Szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.

Dz.U.2020.348
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu 2
Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
2) zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy, dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "certyfikatem";
3) wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz sposób i wysokość wynagradzania członków Komisji za przeprowadzanie egzaminu na osobę dokonującą instalacji mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, zwaną dalej "instalatorem";
4) sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych;
5) warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny;
6) wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy;
7) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentach odniesienia, należy przez to rozumieć akty prawne, dokumenty normalizacyjne, specyfikacje techniczne oraz procedury i instrukcje techniczne.
§  3. 
1.  Warunkiem udzielenia organizatorowi szkoleń akredytacji przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", jest:
1) posiadanie przez organizatora szkoleń procedury rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności poprzez:
a) prowadzenie dziennika szkoleń, w którym są rejestrowani ich uczestnicy oraz jest dokumentowany ich udział w poszczególnych częściach szkolenia,
b) sporządzanie i przesyłanie Prezesowi UDT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia:
wykazu wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia, zawierającego imię (imiona), nazwiska i miejsce zamieszkania osób, które odbyły szkolenie, oraz numer wydanego zaświadczenia,
informacji o typie szkolenia dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii oraz miejscu lub miejscach przeprowadzonego szkolenia;
2) dysponowanie przez organizatora szkoleń warunkami lokalowymi i wyposażeniem:
a) odpowiednimi do zakresu programowego szkoleń, obejmującymi pomieszczenia, materiały i wyposażenie dydaktyczne, a także urządzenia techniczne,
b) spełniającymi wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
3) dysponowanie przez organizatora szkoleń osobą prowadzącą szkolenie, która:
a) w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych:
ukończyła studia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jako dyscypliny wiodącej lub studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie takiej dyscypliny oraz posiada udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub
posiada wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową,
b) w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych:
spełnia wymagania, o których mowa w lit. a, lub
posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową, w przypadku gdy taka osoba wykonuje wyłącznie czynności praktyczne jako instruktor.
2.  Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zalicza się okres:
1) prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych lub
2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
§  4.  Wzór wniosku o udzielenie akredytacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia szkoleń, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Okresowa weryfikacja, o której mowa w art. 149 ust. 2 ustawy, polega na sprawdzeniu przez Prezesa UDT:
1) przestrzegania przez organizatora szkoleń procedur i zasad opisanych w systemie zarządzania szkoleniami, o którym mowa w art. 146 ust. 2 ustawy, oraz spełniania warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) czy aktualne warunki lokalowe i wyposażenia, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w § 3 ust. 1 pkt 2, gwarantują prawidłowe prowadzenie szkoleń;
3) czy osoby aktualnie prowadzące szkolenia posiadają kwalifikacje niezbędne do ich prowadzenia.
2.  Prezes UDT zawiadamia organizatora szkoleń o planowanym terminie i zakresie okresowej weryfikacji nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia.
§  8.  Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Zakres programowy szkolenia przypominającego obejmuje wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.
§  10. 
1.  Kandydat na członka Komisji powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) ukończyć studia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jako dyscypliny wiodącej lub studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie takiej dyscypliny oraz posiadać udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;
2) posiadać aktualną wiedzę z zakresu dokumentów odniesienia.
2.  Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się okres:
1) prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych lub
2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
§  11.  Prezes UDT:
1) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego informację o naborze kandydatów na członków Komisji wraz z określeniem terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;
2) powołuje członków Komisji w terminie 60 dni od dnia następującego po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;
3) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listę wybranych członków Komisji;
4) informuje podmiot, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy, o przyczynach niepowołania jego kandydata na członka Komisji.
§  12. 
1.  Okresowa weryfikacja członków Komisji polega na sprawdzeniu, czy spełniają oni wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w § 10.
2.  Prezes UDT przeprowadza okresową weryfikację członków Komisji nie rzadziej niż raz na 3 lata.
§  13. 
1.  Prezes UDT odwołuje członka Komisji:
1) z własnej inicjatywy, w przypadku stwierdzenia, w wyniku okresowej weryfikacji, że członek Komisji nie spełnia któregokolwiek z wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w § 10;
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy.
2.  Odwołany członek Komisji może być ponownie powołany na jej członka nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia odwołania, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w § 10.
§  14.  Spośród członków Komisji Prezes UDT powołuje Przewodniczącego Komisji, który koordynuje jej pracę.
§  15. 
1.  Komisja realizuje swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek jej członka i wyznaczyć jego termin.
3.  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§  16. 
1.  Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego egzamin, zwanego dalej "zespołem", otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1) 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), jeżeli do egzaminu przystąpi nie więcej niż 15 osób;
2) 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli do egzaminu przystąpi więcej niż 15 osób.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane na wskazany przez członka Komisji numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495), w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
§  17. 
1.  Pytania egzaminacyjne opracowują członkowie Komisji wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Pytania egzaminacyjne opracowuje się:
1) uwzględniając zakres programowy szkoleń, a w szczególności:
a) aktualne dokumenty odniesienia,
b) zakres niezbędnej wiedzy, wymaganych umiejętności oraz dobre praktyki instalacyjne dotyczące danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;
2) w formie pytań testowych oraz pytań o charakterze problemowym, przy czym:
a) pytania testowe zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
b) pytania o charakterze problemowym wymagają rozwiązania w sposób opisowy lub praktyczny, w szczególności poprzez stworzenie instrukcji wykonania określonych czynności lub prac instalacyjnych lub podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie właściwego dokumentu odniesienia, jeśli ma zastosowanie, oraz wskazanie niezbędnego wyposażenia technicznego, w szczególności kontrolno-pomiarowego.
§  18. 
1.  Pytania egzaminacyjne są poddawane weryfikacji polegającej na sprawdzeniu poprawności treści pytania przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego, zakresu programowego szkoleń oraz postępu technicznego.
2.  Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez co najmniej 2 członków Komisji, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, specjalizujących się w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii po opracowaniu tych pytań lub po dokonaniu zmian w zakresie programowym szkoleń. Do weryfikacji pytań, po ich opracowaniu, Przewodniczący Komisji wyznacza członków Komisji, którzy nie brali udziału w opracowaniu tych pytań.
§  19. 
1.  Pytania egzaminacyjne przechowywane są w formie katalogu prowadzonego przez wyznaczonych przez Prezesa UDT pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w postaci:
1) elektronicznej, w formacie zapobiegającym jego nieuprawnionemu kopiowaniu lub jego utracie,
2) papierowej, w sposób zapobiegający jego nieuprawnionemu ujawnieniu, zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

- w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian i przekazywanie go osobom trzecim przez osobę nieuprawnioną.

2.  Pytanie egzaminacyjne zostaje włączone do katalogu lub zachowane w katalogu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w § 18.
§  20.  Egzamin przeprowadza się po spełnieniu następujących warunków:
1) zamieszczenia przez Prezesa UDT, nie później niż na 10 dni przed egzaminem, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listy osób przystępujących do egzaminu, z uwzględnieniem ich imienia (imion), nazwiska oraz numeru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
2) wyznaczenia przez Przewodniczącego Komisji, w celu przeprowadzenia tego egzaminu, zespołu składającego się z członków Komisji specjalizujących się w zakresie rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii będącego przedmiotem egzaminu; członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego tego zespołu;
3) wyboru przez zespół, z katalogu, o którym mowa w § 19, zestawu pytań egzaminacyjnych dotyczącego danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii i oznaczeniu go kodem identyfikacyjnym;
4) sprawdzenia przez zespół, przed rozpoczęciem egzaminu, tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz udzielenia im informacji o egzaminie dotyczących:
a) zasad udzielania odpowiedzi na pytania i rozwiązywania zadań w poszczególnych częściach egzaminu,
b) przepisów porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu,
c) terminu i sposobu ogłoszenia wyników egzaminu,
d) sposobu indywidualnej identyfikacji arkusza egzaminacyjnego.
§  21. 
1.  Egzamin składa się z dwóch części:
1) teoretycznej - obejmującej test składający się z 24 pytań testowych;
2) praktycznej - obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.
2.  Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna - 90 minut.
3.  W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół.
§  22.  Rozwiązania pytań egzaminacyjnych są oceniane według kryterium poprawności, na podstawie którego przyznawana jest odpowiednia liczba punktów:
1) w przypadku pytań testowych:
a) odpowiedź prawidłowa - 1 punkt,
b) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów;
2) w przypadku pytań o charakterze problemowym - punkty w skali od 0 do 10, z gradacją co 0,5 punktu.
§  23. 
1.  Wynik łączny egzaminu określa się jako "pozytywny" lub "negatywny".
2.  Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli zdający:
1) w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz
2) w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde pytanie o charakterze problemowym.
§  24. 
1.  Wzór wniosku o wydanie certyfikatu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.  Wzór wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.  Wzór graficzny certyfikatu i wtórnika certyfikatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
4.  Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia instalacji przez osoby, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  25. 
1.  Rejestry, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, prowadzi się w postaci zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w postaci elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione.
2.  Wpisu do rejestrów dokonuje się pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem wynikającym z kolejności wpisu oraz datą dokonania wpisu.
3.  Zmiany wpisu w rejestrach dokonuje się pod pozycją właściwą dla zmienianego wpisu, bez nadawania kolejnego numeru, z podaniem daty zmiany. Zmiana treści wpisu nie powoduje usunięcia poprzedniego wpisu.
§  26. 
1.  Dokumentacja w sprawie udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu jest przechowywana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i poufności.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w sposób i formie określonych w § 19 ust. 1.
§  27.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

Wniosek o udzielenie akredytacji1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia szkoleń1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

1. Kotły i piece na biomasę
Lp. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA Część szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1 ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ T
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora kotłów i pieców na biomasę; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ T
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE T
2 PROCES SPALANIA PRODUKTÓW Z BIOMASY
2.1. TECHNOLOGIE WYKORZYSTANIA BIOMASY I NORMY DOTYCZĄCE PALIW Z BIOMASY T
2.1.1. Pojęcie biomasy, typy paliwa z biomasy
2.1.2. Energetyczne surowce pierwotne i wtórne
2.1.3. Maszyny i urządzenia do przygotowania, magazynowania i transportu biomasy
2.1.4. Armatura i systemy pomiarowe związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii cieplnej
2.2. KOTŁOWNIE I CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ - ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE T
2.2.1. Kotły na drewno, słomę itp.
2.2.2. Dobór kotła i pieca małej mocy P
2.2.3. Zabezpieczenia instalacji grzewczych, kotłów i pieców na biomasę, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe
2.2.4. Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach
2.2.5. Straty energii w procesach spalania
2.2.6. Powstawanie sadzy i czadu; odprowadzanie spalin
2.2.7. Normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania; analizatory spalin P
3 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
3.1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA; WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH T
3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU T
3.3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI FIZYCZNE, MECHANICZNE, ELEKTRYCZNE, CIEPLNE, HYDRAULICZNE T
3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA T
3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCH T
3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGI T
3.7. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA T
3.8. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH, CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMU T P
3.9. DOKUMENTACJA ODBIORCZA T
4 INSTALACJA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
4.1. DOBÓR PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PIECÓW NA BIOMASĘ DO OKREŚLONEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ T P
4.2. BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z KOTŁEM LUB PIECEM NA BIOMASĘ; SYSTEMY ZINTEGROWANE T
4.3. DOBÓR URZĄDZEŃ DO POMIARU, STEROWANIA I REGULACJI ORAZ ZABEZPIECZEŃ T
4.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU TEMPERATURY, M.IN.: POWIETRZA, SPALIN, WODY, PŁYNU T P
4.5. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ W INSTALACJACH GRZEWCZYCH T P
4.6. REGULACJA TEMPERATURY W SYSTEMACH GRZEWCZYCH; TYPY STEROWNIKÓW T
4.7. RODZAJE GÓRNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: GRZEJNIKOWE, PODŁOGOWE, ŚCIENNE, POWIETRZNE T
5 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
5.1. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII ORAZ METODY ICH USUWANIA T P
5.2. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ - WYTYCZNE I WYMAGANIA T P
2. Systemy fotowoltaiczne
Lp. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA Część szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1 ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI T
1.1.1. Podstawy prawne i cel wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów
1.1.2. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ T
2 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
2.1. OGNIWO SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA T
2.1.1. Konwersja fotowoltaiczna - podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
2.1.2. Struktura i charakterystyka techniczna modułów fotowoltaicznych
2.2. RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH T
2.2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
2.2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
2.2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
2.2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)
2.3. RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH T
2.3.1. Systemy wydzielone i autonomiczne
2.3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
2.3.3. Systemy mieszane (hybrydowe)
2.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) - na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy niezintegrowane (BAPV)
2.4. URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH T
2.4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych
2.4.2. Regulatory ładowania
2.4.3. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
2.4.4. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki)
2.4.5. Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
2.4.6. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne
3 ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3.1. WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH T
3.1.1. Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
3.1.2. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
3.1.3. Elementy zacieniające; wpływ zacienienia na wydajność instalacji; diody bocznikujące P
3.1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)
3.2. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH T P
3.3. AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE T
3.3.1. Przykłady systemów autonomicznych
3.3.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
3.3.3. Zasilanie awaryjne
3.4. PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJ T P
3.4.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
3.4.2. Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera
3.4.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera
3.5. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ T
4 MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
4.1. PLAN INSTALACJI (string plan) T P
4.2. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU T P
4.3. ZASADY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA INSTALACJI, DOBÓR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLI T P
4.4. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH T P
4.4.1. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
4.4.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
4.4.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
4.4.4. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci
4.5. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH T P
4.6. OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ T P
4.7. INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA T P
4.8. MONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV) T
4.9. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH T P
4.10. WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI T P
5 WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
5.1. CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW; PUNKT MOCY MAKSYMALNEJ T
5.2. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY INSTALACJI T P
5.3. OCENA PRACY SYSTEMU - PORÓWNANIE ZAŁOŻONYCH I RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW PRACY INSTALACJI T P
6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
6.1. PROGRAM UTRZYMANIA T P
6.2. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM INSTALACJI W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM T
6.3. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH T P
6.4. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO - WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZA T P
6.4.1. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów
6.4.2. Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań
3. Słoneczne systemy grzewcze
Lp. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA Część szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1 ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH T
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora słonecznych systemów grzewczych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ T
1.3. PRZYKŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBÓW (SOLAR KEYMARK) T
1.4. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE T
2 PODSTAWY TEORETYCZNE SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
2.1. PODSTAWOWE TERMINY I WIELKOŚCI DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA T
2.1.1. Promieniowanie słońca, usłonecznienie, natężenie promieniowania słonecznego, napromieniowanie, promieniowanie na powierzchnie pochyłe i inne
2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH T
2.2.1. Natężenie promieniowania słonecznego, współczynnik przenikania ciepła, sprawność optyczna, powierzchnia kolektora słonecznego, współczynniki strat, zjawisko stagnacji i inne
2.3. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ T
3 BUDOWA, RODZAJE ORAZ ZASADA DZIAŁANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
3.1. KOLEKTORY SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA T P
3.1.1. Części składowe kolektora i wielkości charakterystyczne
3.1.2. Typy absorberów oraz sposoby prowadzenia rur
3.1.3. Izolacja termiczna oraz obudowa kolektora
3.1.4. Wymiana ciepła oraz straty cieplne w kolektorze
3.1.5. Ochrona antykorozyjna i przewodnictwo cieplne
3.2. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJ T P
3.2.1. Kolektory miedziane i aluminiowe
3.2.2. Kolektory próżniowe rurowe
3.2.3. Kolektory z tworzyw sztucznych
3.2.4. Charakterystyka kolektorów ze względu na sposób wymiany ciepła
3.3. SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE - TYPY I ZASADA DZIAŁANIA T p
3.3.1. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem podgrzewacza solarnego
3.3.2. Instalacje wody ciepłej użytkowej zasilanej energią z baterii kolektorów
3.3.3. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem dodatkowego podgrzewacza
3.3.4. Instalacje podgrzewania wody
3.3.5. Instalacje wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania
3.3.6. Instalacje słoneczne grzewcze skojarzone z modułami fotowoltaicznymi
3.4. STOSOWANIE PŁYNÓW W SŁONECZNYCH SYSTEMACH GRZEWCZYCH T P
3.4.1. Rodzaje oraz właściwości chemiczne i fizyczne płynów stosowanych w słonecznych systemach grzewczych (glikol etylenowy, glikol propylenowy, glicerol)
3.5. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJ T
3.5.1. Podgrzewacz wody jako magazyn energii słonecznej
3.5.2. Stratyfikacja temperatury w zbiorniku
3.5.3. Straty ciepła w zbiorniku wody ciepłej
3.5.4. Podział zbiorników ze względu na budowę
3.5.5. Ładowanie zbiornika energią słoneczną
4 SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE - ZASADY DOBORU
4.1. ZASADY DOBORU SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ I WSPOMAGANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA T P
4.1.1. Czynniki wpływające na planowanie systemu
4.1.2. Wymagania dotyczące wody ciepłej
1.1.3. Zapotrzebowania na energię cieplną dla wody ciepłej użytkowej przez słoneczne systemy grzewcze
4.1.4. Określenie powierzchni kolektorów
4.1.5. Charakterystyka i dobór pomp obiegowych; straty ciśnienia i dobór średnic przewodów w obiegu
4.1.6. Utrzymywanie ciśnienia w słonecznych systemach grzewczych
4.1.7. Obliczanie nominalnej pojemności ciśnieniowego naczynia wzbiorczego
1.2. IDENTYFIKACJA UKŁADÓW I ELEMENTÓW SYSTEMÓW AKTYWNYCH I PASYWNYCH, W TYM ICH KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ; OKREŚLANIE UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW ORAZ KONFIGURACJI SYSTEMU T P
4.3. WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH T P
5 WYDAJNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
5.1. OKREŚLANIE LOKALIZACJI, KIERUNKU I NACHYLENIA OGNIWA SŁONECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZACIENIENIA T
5.2. DOBÓR METOD/TECHNIK INSTALACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA MONTAŻU T P
5.3. SCHEMATY Z ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - WARIANTY T P
5.4. ANALIZA WYDAJNOŚCI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH T
6 INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
6.1. MONTAŻ KOLEKTORÓW NA PRZYKŁADOWYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH T P
6.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH T P
6.2.1. Dobór materiałów i systemu połączeń; określenie średnicy rur połączeniowych
6.2.2. Połączenie zestawu kolektorów słonecznych
6.2.3. Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne
6.2.4. Czyszczenie i napełnianie instalacji płynem solarnym oraz odpowietrzanie instalacji
6.2.5. Wykonanie izolacji termicznej
6.3. INSTALACJA I KONFIGUROWANIE UKŁADU AUTOMATYKI T P
6.3.1. Analiza funkcjonalności regulatorów
6.3.2. Montaż urządzeń i elementów do sterownika
6.3.3. Programowanie regulatorów
6.4. KONTROLA REGULACJI PARAMETRÓW INSTALACJI SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH T P
6.4.1. Regulacja temperatury i regulacja ciśnienia
6.4.2. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji
6.4.3. Sprawdzenie działania układu automatyki
6.5. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE ZE SŁONECZNYMI SYSTEMAMI GRZEWCZYMI (jeśli mają zastosowanie) T
7 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
7.1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PŁYNÓW T P
7.2. CZYSZCZENIE FILTRÓW T P
7.3. KONTROLA SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIA T P
7.4. KONTROLA NASTAW W UKŁADZIE AUTOMATYKI T P
7.5. KONTROLA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ T P
7.6. BŁĘDY W INSTALACJACH I ICH USUWANIE T P
4. Pompy ciepła
Lp. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA Część szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1 ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA T
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ T
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE T
2 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA
2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁA T
2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁA T
2.2.1. Określanie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)
2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁA T
2.3.1. Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością
2.3.2. Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła
2.4. TYPY POMP CIEPŁA - powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze T
2.4.1. Inne typy i układy, w szczególności odparowania bezpośredniego
2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze T
3 RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH
3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZA T
3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH T
3.2.1. Identyfikacja gruntu i skał w celu określenia ich przewodności cieplnej
3.2.2. Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne
3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWE T
4 POMPY CIEPŁA STOSOWANE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
4.1. INSTALACJE OGRZEWANIA T
4.1.1. Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej
4.1.1.1. Wybór i dobór pomp ciepła - określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody
4.1.1.2. Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:

- obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody

- masy akumulacyjnej budynku

- w czasie przerwy w zasilaniu

4.1.1.3. Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności
4.1.1.4. Włączenie drugiego układu grzewczego
4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE - chłodzenie pasywne i aktywne T
5 ZASADY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO T
5.1.1. Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła
5.1.2. Dobór pompy ciepła
5.1.3. Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła P
5.1.4. Wykonanie wymienników gruntowych
5.1.4.1. Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń P
5.1.4.2. Napełnienie i próba ciśnieniowa
5.1.5. Możliwość zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła
6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA
6.1. INSTALACJA POMPY CIEPŁA T
6.1.1. Zasada działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i wystąpieniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulatory rozprężenia)
6.1.2. Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła P
6.1.2.1. Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczne
6.1.2.2. Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja

wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

6.1.2.3. Parownik wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia Darowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
6.1.2.4. Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowanie
6.1.2.5. Spawanie, lutowanie "na twardo" lub "na miękko" instalacji pompy ciepła
6.1.2.6. Wykonanie i sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji hydraulicznej pompy ciepła; regulacja regulatorów rozprężenia i termostatów, zaworu ciśnieniowego, ograniczników ciśnienia
6.2. PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJI T P
6.3. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE T P
6.3.1. Próba ciśnieniowa- sprawdzenia wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła
6.3.2. Odpowietrzenie układu i odessanie
6.3.3. Uruchomienie i wyłączenie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie Domiarów istotnych parametrów ich pracy
6.3.3.1. Sprężarka - sprawdzenie warunków pracy
6.3.3.2. Skraplacz - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzenie stanu powierzchni
6.3.3.3. Parownik - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu do wierzchni
5.3.3.4. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju
6.3.3.5. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza
6.3.4. Kontrole szczelności
6.3.4.1. Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykrywania przecieków
6.3.4.2. Oględziny i kontrola manualna
6.3.4.3. Kontrola szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów
7 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA
7.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE T
7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ T P
7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA T P
7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH T P
7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU T P
5. Płytkie systemy geotermalne
Lp. GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA Część szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1 ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH T
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW - płytkich systemów geotermalnych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE PODCZAS INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ T
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE T
2 ENERGIA CIEPLNA ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH
2.1. DEFINICJE ENERGII GEOTERMICZNEJ I GEOTERMALNEJ T
2.2. PARAMETRY TERMODYNAMICZNE WÓD GEOTERMALNYCH T
2.3. SPOSOBY POZYSKIWANIA GORĄCYCH WÓD GEOTERMALNYCH T
2.4. SCHEMATY URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH ZASILANYCH WODĄ GEOTERMALNĄ T
3 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
3.1. BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA T
3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU T
3.3. POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH, CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCH T
3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, GRZEWCZEJ T P
3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCH T
3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGI URZĄDZEŃ I INSTALACJI T P
3.7. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH I CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMU T P
4 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
4.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE T P
4.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ T P
4.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA T P
4.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH T P
4.5. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI T P
4.6. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU T P
ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

Wniosek o wydanie certyfikatu1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

GRAFICZNY WZÓR CERTYFIKATU I WTÓRNIKA CERTYFIKATU

1. Graficzny wzór certyfikatu i wtórnika certyfikatu:
a) certyfikat:

wzór

b) wtórnik certyfikatu:

wzór

2. Opis wzoru certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;
2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: "Urząd Dozoru Technicznego";
3) nazwę dokumentu w brzmieniu: "Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii";
4) wyrazy "nr certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu;
5) wyrazy "imię (imiona)" i miejsce na dokonanie wpisu;
6) wyraz "nazwisko" i miejsce na dokonanie wpisu;
7) informację w brzmieniu: "Ważny z dokumentem tożsamości";
8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem; rewers
9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;
10) oznaczenie organu wydającego certyfikat w brzmieniu: "organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego";
11) wyrazy "certyfikat nr:" i miejsce na dokonanie wpisu;
12) informację w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:" i miejsce na dokonanie wpisu 4 ;
13) wpis w brzmieniu: "miejscowość:" i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie "/ PL";
14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii";
15) wyrazy "data wydania certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrr));
16) informację o dacie wygaśnięcia certyfikatu w brzmieniu: "Certyfikat jest ważny do dnia" i miejsce na dokonanie wpisu 5 ;
17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.
3. Opis wzoru wtórnika certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Wtórnik certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;
2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: "Urząd Dozoru Technicznego";
3) nazwę dokumentu w brzmieniu: "Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii";
4) wyrazy "nr certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu;
5) wyrazy "imię (imiona)" i miejsce na dokonanie wpisu;
6) wyraz "nazwisko" i miejsce na dokonanie wpisu;
7) informację w brzmieniu: "Ważny z dokumentem tożsamości";
8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem; rewers
9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;
10) oznaczenie organu wydającego wtórnik certyfikatu w brzmieniu: "organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego";
11) wyrazy "certyfikat nr:" i miejsce na dokonanie wpisu;
12) informację w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:" i miejsce na dokonanie wpisu 6 ;
13) wpis w brzmieniu: "miejscowość:" i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie "/ PL";
14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii";
15) wyrazy "data wydania wtórnika:" i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrr));
16) informację o dacie wygaśnięcia wtórnika certyfikatu w brzmieniu: "Certyfikat jest ważny do dnia" i miejsce na dokonanie wpisu 7 ;
17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.
ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia instalacji przez osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw1)

wzór

1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz. U. poz. 1034), które utraciło moc z dniem 1 maja 2019 r., zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).
4 Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).
5 W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).
6 Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).
7 W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.348

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.
Data aktu: 25/02/2020
Data ogłoszenia: 04/03/2020
Data wejścia w życie: 05/03/2020