Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oraz minimalna liczba członków grupy producentów rolnych.

Dz.U.2020.417
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy producentów rolnych i sprzedanej do tej grupy oraz minimalną liczbę członków grupy producentów rolnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865 oraz Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9), w gospodarstwie członka grupy producentów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków takiej grupy i sprzedanej do tej grupy stanowi minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy, określona w załączniku do rozporządzenia, pomniejszona o skutki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE MOGĄ BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNA ROCZNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI TOWAROWEJ WYPRODUKOWANA PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH I SPRZEDANA DO TEJ GRUPY ORAZ MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Lp. Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych) Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych
dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
1 2 3 4 5 6
1 Konie żywe 24 sztuki 5
2 Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone 50 sztuk 80 sztuk 80 sztuk 5
3 Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 2000 sztuk 4000 sztuk 4000 sztuk 5
4 Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone) 200 sztuk 400 sztuk 600 sztuk 5
5 Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone:
kurczaki lub 500 000 sztuk 5
kaczki, lub 4000 sztuk 5
gęsi, lub 4000 sztuk 5
indyki, lub 4000 sztuk 5
przepiórki, lub 4000 sztuk 5
perliczki, lub 4000 sztuk 5
strusie1) 500 sztuk 5
6 Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone 4000 sztuk 5
7 Nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) 2000 sztuk 5
8 Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone) 1000 sztuk 5
9 Lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone) 2000 sztuk 4000 sztuk 5000 sztuk 5
10 Jaja ptasie 500 000 sztuk 5
11 Mleko:

krowie,

100 000 litrów 100 000 litrów 100 000 litrów 5
owcze lub kozie 30 000 litrów 60 000 litrów 90 000 litrów 5
12 Miód naturalny lub inne produkty pszczele 50 000 zł 5
13 Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe 800 000 zł 5
14 Ziemniaki świeże lub chłodzone 250 ton 500 ton 750 ton 5
15 Ziarno zbóż2) 200 ton 400 ton 600 ton 5
16 Nasiona roślin oleistych2) 300 ton 600 ton 900 ton 5
17 Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych 250 ton 500 ton 750 ton 5
18 Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej3) 200 000 zł 5
19 Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych 500 000 zł 1 000 000 zł 1 500 000 zł 5
20 Buraki cukrowe 2000 ton 4000 ton 6000 ton 5
21 Konopie włókniste lub len 75 ton 5
22 Szyszki chmielowe 30 ton 7
23 Liście tytoniu suszone 180 ton 25
24 Materiał siewny lub sadzeniaki 300 000 zł 600 000 zł 900 000 zł 5
25 Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego 50 000 zł 5
26 Produkty rolnictwa ekologicznego 40 000 zł 5
27 Owoce i warzywa4) 200 000 zł 5
28 Owoce4) 200 000 zł 5
29 Warzywa4) 200 000 zł 5
30 Owoce przeznaczone dla przetwórstwa4) 200 000 zł 5
31 Warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4) 200 000 zł 5
32 Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4) 200 000 zł 5
33 Produkty rolne zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 100 000 zł 5
34 Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich 500 000 sztuk 5
35 Daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) 40 000 zł 5
_________________

1) Jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, liczba sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi co najmniej połowę.

2) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 czerwca 2014 r.

3) Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu.

4) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U.2013.642), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1888) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.417 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oraz minimalna liczba członków grupy producentów rolnych.
Data aktu: 19/04/2016
Data ogłoszenia: 12/03/2020
Data wejścia w życie: 28/04/2016