi stosowanie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są warunki określone w art. 4.4 oraz Międzynarodowym Standardzie Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych.

Użycie: Wykorzystywanie, stosowanie, przyjmowanie, wstrzykiwanie lub spożywanie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek Substancji Zabronionej lub stosowanie Metody Zabronionej.

WADA: Światowa Agencja Antydopingowa.

3.2 Pojęcia zdefiniowane w Międzynarodowym Standardzie Ochrony Prywatności i Danych Osobowych:

Dane Osobowe: Dane, w tym między innymi Wrażliwe Dane Osobowe dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania uczestnika lub innej osoby, której dane są Przetwarzane wyłącznie w kontekście działań antydopingowych prowadzonych przez Organizację Antydopingową.

[Komentarz do definicji pojęcia "Dane Osobowe": Przyjmuje się, że Dane Osobowe obejmują między innymi imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe Zawodnika, jego przynależność do związków sportowych, dane na temat miejsca pobytu, przyznane Zawodnikowi wyłączenia dla celów terapeutycznych (jeżeli przyznano), wyniki badań antydopingowych oraz informacje dotyczące Zarządzania Wynikami (w tym postępowań dyscyplinarnych, odwoławczych i kar). Do Danych Osobowych zalicza się także dane osobowe i dane kontaktowe innych osób, takich jak osoby wykonujące zawody medyczne i inne osoby pracujące z Zawodnikiem, leczące Zawodnika lub udzielające Zawodnikowi pomocy w kontekście działań antydopingowych. Informacje takie stanowią Dane Osobowe i podlegają uregulowaniom niniejszego Standardu Międzynarodowego przez cały okres ich Przetwarzania bez względu na to, czy dana osoba uczestniczy w sporcie zorganizowanym, czy też nie].

Przetwarzanie (i wyrazy pokrewne Przetwarzać, Przetwarzane): gromadzenie, uzyskiwanie dostępu, zachowywanie, przechowywanie, ujawnianie, przekazywanie, zmienianie, usuwanie lub innego rodzaju wykorzystywanie Danych Osobowych.

3.3 Pojęcia zdefiniowane w Międzynarodowym Standardzie Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych:

Terapeutyczny: Odnoszący się do leczenia stanu chorobowego przy pomocy środków lub metod leczniczych, lub też zapewniający albo wspomagający leczenie.

Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych: organ powołany przez Organizację Antydopingową w celu rozpatrywana wniosków o TUE.

Komitet WADA ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych: organ powołany przez WADA do oceny decyzji w sprawie TUE, wydanych przez inne Organizacje Antydopingowe.

3.4 Interpretacja:

3.4.1 Oficjalny tekst Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych jest publikowany w języku angielskim i francuskim. W przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją francuską moc obowiązującą ma wersja angielska.

3.4.2 Podobnie jak Kodeks, Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych został opracowany z uwzględnieniem zasad proporcjonalności, praw człowieka i innych mających zastosowanie zasad prawnych, w świetle których standard ten musi być interpretowany.

3.4.3 Komentarze do poszczególnych postanowień Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych powinny służyć jako wskazówki przy jego interpretacji.

3.4.4 Jeżeli nie określono inaczej, odniesienia do artykułów lub załączników są odniesieniami do artykułów lub załączników Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych.

3.4.5 Pojęcie "dni" używane w Międzynarodowym Standardzie Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych oznacza dni kalendarzowe, chyba że określono inaczej.

3.4.6 Załączniki do Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych mają taki sam status i moc obowiązującą, jak pozostała część tego Standardu.

CZĘŚĆ DRUGA: STANDARDY I PROCES PRZYZNAWANIA WYŁĄCZEŃ DLA CELÓW TERAPEUTYCZNYCH

4.0 Uzyskanie wyłączenia dla celów terapeutycznych

4.1 Zawodnik, który musi stosować substancję zabronioną lub metodę zabronioną ze względów terapeutycznych musi w trybie art. 4.2 złożyć wniosek o TUE i uzyskać je przed Użyciem lub wejściem w Posiadanie danej substancji lub metody.

Zawodnik może jednak złożyć wniosek o wyłączenie z mocą wsteczną (choć musi nadal spełniać warunki określone w art. 4.2), jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych wyjątków:

a) Konieczna była natychmiastowa interwencja lub pilne leczenie ostrego stanu chorobowego;

b) Z powodu braku czasu, możliwości lub innych wyjątkowych okoliczności niemożliwe było złożenie przez Zawodnika wniosku o TUEC (lub rozpatrzenie wniosku przez Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych) przed pobraniem Próbki;

c) Ze względu na priorytetowe traktowanie niektórych dyscyplin sportu na szczeblu krajowym Krajowa Organizacja Antydopingowa Zawodnika nie zezwoliła mu ani nie wymagała od niego ubiegania się o TUE na przyszłość (zob.: komentarz do art. 5.1);

d) Jeżeli Organizacja Antydopingowa zdecyduje się na pobranie próbki od Zawodnika, który nie jest Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej ani Klasy Krajowej, a Zawodnik ten stosuje Zabronioną Substancję lub Metodę ze względów terapeutycznych Organizacja Antydopingowa musi zezwolić Zawodnikowi na ubieganie się o TUE z mocą wsteczną; lub

e) Zawodnik używał Poza Zawodami, ze względów terapeutycznych, Substancji Zabronionej, która jest zabroniona tylko Podczas Zawodów.

[Komentarz do art. 4.1. (c), (d) i (e): Takim Zawodnikom zdecydowanie zaleca się posiadanie przygotowanej dokumentacji medycznej w celu wykazania, że spełniają oni warunki TUE określone w art. 4.2, na wypadek gdyby po pobraniu próbek okazało się konieczne wystąpienie o TUE z mocą wsteczną.]

[Komentarz do art. 4.1(e): Ma to na celu rozwiązanie sytuacji, w których ze względów terapeutycznych Zawodnik Poza Zawodami używa substancji, która jest zabroniona tylko Podczas Zawodów, ale istnieje ryzyko, że substancja ta pozostanie w jego organizmie Podczas Zawodów. W takich sytuacjach Organizacja Antydopingowa musi zezwolić Zawodnikowi na ubieganie się o TUE z mocą wsteczną (jeżeli Zawodnik nie złożył wniosku z wyprzedzeniem). Ma to również na celu uniknięcie sytuacji, w której Organizacje Antydopingowe musiałyby z wyprzedzeniem oceniać wnioski o przyznanie TUE, które mogą nie być koniecznej.

4.2 Zawodnik może uzyskać TUE (wyłącznie) pod warunkiem, że potrafi wykazać na zasadzie prawdopodobieństwa, iż spełniony jest każdy z poniższych warunków:

a) Dana Substancja Zabroniona lub Metoda Zabroniona jest potrzebna do leczenia zdiagnozowanego stanu chorobowego potwierdzonego odpowiednimi dowodami klinicznymi.

[Komentarz do art. 4.2 (a): Użycie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej może stanowić element niezbędnego badania diagnostycznego, a nie samego leczenia.]

b) W świetle zasady prawdopodobieństwa Użycie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej w celach terapeutycznych nie przyczyni się do poprawy wyników sportowych w stopniu wyższym niż poprawa, jakiej można by oczekiwać u Zawodnika po powrocie do normalnego stanu zdrowia po zakończeniu leczenia.

[Komentarz do art. 4.2(b): Normalny stan zdrowia Zawodnika musi być ustalony indywidualnie. Normalnym stanem zdrowia danego Zawodnika jest jego stan przy braku stanu chorobowego, w związku z którym ubiega się on o przyznanie TUE.]

c) Substancja Zabroniona lub Metoda Zabroniona jest wskazaną metodą leczenia danego stanu chorobowego i nie istnieje żadna inna rozsądna, dozwolona metoda terapeutyczna.

[Komentarz do art. 4.2(c): Lekarz musi wyjaśnić, dlaczego wybrane leczenie było najbardziej odpowiednie, np. w oparciu o doświadczenie, charakter skutków ubocznych lub inne uzasadnienia medyczne, w tym w stosownych przypadkach specyfikę geograficzną prowadzenia postępowania leczniczego oraz możliwości dostępu do leków. Ponadto nie zawsze konieczne jest wypróbowanie rozwiązań alternatywnych przed zastosowaniem Substancji lub Metody Zabronionej.]

d) Konieczność Użycia Substancji lub Metody Zabronionej nie może wynikać w całości ani w części z faktu wcześniejszego stosowania (bez TUE) substancji lub metody, która była zabroniona w czasie jej używania.

[Komentarz do art. 4.2: Przy stosowaniu powyższych kryteriów do konkretnych chorób materiałem pomocniczym powinien być dokument WADA zatytułowany "Wytyczne dla lekarzy w sprawie wyłączeń dla celów terapeutycznych", zamieszczony na stronie internetowej WADA.

TUE przyznawane jest wyłącznie na podstawie spełnienia warunków określonych w art. 4.2. Nie ocenia się tego, czy dana Substancja lub Metoda Zabroniona jest najbardziej odpowiednia lub bezpieczna z klinicznego punktu widzenia, ani czy jej Użycie we wszystkich systemach jurysdykcji jest zgodne z prawem.

W przypadku, gdy Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych federacji międzynarodowej lub Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych TUEC podejmuje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania TUE przyznanego przez inną Organizację Antydopingową (zob. art. 7) oraz gdy WADA dokonuje oceny decyzji o przyznaniu (lub odmowie przyznania) TUEC (zob. art. 8), kwestia będzie rozpatrywana w taki sam sposób, jak podczas rozpatrywania przez komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych wniosku o przyznanie TUE na mocy art. 6, tj. czy Zawodnik wykazał na zasadzie prawdopodobieństwa, że każdy z warunków określonych w art. 4.2 jest spełniony?]

4.3 W wyjątkowych okolicznościach, bez względu na pozostałe postanowienia niniejszego Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych Zawodnik może ubiegać się o zgodę na Użycie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej w celach terapeutycznych i uzyskać taką zgodę z mocą wsteczną, jeżeli w świetle celu Kodeksu nieudzielenie TUE z mocą wsteczną byłoby rażąco niesprawiedliwe. W przypadku Zawodników Klasy Międzynarodowej i Zawodników Klasy Krajowej Organizacja Antydopingowa może pozytywnie rozpatrzyć wniosek Zawodnika o udzielenie TUE z mocą wsteczną na mocy niniejszego artykułu jedynie za uprzednią zgodą WADA (a WADA według własnego uznania może zgodzić się z decyzją Organizacji Antydopingowej lub ją odrzucić).

W przypadku Zawodników, którzy nie są Zawodnikami Klasy Międzynarodowej ani Zawodnikami Klasy Krajowej odpowiednia Organizacja Antydopingowa może pozytywnie rozpatrzyć wniosek zawodnika o udzielenie TUE z mocą wsteczną na mocy niniejszego artykułu bez uprzednich konsultacji z WADA. WADA może jednak w każdej chwili ocenić decyzję Organizacji Antydopingowej o przyznaniu TUE z mocą wsteczną na mocy niniejszego artykułu oraz może według własnego uznania zgodzić się z tą decyzją lub ją unieważnić.

Żadna decyzja podjęta przez WADA i/lub Organizację Antydopingową na mocy niniejszego artykułu nie może zostać zaskarżona ani w ramach obrony w postępowaniu o naruszenie przepisów antydopingowych, ani w drodze odwołania, ani też w inny sposób.

Wszystkie decyzje podjęte przez Organizację Antydopingową na mocy niniejszego art. 4.3, zarówno przyznające TUE, jak i odmawiające przyznania TUE muszą być zgłoszone poprzez system ADAMS zgodnie z art. 5.5.

[Komentarz do art. 4.3: Aby uniknąć wątpliwości: TUE z mocą wsteczną może być udzielone na mocy art. 4.3 nawet wówczas, gdy nie są spełnione warunki określone w art. 4.2 (chociaż spełnienie tych warunków będzie istotnym czynnikiem). Inne istotne czynniki mogą obejmować: powody, dla których Zawodnik nie złożył wniosku z wyprzedzeniem; doświadczenie Zawodnika; fakt, że Zawodnik zgłosił używanie substancji lub metody zabronionej w protokole kontroli antydopingowej; oraz niedawne wygaśnięcie TUE Zawodnika. Podejmując decyzję WADA może według własnego uznania konsultować się z członkiem (członkami) komitetu WADA ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych. TUEC]

5.0 Obowiązki Organizacji Antydopingowych w zakresie wyłączeń dla celów terapeutycznych

5.1 Artykuł 4.4 Kodeksu określa (a) które Organizacje Antydopingowe są uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie TUE; (b) w jaki sposób decyzje w sprawie TUE powinny być uznawane i przestrzegane przez inne Organizacje Antydopingowe; oraz (c) w jakich przypadkach można wystąpić z wnioskiem o ocenę decyzji w sprawie TUE /odwołaniem od decyzji w sprawie TUE.

[Komentarz do art. 5.1: Zob. Załącznik 1 - wykres blokowy podsumowujący kluczowe postanowienia art. 4.4 Kodeksu.

W przypadku, gdy zgodnie z wymogami i założeniami polityki krajowej Krajowa Organizacja Antydopingowa priorytetowo traktuje pewne dyscypliny sportu podczas tworzenia planów rozkładu badań (co przewidziano w art. 4.4.1 Międzynarodowego Standardu Badań i Śledztw), organizacja ta może odmówić rozpatrywania z góry wniosków o TUE składanych przez Zawodników reprezentujących niektóre lub wszystkie dyscypliny, które nie są dyscyplinami priorytetowymi, ale musi zezwolić każdemu takiemu Zawodnikowi, jeżeli została od niego pobrana Próbka, na złożenie wniosku o TUE z mocą wsteczną. Krajowa Organizacja Antydopingowa powinna podać taką politykę krajową do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej, mając na celu dobro Zawodników, których ona dotyczy.

Artykuł 4.4.2 Kodeksu określa uprawnienia Krajowej Organizacji Antydopingowej do podejmowania decyzji w sprawie TUE dotyczących Zawodników niebędących Zawodnikami Klasy Międzynarodowej. W razie wątpliwości, która Krajowa Organizacja Antydopingowa powinna rozpatrzyć wniosek o TUE Zawodnika, który nie jest Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej, ostateczną decyzję podejmuje WADA. Decyzja WADA jest ostateczna i nie podlega odwołaniu].

5.2 Aby uniknąć wątpliwości: w przypadku gdy Krajowa Organizacja Antydopingowa przyznaje Zawodnikowi TUE jest ono ważne na poziomie krajowym wobec całego świata i nie musi być formalnie uznane przez inne Krajowe Organizacje Antydopingowe zgodnie z art. 7.0 (jeżeli na przykład Zawodnik uzyskał TUE od swojej Krajowej Organizacji Antydopingowej, a następnie trenuje lub bierze udział w Zawodach w kraju objętym działaniem innej Krajowej Organizacji Antydopingowej, TUE zachowuje ważność w przypadku badań prowadzonych przez tę drugą Krajową Organizację Antydopingową).

5.3 Każda Krajowa Organizacja Antydopingowa, Federacja Międzynarodowa i Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych musi powołać komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, którego zadaniem będzie sprawdzanie, czy wnioski o udzielenie lub uznanie TUE spełniają warunki określone w art. 4.2.

[Komentarz do art. 5.3: Aby uniknąć wątpliwości: spełnienie warunków określonych w art. 4.1 i 4.3 może zostać stwierdzone przez właściwą Organizację Antydopingową w porozumieniu z członkiem/członkami komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych.]

Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych może uznawać wcześniej przyznane TUE automatycznie. Musi jednak istnieć mechanizm umożliwiający Zawodnikom uczestniczącym w danym Wydarzeniu Sportowym uzyskanie w razie potrzeby nowego TUE. Każdy Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych podejmie decyzję o tym, czy powoła w tym celu własny komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych czy też powierzy to zadanie stronie trzeciej na mocy umowy. W każdym przypadku celem jest zapewnienie Zawodnikom uczestniczącym w Wydarzeniu Sportowym uzyskania TUE w sposób szybki i skuteczny przed rozpoczęciem zawodów],

a) W skład komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych powinno wchodzić co najmniej trzech (3) lekarzy mających doświadczenie w zakresie opieki nad Zawodnikami i ich leczenia oraz rzetelną wiedzę z zakresu medycyny klinicznej, sportowej i dotyczącej wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy niezbędna jest wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny (np. w przypadku Zawodników z upośledzeniami, w sytuacji gdy dana substancja lub metoda ma związek z upośledzeniem Zawodnika), co najmniej jeden (1) członek komitetu powinien dysponować taką wiedzą. Jeden (1) z lekarzy - członków komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych powinien pełnić funkcję przewodniczącego komitetu.

b) Aby zapewnić bezstronność decyzji wszyscy członkowie komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych podpisują oświadczenie, że nie pozostają w jakimkolwiek konflikcie interesów oraz oświadczenie o zachowaniu poufności. (wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej WADA).

5.4 Każda Krajowa Organizacja Antydopingowa, federacja międzynarodowa i Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych musi opracować, wdrożyć i stosować jasną procedurę występowania o TUE do komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, zgodnie z wymogami niniejszego Międzynarodowego Standardu. Musi także podać szczegółowe informacje na temat tego procesu do wiadomości publicznej, przynajmniej poprzez ich opublikowanie w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej oraz przesłać je do WADA. WADA może opublikować te informacje na własnej stronie internetowej.

5.5 Każda Krajowa Organizacja Antydopingowa, federacja międzynarodowa i Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych musi niezwłocznie zgłosić w systemie ADAMS (w języku angielskim lub francuskim) każdą decyzję swojego komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, przyznającą lub odmawiającą przyznania TUE oraz każdą decyzję uznającą lub odmawiającą uznania decyzji w sprawie TUE podjętej przez inną Organizacją Antydopingową. Każda decyzja musi zostać zgłoszona w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od jej otrzymania. Decyzja o odmowie przyznania TUE musi zawierać uzasadnienie. W przypadku przyznania TUE należy podać (w języku angielskim lub francuskim) następujące informacje:

a) czy Zawodnik miał prawo ubiegać się o TUE z mocą wsteczną na mocy art. 4.1 i z jakich przyczyn, lub też czy Zawodnik miał prawo ubiegać się o TUE i otrzymał je z mocą wsteczną na mocy art. 4.3 i z jakich przyczyn;

b) zatwierdzona substancja lub metoda, jej dawka (dawki), częstotliwość i droga podawania, okres ważności TUE (oraz czas przepisanego leczenia, jeśli różni się od okresu ważności TUE), a także wszelkie warunki określone w związku z TUE; oraz

c) formularz wniosku o TUE oraz istotne informacje kliniczne stwierdzające, że związane z TUE warunki określone w art. 4.2 zostały spełnione (informacje te będą dostępne wyłącznie dla WADA, Krajowej Organizacji Antydopingowej Zawodnika i jego federacji międzynarodowej oraz Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych organizującego Wydarzenie Sportowe, w którym Zawodnik chce wziąć udział).

[Komentarz do art. 5.5: Formularz wniosku o przyznanie TUE może być tłumaczony przez Organizacje Antydopingowe na inne języki, ale w formularzu musi pozostać oryginalny tekst w języku angielskim lub francuskim, a treść wniosku również musi zostać przetłumaczona na język angielski lub francuski.

Należy dostarczyć pełną dokumentację medyczną, w tym wyniki i wartości uzyskane w badaniach diagnostycznych i laboratoryjnych, które nie muszą być tłumaczone na język angielski ani francuski. Należy jednak wprowadzić do systemu ADAMS przetłumaczone streszczenie wszystkich kluczowych informacji (w tym kluczowych badań diagnostycznych) wraz z informacjami wystarczającymi do jednoznacznego określenia diagnozy. Zdecydowanie zaleca się, aby streszczenie zostało przygotowane przez lekarza lub inną osobę mającą odpowiednią wiedzę medyczną, aby móc właściwie zrozumieć i podsumować informacje medyczne. Bardziej szczegółowe/pełne tłumaczenia mogą być wymagane na wniosek odpowiedniej Organizacji Antydopingowej lub WADA],

5.6 Krajowa Organizacja Antydopingowa przyznając TUE Zawodnikowi musi go ostrzec na piśmie (a) że przyznane TUE jest ważne włącznie na szczeblu krajowym oraz (b) że w sytuacji, gdy Zawodnik rozpocznie uczestnictwo w sporcie na szczeblu międzynarodowym lub będzie uczestniczył w Międzynarodowym Wydarzeniu Sportowym, przyznane TUE nie będzie ważne, chyba że zostanie uznane przez właściwą federację międzynarodową lub Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych zgodnie z at. 7.0. Następnie Krajowa Organizacja Antydopingowa powinna pomóc Zawodnikowi w ustaleniu, czy musi on złożyć do federacji międzynarodowej lub Organizatora Dużego Wydarzenia Sportowego wniosek o uznanie TUE oraz powinna poprowadzić Zawodnika i udzielić mu pomocy w procesie uznawania posiadanego TUE.

5.7 Każda federacja międzynarodowa i każdy Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych musi publikować regularnie aktualizowaną listę (co najmniej poprzez zamieszczenie jej w wyraźnym miejscu na swojej stronie internetowej oraz przesłanie do WADA), wyraźnie wskazującą (1) którzy zawodnicy podlegający jej kompetencjom i w jakim terminie muszą składać do niej wnioski o TUE; (2) które decyzje w sprawie TUE wydane przez inne Organizacje Antydopingowe będą automatycznie uznawane bez składania ponownego wniosku, zgodnie z art. 7.1(a); oraz (3) które decyzje w sprawie TUE wydane przez inne Organizacje Antydopingowe muszą być zgłaszane w celu ich uznania, zgodnie z art. 7.1(b).

5.8 Jeżeli Krajowa Organizacja Antydopingowa przyzna TUE Zawodnikowi, który następnie zostanie Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej lub weźmie udział w Międzynarodowym Wydarzeniu Sportowym TUE takie nie będzie ważne chyba, że zostanie uznane przez odpowiednią federację międzynarodową zgodnie z art. 7.0 - wówczas stanie się ważne z chwilą jego uznania. Jeżeli międzynarodowa organizacja antydopingowa przyzna TUE Zawodnikowi, który następnie weźmie udział w Międzynarodowym Wydarzeniu Sportowym organizowanym przez Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych TUE takie nie będzie ważne chyba, że zostanie uznane przez odpowiedniego Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych zgodnie z art. 7.0 - wówczas stanie się ważne z chwilą jego uznania. Jeżeli federacja międzynarodowa lub Organizator Dużego Wydarzenia Sportowego (w zależności od sytuacji) odmówi uznania takiego TUE, wówczas (z zastrzeżeniem praw Zawodnika do żądania weryfikacji decyzji i do odwołania) TUE nie może być dla federacji międzynarodowej lub Organizatora Dużego Wydarzenia Sportowego czynnikiem usprawiedliwiającym obecność, Użycie, Posiadanie lub Podanie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej określonej w TUE.

6.0 Składanie wniosków o wyłączenie dla celów terapeutycznych

6.1 Zawodnik, któremu potrzebne jest TUE powinien wystąpić o nie jak najszybciej. W przypadku substancji zabronionych wyłącznie Podczas Zawodów Zawodnik powinien złożyć wniosek o TUE co najmniej trzydzieści (30) dni przed następnymi Zawodami, chyba że sprawa dotyczy sytuacji awaryjnej lub wyjątkowej.

6.2 Zawodnik składa wniosek (odpowiednio) do swojej Krajowej Organizacji Antydopingowej, federacji międzynarodowej i/lub Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych na udostępnionym mu formularzu wniosku o TUE. Organizacje Antydopingowe udostępniają formularz wniosku dla Zawodników na swoich stronach internetowych. Formularz musi być zgodny z wzorem "Formularza wniosku o TUE" zamieszczonym na stronie internetowej WADA. Wzór może zostać zmieniony przez Organizacje Antydopingowe w celu uwzględnienia dodatkowych informacji, ale nie wolno usuwać z niego żadnych części ani pozycji.

[Komentarz do art. 6.2: W pewnych sytuacjach Zawodnik może nie wiedzieć, do której Krajowej Organizacji Antydopingowej złożyć wniosek o TUE. W takich okolicznościach Zawodnik powinien skonsultować się z Krajową Organizacją Antydopingową kraju, w którym działa organizacja sportowa, z ramienia której uczestniczy on w Zawodach (lub której jest członkiem lub której licencję posiada), aby ustalić, czy zgodnie z przepisami tej organizacji podlega on jej kompetencjom w odniesieniu do TUE.

Jeżeli taka Krajowa Organizacja Antydopingowa odmówi rozpatrzenia wniosku o TUE ponieważ Zawodnik nie podlega jej kompetencjom w tym zakresie, powinien on zapoznać się z przepisami antydopingowymi Krajowej Organizacji Antydopingowej kraju, w którym zamieszkuje (jeżeli jest to inny kraj).

Jeżeli Zawodnik nie podlega kompetencjom także tej Krajowej Organizacji Antydopingowej w zakresie TUE, powinien on zapoznać się z przepisami antydopingowymi Krajowej Organizacji Antydopingowej kraju, którego jest obywatelem (jeżeli jest to kraj inny niż ten, w którym uczestniczy w Zawodach lub w którym zamieszkuje).

Zawodnicy mogą kontaktować się z którąkolwiek z wyżej wymienionych Krajowych Organizacji Antydopingowych w sprawie pomocy w ustaleniu, czy podlegają kompetencjom tej organizacji w zakresie TUE. Jeżeli nie podlegają kompetencjom żadnej z tych organizacji w zakresie TUE, to w przypadku Niekorzystnego Wyniku Analizy należy z zasady umożliwić Zawodnikowi złożenie wniosku o TUE z mocą wsteczną do Organizacji Antydopingowej uprawnionej do Zarządzania Wynikami. Zob. również syntetyczne schematy "Gdzie złożyć wniosek?", zamieszczone w części dotyczącej kwestii medycznych na stronie internetowej WADA.]

6.3 Zawodnik nie może złożyć wniosku o TUE, który dotyczy danej Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej oraz danego stanu chorobowego do więcej niż jednej (1) Organizacji Antydopingowej. Zawodnik w danym czasie nie może również mieć wydanego więcej niż jednego (1) TUE zezwalającego na Użycie danej Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej w związku z danym stanem chorobowym (każde nowe TUE zastępuje poprzednie TUE, które powinno zostać uchylone przez właściwą Organizację Antydopingową).

6.4 Zawodnik powinien przesłać wniosek o TUE do właściwej Organizacji Antydopingowej za pomocą systemu ADAMS lub w inny sposób określony przez tę Organizację Antydopingową. Formularz wniosku musi być podpisany przez lekarza prowadzącego. Do formularza należy dołączyć pełną historię medyczną wraz z dokumentacją przygotowaną przez lekarza, który jako pierwszy postawił diagnozę (tam, gdzie to możliwe) oraz wyniki wszystkich badań, w tym laboratoryjnych i obrazowych istotnych z punktu widzenia wniosku.

[Komentarz do art. 6.2: Składane informacje na temat diagnozy i leczenia powinny być opracowane zgodnie z właściwymi dokumentami WADA, zamieszczonymi na jej stronie internetowej].

6.5 Zawodnik powinien zachować kopię całego wniosku o TUE wraz z wszystkimi materiałami i informacjami uzupełniającymi.

6.6 Wniosek o TUE rozpatrywany jest przez komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych wyłącznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza wniosku wraz z wszystkimi właściwymi dokumentami. Wnioski niekompletne będą zwracane Zawodnikom do uzupełnienia i ponownego złożenia.

6.7 Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych może zażądać od Zawodnika lub jego lekarza wszelkich dodatkowych informacji i badań, w tym badań obrazowych lub też innych informacji, które uzna za konieczne do rozpatrzenia wniosku i/lub może zwrócić się o pomoc do innych ekspertów w dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie nauki, których uzna za właściwych.

6.8 Wszelkie koszty ponoszone przez Zawodnika w związku ze złożeniem wniosku o TUE oraz z jego uzupełnieniem zgodnie z wymogami komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych pokrywa sam Zawodnik.

6.9 Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania TUE w najszybszym możliwym terminie, zwykle (tzn. jeżeli nie wystąpią okoliczności wyjątkowe) w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli wniosek o TUE został złożony w rozsądnym terminie przed Wydarzeniem Sportowym, Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych dołoży wszelkich starań, aby wydać decyzję przed rozpoczęciem tego Wydarzenia Sportowego.

6.10 Decyzja komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych musi być przekazana w formie pisemnej Zawodnikowi, WADA i innym Organizacjom Antydopingowym za pośrednictwem systemu ADAMS, zgodnie z art. 5.5.

6.11 Każde TUE wydawane jest na okres wskazany przez komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa. Jeżeli istnieje potrzeba, aby Zawodnik kontynuował Użycie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej po upływie okresu, na który wydano TUE musi on złożyć wniosek o nowe TUE z wyprzedzeniem umożliwiającym komitetowi ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych podjęcie decyzji w sprawie wniosku przed datą wygaśnięcia aktualnego TUE.

[Komentarz do art. 6.11: Tam, gdzie to możliwe okres obowiązywania TUE powinien być ustalony zgodnie z dokumentem WADA zatytułowanym "Wytyczne dla lekarzy w sprawie wyłączeń dla celów terapeutycznych"].

6.12 TUE zostanie cofnięte przed upływem okresu obowiązywania, jeżeli Zawodnik nie spełni niezwłocznie wszelkich wymagań lub warunków określonych przez Organizację Antydopingową, która przyznała TUE. TUE może również zostać uchylone po ocenie przeprowadzonej przez WADA lub po złożonym odwołaniu.

6.13 Jeżeli wkrótce po upływie okresu obowiązywania, cofnięciu lub uchyleniu TUE dotyczącego danej Substancji Zabronionej uzyskany zostanie Niekorzystny Wynik Analizy Organizacja Antydopingowa, która przeprowadza wstępną ocenę tego wyniku zgodnie z art. 5.1.1.1 Międzynarodowego Standardu Zarządzania Wynikami określi, czy wynik ten jest spójny z faktem Używania Substancji Zabronionej przed upływem okresu obowiązywania, cofnięciem lub uchyleniem TUE. Jeżeli tak, to jej Użycie (oraz wynikające z niego obecność Substancji Zabronionej w próbce fizjologicznej Zawodnika) nie stanowi naruszenia przepisów antydopingowych.

6.14 W przypadku, gdy po udzieleniu TUE u Zawodnika wystąpi konieczność zastosowania innej dawki, częstotliwości, drogi lub czasu Podawania Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej, która istotnie różni się od wskazanej w TUE, Zawodnik musi skontaktować się z właściwą Organizacją Antydopingową, która określi, czy powinien on złożyć wniosek o nowe TUE. Jeżeli obecność, Użycie, Posiadanie lub Podawanie Substancji Zabronionej lub Metody Zabronionej nie jest zgodne z warunkami określonymi w TUE to fakt, że TUE zostało Zawodnikowi udzielone nie uniemożliwia stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych.

[Komentarz do art. 6.14: Uznaje się, że w przypadku niektórych chorób dawki mogą ulegać zmianom, szczególnie na wczesnych etapach określania trybu leczenia lub w przypadku stanu takiego jak cukrzyca insulinozależna. Ewentualne zmiany dawek powinny być uwzględniane w TUE. W przypadku zmiany, która nie jest uwzględniona w TUE Zawodnik musi natomiast skontaktować się z właściwą Organizacją Antydopingową w celu ustalenia, czy wymagane jest nowe TUE.]

7.0 Uznawanie wyłączeń dla celów terapeutycznych

7.1 Zgodnie z art. 4.4 Kodeksu Organizacje Antydopingowe mają obowiązek uznać TUE przyznane przez inną Organizację Antydopingową, jeżeli spełnione zostały warunki określone w art. 4.2. Dlatego też Zawodnik, któremu udzielono TUE i który został następnie objęty kompetencjami federacji międzynarodowej lub Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych nie powinien składać wniosku o nowe TUE do tej federacji lub Organizatora. Zamiast tego:

a) Federacja międzynarodowa lub Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych może opublikować informację, że zgodnie z art. 4.4 Kodeksu będzie automatycznie uznawać dotyczące TUE decyzje (lub pewne grupy decyzji, np. decyzje podjęte przez określone Organizacje Antydopingowe lub dotyczące konkretnych Substancji Zabronionych) pod warunkiem, że decyzje te zostały zgłoszone zgodnie z art. 5.5. Jeżeli w chwili udzielania Zawodnikowi TUE należało ono do kategorii TUE uznawanych automatycznie, Zawodnik nie musi podejmować żadnych dalszych działań.

[Komentarz do art. 7.1(a): Aby zmniejszyć obowiązki ciążące na Zawodnikach zdecydowanie zachęca się do automatycznego uznawania decyzji w sprawie TUE po ich zgłoszeniu w systemie ADAMS zgodnie z art. 5.5. Jeżeli federacja międzynarodowa lub Organizator Dużych Wydarzeń Sportowych nie chcą automatycznie uznawać wszystkich takich decyzji, powinni oni automatycznie uznawać ich możliwie największą liczbę, np. publikując i regularnie aktualizując listę Organizacji Antydopingowych, których decyzje w sprawie TUE będą automatycznie uznawane i/lub listę Substancji Zabronionych, w odniesieniu do których TUE będą automatycznie uznawane. Lista powinna być opublikowana w taki sposób, jak wskazano w art. 5.4, tzn. powiadomienie powinno być umieszczone na stronie internetowej federacji międzynarodowej i przesłane do WADA oraz do Krajowych Organizacji Antydopingowych].

b) Jeżeli decyzje w sprawie TUE nie są uznawane automatycznie Zawodnik składa wniosek o uznanie TUE do federacji międzynarodowej lub Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych - albo za pośrednictwem systemu ADAMS, albo w sposób określony przez tę federację lub Organizatora. Do wniosku należy dołączyć kopię TUE, pierwotny wniosek o TUE oraz materiały potwierdzające, o których mowa w art. 6.4 (chyba że Organizacja Antydopingowa, która przyznała TUE już udostępniła je wraz z materiałami potwierdzającymi poprzez system ADAMS zgodnie z art. 5.5).

7.2 Niekompletne wnioski o uznanie TUE będą zwracane Zawodnikowi do uzupełnienia i ponownego złożenia. Ponadto komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych może zażądać od Zawodnika lub jego lekarza wszelkich dodatkowych informacji i badań, w tym badań obrazowych lub też innych informacji, które uzna za konieczne do rozpatrzenia wniosku o uznanie TUE i/lub może zwrócić się o pomoc do innych ekspertów w dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie nauki, których uzna za właściwych.

7.3 Wszelkie koszty ponoszone przez Zawodnika w związku ze złożeniem wniosku o uznanie TUE oraz z jego uzupełnieniem zgodnie z wymogami komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych pokrywa sam Zawodnik.

7.4 Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych podejmuje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania TUE w najszybszym możliwym terminie, zwykle (tzn. jeżeli nie wystąpią okoliczności wyjątkowe) w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli wniosek o uznanie TUE został złożony w rozsądnym terminie przed Wydarzeniem Sportowym, Komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych dołoży wszelkich starań, aby wydać decyzję przed rozpoczęciem tego Wydarzenia Sportowego.

7.5 Decyzja komitetu ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych musi być przekazana w formie pisemnej Zawodnikowi, WADA i innym Organizacjom Antydopingowym za pośrednictwem systemu ADAMS. Decyzja o nieuznaniu TUE musi zawierać uzasadnienie nieuznania.

7.6 Jeżeli federacja międzynarodowa zdecyduje się na przeprowadzenie badania Zawodnika, który nie jest Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej musi ona uznać TUE przyznane mu przez jego Krajową Organizację Antydopingową, chyba że Zawodnik ten musi ubiegać się o uznanie TUE zgodnie z art. 5.8 oraz 7.0 w związku z faktem, że bierze udział w Międzynarodowym Wydarzeniu Sportowym.

8.0 Ocena decyzji w sprawie wyłączeń dla celów terapeutycznych przez WADA

8.1 Zgodnie z art. 4.4.6 Kodeksu w pewnych przypadkach WADA musi oceniać decyzje federacji międzynarodowych w sprawie TUE. WADA może także oceniać wszelkie inne decyzje w sprawie TUE aby stwierdzić, czy spełnione zostały warunki określone w art. 4.1 i 4.2. Jeżeli chodzi o warunki określone w art. 4.2, do prowadzenia oceny WADA powoła komitet ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, spełniający wymagania art. 5.3. Jeżeli chodzi o warunki określone w art. 4.1 ich oceną może prowadzić WADA (która może według własnego uznania konsultować się z członkiem (członkami) komitetu WADA ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych.)

8.2 Każdy wniosek o ocenę decyzji musi zostać złożony do WADA na piśmie wraz wniesieniem wskazanej przez nią opłaty, a także wraz z kopią wszystkich informacji określonych w art. 6.4 (a w przypadku oceny odmowy udzielenia TUE wraz z kopią wszystkich informacji, które Zawodnik dostarczył w związku z pierwotnym wnioskiem o TUE). Kopia wniosku o ocenę decyzji musi być przekazana Organizacji Antydopingowej, której decyzja będzie oceniana oraz Zawodnikowi (jeżeli nie on wnioskuje o ocenę).

8.3 Jeżeli wniosek dotyczy oceny decyzji w sprawie TUE, której WADA nie ma obowiązku oceniać to poinformuje ona Zawodnika w najszybszym możliwym terminie o tym, czy przeprowadzi ocenę. Każda decyzja WADA o nieprzeprowadzeniu oceny decyzji w sprawie TUE jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Można jednak wówczas wnieść odwołanie od decyzji w sprawie TUE na podstawie art. 4.4.7 Kodeksu.

8.4 Jeżeli wniosek dotyczy oceny decyzji w sprawie TUE, którą wydała federacja międzynarodowa i którą WADA ma obowiązek ocenić to może ona odesłać ją z powrotem do federacji międzynarodowej: (a) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień (na przykład gdy uzasadnienie decyzji nie zostało w niej jasno przedstawione); i/lub (b) z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji przez tę federację (na przykład gdy odrzucono wniosek o TUE wyłącznie z powodu braku badań medycznych lub innych informacji potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 4.2).

[Komentarz do art. 8.4: Jeżeli federacja międzynarodowa odmawia uznania TUE przyznanego przez Krajową Organizację Antydopingową jedynie z powodu braku badań medycznych lub innych informacji potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 4.2, to sprawa nie powinna być kierowana do WADA. Dokumentacja powinna zostać uzupełniona i ponownie przekazana federacji międzynarodowej.]

8.5 Jeżeli wniosek o ocenę zostanie skierowany do komitetu WADA ds. wyłączeń do celów terapeutycznych, to komitet może zwrócić się do Organizacji Antydopingowej i/lub Zawodnika o dodatkowe informacje, w tym dodatkowe badania opisane w art. 6.7 i/lub może zwrócić się o pomoc do innych ekspertów w dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie nauki, których uzna za właściwych.

8.6 WADA uchyli każde przyznane TUE, które nie spełnia warunków określonych w art. 4.1. i 4.2 (jeżeli mają one zastosowanie). Jeżeli uchylone TUE było wydane na przyszłość (a nie z mocą wsteczną), jego uchylenie wchodzi w życie w dniu wskazanym przez WADA (który nie może być wcześniejszy niż dzień powiadomienia Zawodnika przez WADA). Uchylenie nie działa wstecz, a wyniki Zawodnika uzyskane przed jego powiadomieniem nie zostają unieważnione. Jeżeli uchylone TUE było wydane z mocą wsteczną, jego uchylenie również ma moc wsteczną.

8.7 WADA uchyli każdą odmowę udzielenia TUE, jeżeli wniosek o TUE spełniał warunki określone w art. 4.1. i 4.2 (jeżeli mają one zastosowanie), czyli przyzna TUE.

8.8 Jeżeli WADA ocenia decyzję federacji międzynarodowej, która została przekazana WADA do oceny na podstawie art. 4.4.3 Kodeksu (dot. oceny obowiązkowej) to może ona zażądać, aby Organizacja Antydopingowa, która "przegrała" w sprawie decyzji (tzn. Organizacja Antydopingowa, której decyzji WADA nie podtrzymała) (a) zwróciła stronie, która skierowała decyzję do WADA opłatę z tytułu wystąpienia z wnioskiem (jeżeli dotyczy); i/lub (b) pokryła koszy poniesione przez WADA w związku z oceną - w zakresie, w jakim nie zostały one pokryte przez tę opłatę.

8.9 Jeżeli WADA uchyli dotyczącą TUE decyzję, którą postanowiła ocenić z własnej inicjatywy to WADA może zażądać od Organizacji Antydopingowej, która tę decyzję podjęła pokrycia kosztów poniesionych w związku z jej oceną.

8.10 W stosownych przypadkach WADA niezwłocznie przekaże decyzję komitetu WADA ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, wraz z uzasadnieniem, zawodnikowi, jego Krajowej Organizacji Antydopingowej i federacji międzynarodowej (oraz w stosownych przypadkach Organizatorowi Dużych Wydarzeń Sportowych).

9.0 Poufność informacji

9.1 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Organizacje Antydopingowe w związku z TUE musi odbywać się zgodnie z Międzynarodowym Standardem Ochrony Prywatności i Danych Osobowych. Organizacje Antydopingowe zapewnią przyznanie im ważnych uprawnień lub podstawy prawnej do takiego Przetwarzania, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Ochrony Prywatności i Danych Osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9.2 W związku z wnioskiem Zawodnika o udzielenie lub uznanie TUE Organizacja Antydopingowa ma obowiązek przekazać Zawodnikowi w formie pisemnej niżej wskazane informacje, jak również wszelkie inne istotne informacje zgodnie z art. 7.1 Międzynarodowego Standardu Ochrony Prywatności i Danych Osobowych:

a) wszelkie informacje dotyczące wniosku zostaną przekazane członkom wszystkich komitetów ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, które na mocy niniejszego Międzynarodowego Standardu mogą oceniać akta sprawy a także, w zależności od potrzeb, innym niezależnym ekspertom w dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie nauki, a także wszystkim osobom (w tym pracownikom WADA), które zajmują się rozpatrywaniem wniosków o TUE, ich oceną lub dotyczącymi ich odwołaniami;

b) Zawodnik musi upoważnić swojego lekarza/lekarzy do przekazania komitetowi ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych na jego żądanie wszelkich dotyczących zdrowia Zawodnika informacji, jakie komitet uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku Zawodnika oraz podjęcia decyzji w jego sprawie, oraz

c) decyzja w sprawie wniosku zostanie udostępniona wszystkim Organizacjom Antydopingowym uprawnionym do przeprowadzania badań i/lub Zarządzania Wynikami Zawodnika.

[Komentarz do art. 9.2: W przypadku, gdy Organizacje Antydopingowe wymagają zgody Zawodnika na Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z TUE, Zawodnik ubiegający się o przyznanie lub uznanie TUE udzieli na to pisemnej wyraźnej zgody.].

9.3 Wniosek o udzielenie TUE będzie rozpatrywany zgodnie z zasadami zachowania ścisłej tajemnicy lekarskiej. Członkowie wszystkich właściwych komitetów ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, niezależni eksperci i pracownicy administracyjni Organizacji Antydopingowej, którzy zajmują się daną sprawą są zobowiązani do prowadzenia wszystkich działań w ścisłej poufności oraz podpisują właściwe porozumienie dotyczące zachowania tajemnicy. W szczególności muszą oni traktować jako poufne następujące informacje:

a) wszystkie informacje medyczne udostępnione przez Zawodnika oraz lekarza/lekarzy sprawujących opiekę nad Zawodnikiem.

b) wszystkie informacje dotyczące wniosku o TUE, w tym nazwisko lekarza/lekarzy uczestniczących w procesie jego rozpatrywania.

9.4 Jeżeli Zawodnik postanowi cofnąć prawo uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia, udzielone komitetowi ds. wyłączeń dla celów terapeutycznych, to musi on powiadomić o tym swojego lekarza w formie pisemnej. W efekcie cofnięcia tego prawa złożony przez Zawodnika wniosek o przyznanie TUE lub o uznanie już wydanego TUE zostanie uznany za wycofany, a TUE nie zostanie przyznane/uznane.

9.5 Organizacje Antydopingowe mogą wykorzystywać informacje przekazane przez Zawodnika w związku z wnioskiem o TUE wyłącznie w celu oceny wniosku oraz w kontekście ewentualnych śledztwa i postępowań dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych.

ZAŁĄCZNIK  1

:

SCHEMAT BLOKOWY DOTYCZĄCY ARTYKUŁU 4.4 KODEKSU

1. Procedura ubiegania się o TUE przez Zawodnika niebędącego Zawodnikiem Klasy Międzynarodowej, gdy uzyskanie TUE jest konieczne

wzór

2. Procedura ubiegania się o TUE przez Zawodnika Klasy Międzynarodowej (podlegającego w zakresie TUE wymaganiom federacji międzynarodowej), gdy uzyskanie TUE jest konieczne

wzór

3. Zawodnik będzie uczestniczył w Wydarzeniu Sportowym Organizatora Dużych Wydarzeń Sportowych, który ma własne wymagania dotyczące TUE

wzór

** Katyna: jest zabroniona, jeżeli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 5 µg/ml.
*** Efedryna i metyloefedryna: są zabronione, jeżeli stężenie któregokolwiek z wymienionych związków w moczu przekroczy wartość 10 µg/ml.
**** Epinefryna (adrenalina): nie jest zabroniona, jeżeli jest stosowana miejscowo, np. donosowo, oftalmologicznie, lub w połączeniu ze środkami miejscowo-znieczulającymi.
*** Efedryna i metyloefedryna: są zabronione, jeżeli stężenie któregokolwiek z wymienionych związków w moczu przekroczy wartość 10 µg/ml.
***** Pseudoefedryna: jest zabroniona, jeżeli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 150 µg/ml.
* Bupropion, fenylefryna, fenylopropanolamina, kofeina, nikotyna, pipradrol i synefryna: substancje te są ujęte w Programie Monitoryjącym 2021 i nie są traktowane jako substancje zabronione.
* Zabronione także poza zawodami
* Zabronione także poza zawodami

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.245

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Data aktu: 01/01/2021
Data ogłoszenia: 05/02/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2021