Sposób, tryb i terminy występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.

Dz.U.20.338
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 lutego 2020 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy:
1) występowania świadczeniobiorcy do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", o informacje o:
a) posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego,
b) udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń;
2) udostępniania przez Fundusz świadczeniobiorcy informacji, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "informacjami".
§  2. 
1.  Żądanie o udostępnienie informacji jest składane w formie wniosku. Wniosek o udostępnienie informacji przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), przy zachowaniu wymagań wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294), przesyłką listową lub składa się w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.
2.  Wniosek o udostępnienie informacji zawiera:
1) dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko, numer PESEL - jeżeli posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku małoletniego, jeżeli posiada,
b) adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny - jeżeli świadczeniobiorca go wskaże,
c) numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu ze świadczeniobiorcą - jeżeli świadczeniobiorca go wskaże;
2) wskazanie zakresu danych, których dotyczy wniosek;
3) informację o osobistym odbiorze - jeżeli świadczeniobiorca wybierze tę formę odbioru informacji.
3.  Wniosek o udostępnienie informacji jest podpisywany przez osobę, która go składa:
1) w przypadku wniosku składanego w postaci papierowej - własnoręcznie; w przypadku braku możliwości złożenia podpisu - na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu;
2) w przypadku wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b) podpisem zaufanym, lub
c) podpisem osobistym.
4.  Osoby składające wniosek w imieniu osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie są obowiązane dołączyć do niego dokumenty potwierdzające prawo do działania w imieniu tych osób.
5.  Osoba składająca wniosek może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. poz. 185).
6.  Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, składa się w postaci papierowej.
7.  W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej obejmuje okres oznaczony określonymi datami, wniosek ten może być złożony nie wcześniej niż po upływie 60 dni od zakończenia miesiąca kończącego okres wskazany we wniosku.
8.  Wniosek o udostępnienie informacji o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej może być złożony nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
§  3. 
1.  Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
2.  W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1:
1) lit. a - wniosek o udostępnienie informacji jest zwracany wnioskodawcy;
2) lit. b - Fundusz udostępnia informacje i poucza świadczeniobiorcę o konieczności dokonania aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; w tym przypadku jest możliwy wyłącznie osobisty odbiór informacji przez świadczeniobiorcę.
§  4. 
1.  Udostępnienie informacji następuje w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.
2.  Informacja o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa jest udostępniana niezwłocznie w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli ten wniosek został złożony osobiście.
3.  Informacje są przekazywane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), chyba że składając wniosek o udostępnienie informacji, świadczeniobiorca oświadczył, że odbierze informacje osobiście.
§  5.  Do dnia 30 czerwca 2020 r. Fundusz udostępnia informacje przez system teleinformatyczny Funduszu, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. poz. 2297).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. poz. 2297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze ezdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.338

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób, tryb i terminy występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.
Data aktu: 16/02/2020
Data ogłoszenia: 02/03/2020
Data wejścia w życie: 17/03/2020