Nadanie statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

§  1. 
W skład Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanego dalej "Centralnym Ośrodkiem", wchodzą centrala oraz stacje doświadczalne oceny odmian w:
1)
Chrząstowie, województwo kujawsko-pomorskie,
2)
Ciciborze Dużym, województwo lubelskie,
3)
Głubczycach, województwo opolskie,
4)
Karzniczce, województwo pomorskie,
5)
Krzyżewie, województwo podlaskie,
6)
Pawłowicach, województwo śląskie,
7)
Przecławiu, województwo podkarpackie,
8)
Seroczynie, województwo mazowieckie,
9)
Słupi, województwo świętokrzyskie,
10)
Słupi Wielkiej, województwo wielkopolskie,
11)
Sulejowie, województwo łódzkie,
12)
Szczecinie Dąbiu, województwo zachodniopomorskie,
13)
Świebodzinie, województwo lubuskie,
14)
Węgrzcach, województwo małopolskie,
15)
Wrócikowie, województwo warmińsko-mazurskie,
16)
Zybiszowie, województwo dolnośląskie

- zwane dalej "oddziałami terenowymi".

§  2. 
1. 
W skład centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zakład Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian;
2)
Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian;
3)
Zakład Informatyki;
4)
Biuro Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian;
5)
Biuro Organizacyjno-Prawne;
6)
Biuro Administracyjno-Ekonomiczne;
7)
Biuro Finansów i Księgowości;
8)
Biuro Współpracy z Zagranicą;
9)
Biuro Wydawnictw;
10)
Biuro Kontroli i Audytu.
2. 
Dyrektor Centralnego Ośrodka może tworzyć w centrali samodzielne stanowiska pracy lub, w ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, pracownie lub działy.
3. 
W skład oddziałów terenowych wchodzą działy lub samodzielne stanowiska pracy w szczególności do spraw:
1)
badawczo-doświadczalnych;
2)
finansowo-księgowych;
3)
administracyjno-gospodarczych.
4. 
W skład oddziałów terenowych oprócz działów lub samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 3, mogą wchodzić zakłady doświadczalne oceny odmian lub punkty doświadczalne oceny odmian.
5. 
Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład centrali oraz oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Centralnego Ośrodka.
§  3. 
Centralnym Ośrodkiem kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład centrali oraz dyrektorów oddziałów terenowych.
§  4. 
1. 
Dyrektor Centralnego Ośrodka kieruje działalnością tego ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) oraz ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213).
2. 
W ramach kompetencji, o których mowa w ust. 1, dyrektor Centralnego Ośrodka w szczególności:
1)
zarządza majątkiem Centralnego Ośrodka;
2)
wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników centrali oraz dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców;
3)
udziela pełnomocnictw do wykonywania czynności cywilnoprawnych.
3. 
Dyrektor Centralnego Ośrodka może powoływać stałe albo doraźne zespoły opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz sposób finansowania ich działalności.
§  5. 
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnianych w oddziale terenowym wykonuje dyrektor oddziału terenowego.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021