Wymiana informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Dz.U.2020.158
USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.
o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi 1
Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot i zakres stosowania ustawy; podmioty uprawnione do wymiany informacji]
1.  Ustawa określa:
1) zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi w celu rozpoznawania, wykrywania lub zwalczania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim przestępstwom i zagrożeniom, a także ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych;
2) podmioty uprawnione w tych sprawach.
2.  Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:
1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2a) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
3) Policja;
4) Krajowa Administracja Skarbowa;
5) Straż Graniczna;
6) (uchylony);
7) Żandarmeria Wojskowa;
8) Służba Ochrony Państwa.
3.  Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji:
1) (uchylony);
2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych.
4.  Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych.
Art.  2.  [Wymiana informacji za pośrednictwem krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia]
1.  Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103).
2.  Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) prokurator.
Art.  3.  [Definicje ustawowe]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pseudonimizacji - rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
2) (uchylony);
3) informacji - rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których przetwarzania w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;
4) organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku Schengen, które są uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;
5) państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen;
6) podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2;
7) (uchylony);
8) wymianie - rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub podmioty uprawnione;
9) organizacji międzynarodowej - rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;
10) agencji Unii Europejskiej - rozumie się przez to agencję Unii Europejskiej zajmującą się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Rozdział  2

Punkt kontaktowy

Art.  4.  [Punkt kontaktowy w Komendzie Głównej Policji; wymiana informacji z pominięciem punktu kontaktowego]
1.  W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, zwaną dalej "punktem kontaktowym".
2.  Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podczas prowadzonych wspólnych patroli, spotkań operacyjnych lub innych operacji transgranicznych.
3.  Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w ramach:
1) współpracy na terenach przygranicznych, w tym realizowanej przez międzynarodowe centra współpracy;
2) wykonywania zadań oficera łącznikowego podmiotu uprawnionego za granicą lub oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).
4.  Punkt kontaktowy może upoważnić podmioty uprawnione do bezpośredniej wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1. W upoważnieniu punkt kontaktowy określa warunki, zasady i sposób takiej wymiany.
5.  Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów kontaktowych niż wymieniony w ust. 1.
Art.  5.  [Zadania punktu kontaktowego]

Do zadań punktu kontaktowego należy:

1) przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski;
2) przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski;
3) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione;
4) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, informacji w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
5) koordynowanie wymiany informacji;
6) przetwarzanie, w tym przechowywanie, informacji wymienianych w oparciu o niniejszą ustawę.
Art.  6.  [Dostęp punktu kontaktowego do zbiorów danych]
1.  Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do:
1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2) rejestru PESEL;
3) centralnej ewidencji pojazdów;
4) centralnej ewidencji kierowców;
5) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
6) Krajowego Rejestru Karnego;
7) Krajowego Rejestru Sądowego;
8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
9) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
10) Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;
11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego.
2.  Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).
Art.  7.  [Wymiana informacji zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych]

Punkt kontaktowy może na zasadach określonych w ustawie wymieniać informacje zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Art.  8.  [Kanały komunikacji wykorzystywane do wymiany informacji; oficerowie łącznikowi]
1.  Punkt kontaktowy wymienia informacje z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez:
1) Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;
2) Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol);
3) biura SIRENE.
2.  Punkt kontaktowy może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów uprawnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  9.  [Osoby wykonujące obowiązki w punkcie kontaktowym]

W punkcie kontaktowym mogą wykonywać swoje obowiązki funkcjonariusze, żołnierze lub pracownicy podmiotów uprawnionych.

Art.  10.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego,
2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym,
3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji,
4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi,
5) wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji

- mając na uwadze wymogi zapewnienia efektywnej wymiany informacji przez punkt kontaktowy oraz ciągłości jego funkcjonowania, wdrożenia systemu rejestrowania informacji w punkcie kontaktowym, w tym czasu przekazania lub otrzymania informacji oraz wniosków o przekazanie informacji, a także uwzględniając uregulowania Unii Europejskiej dotyczące ujednoliconych wzorów formularzy wymiany informacji.

Rozdział  3

Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i agencjami Unii Europejskiej 

Art.  11.  [Uprawnienia i obowiązki podmiotów uprawnionych]
1.  Podmioty uprawnione, za pośrednictwem punktu kontaktowego:
1) składają wnioski o udzielenie informacji oraz udzielają odpowiedzi na te wnioski w terminie umożliwiającym punktowi kontaktowemu przekazanie odpowiedzi z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 15;
2) z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej lub agencjom Unii Europejskiej informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje te przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych lub zapobieżenia przestępstwu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw trzecich, z zastrzeżeniem art. 18d ust. 2.
2.  Podmioty uprawnione współpracują z punktem kontaktowym, w szczególności przez udzielanie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz utrzymywanie stałej łączności.
Art.  12.  [Warunki przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego UE]
1.  Podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej od spełnienia przez ten organ określonych warunków, w szczególności od:
1) otrzymania dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o ich udzielenie;
2) poinformowania o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ.
1a.  Podmioty uprawnione, przekazując informacje organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, zapewniają, aby wymiana danych osobowych nie była ograniczana ani zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2.  (uchylony).
3.  Przekazując informację, podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, wskazują organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej sposób, w jaki może być ona wykorzystana przez ten organ, w szczególności, czy może być ona wykorzystana w postępowaniu karnym.
Art.  13.  [Odmowa przekazania informacji]
1.  Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że ujawnienie tych informacji:
1) mogłoby zagrażać bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mogłoby utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze albo innego rodzaju czynności w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, albo zagrozić bezpieczeństwu osób biorących w nich udział;
3) byłoby niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem.
2.  Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa lub przestępstwa skarbowego zagrożonego w Rzeczypospolitej Polskiej karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo gdy orzeczono taką karę.
Art.  14.  [Wyrażenie przez organ prowadzący postępowanie karne zgody na przekazanie informacji]
1.  Jeżeli na przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest wymagana zgoda organu prowadzącego postępowanie karne, podmioty uprawnione zwracają się do organu prowadzącego to postępowanie o wyrażenie zgody na przekazanie informacji.
2.  Podmioty uprawnione odmawiają przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie karne nie wyraził zgody na ich przekazanie.
Art.  15.  [Udzielenie odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego UE]
1.  Punkt kontaktowy, na podstawie dostępnych informacji lub informacji przekazanych przez podmioty uprawnione, udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.  Jeżeli informacje dotyczące wniosku złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej są przetwarzane w zbiorach danych, do których punkt kontaktowy albo podmiot uprawniony mają bezpośredni dostęp, oraz dotyczą przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694), punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na ten wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3.  W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 8 godzin od chwili jego otrzymania, jeżeli informacje, których wniosek dotyczy, są przetwarzane w zbiorach danych, o których mowa w art. 6.
4.  Jeżeli udzielenie odpowiedzi w terminach określonych w ust. 1-3 nie jest możliwe, punkt kontaktowy:
1) niezwłocznie informuje o tym organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który złożył wniosek, podając przyczyny nieudzielania odpowiedzi w terminie;
2) udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, przy czym w sprawach niecierpiących zwłoki - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
5.  Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, w przypadku gdy we wniosku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej został oznaczony dłuższy termin udzielenia odpowiedzi.
Art.  16.  [Przetwarzanie danych uzyskanych w wyniku ich wymiany]
1.  Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celach wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1.
2.  Podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1:
1) jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, a cele przetwarzania i przekazania informacji nie są sprzeczne ze sobą;
2) w innych celach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który informacje przekazał.
3.  (uchylony).
Art.  17.  [Sposób przetwarzania informacji przekazanych przez organ ścigania państwa członkowskiego UE]
1.  Podmioty uprawnione przetwarzają informacje przekazane przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sposób przez niego określony oraz na wniosek tego organu informują go o sposobie przetwarzania tych informacji.
2.  Jeżeli przy przekazywaniu informacji organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zastrzeże inaczej, informacje uzyskane przez podmiot uprawniony w ten sposób mogą zostać wykorzystane w postępowaniu karnym.
Art.  17a.  [Wymiana informacji z agencjami UE - odesłanie do przepisów UE]

Szczegółowe zasady i warunki wymiany informacji z agencjami Unii Europejskiej przez podmioty uprawnione i punkt kontaktowy określają przepisy Unii Europejskiej.

Art.  18. 

(uchylony).

Rozdział  3a 

Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Art.  18a.  [Warunki przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej]
1.  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:
1) przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;
2) dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e ust. 1;
3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy;
4) Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
5) w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b ust. 1:
a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c - w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4,
b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d - w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a.
2.  Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie jest:
1) niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim lub
2) ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.  W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez zbędnej zwłoki.
4.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone w art. 5 pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym:
1) wagi czynu zabronionego;
2) celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane;
3) stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.
Art.  18b.  [Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jako warunek przekazania danych osobowych]
1.  Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, terytorium lub przynajmniej jednego sektora w tym państwie trzecim, lub danej organizacji międzynarodowej - o ile Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
2.  Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych osobowych - nie wpływa na przekazywanie danych osobowych do danego państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 18c i art. 18d.
Art.  18c.  [Wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony danych osobowych jako warunek przekazania danych osobowych]
1.  W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przepisy prawa przewidują odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
2.  W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli administrator danych stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności związanych z przekazaniem danych osobowych, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych danych, celu, w którym dane zostały przekazane, lub sposobu ich wykorzystania, tak aby nie zostały one użyte do wydania orzeczenia lub wykonania kary śmierci, lub innego rodzaju okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania.
3.  Administrator danych dokumentuje fakt przekazania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz bez zbędnej zwłoki informuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
4.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 5, fakt przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zostały przez administratora danych uznane, na podstawie ust. 2, za zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
5.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1) datę i godzinę przekazania;
2) informacje o właściwym organie odbierającym;
3) uzasadnienie przekazania;
4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
6.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podmiotami uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu prawidłowej realizacji obowiązku zawartego w ust. 2.
Art.  18d.  [Przekazanie danych osobowych pomimo braku odpowiedniego zabezpieczenia ochrony danych osobowych]
1.  W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c ust. 1 i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne:
1) w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;
2) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;
3) dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego;
4) w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;
5) w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 ust. 1 pkt 1.
2.  Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, stwierdziły, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
3.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1) datę i godzinę przekazania;
2) informacje o właściwym organie odbierającym;
3) uzasadnienie przekazania;
4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
Art.  18e.  [Warunki przekazania danych osobowych bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich]
1.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych dotyczących współpracy policyjnej zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać przekazane bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie określonego zadania podmiotu uprawnionego do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;
2) podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przedmiotowym przekazaniem;
3) podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi ścigania państwa trzeciego do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w szczególności z uwagi na niemożność zachowania odpowiedniego terminu;
4) organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to nieskuteczne lub niewłaściwe;
5) podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym celu, w którym dane osobowe mają być wyłącznie przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest niezbędne.
2.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz niezwłocznie informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
3.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1) datę i godzinę przekazania;
2) informacje o właściwym organie odbierającym;
3) uzasadnienie przekazania;
4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
Art.  18f.  [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi]

Do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12, z wyłączeniem ust. 1a, art. 13, art. 14, art. 16 i art. 17.

Rozdział  4

Ochrona danych osobowych

Art.  19.  [Zasady wymiany danych osobowych]
1.  Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, dokonanie oceny tych danych w tym zakresie.
2.  Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, bez wniosku, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do realizacji celu, w którym dane zostały przekazane.
3.  Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem przepisów ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1, dane te usunąć.
Art.  20.  [Przechowywanie danych osobowych uzyskanych w wyniku wymiany informacji]
1.  Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim te dane zostały uzyskane, lub przez okres niezbędny do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
2.  Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i usuwają dane zbędne albo dokonują ich pseudonimizacji.
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
5.  Dane osobowe, wymieniane z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz podmiotami uprawnionymi, punkt kontaktowy przechowuje i przetwarza przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 pkt 5.
Art.  21.  [Oznaczenie terminu przechowywania danych osobowych]
1.  Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest ich usunięcie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany, są niezbędne w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.
Art.  22.  [Określenie ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych]

Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.

Art.  23.  [Odnotowanie lub udokumentowanie faktu przekazania, udostępnienia lub otrzymania danych osobowych]
1.  Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe podmiotowi, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, albo otrzymały takie dane od tego podmiotu, odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.
2.  Odnotowanie lub dokumentowanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
3.  Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania, udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego.
Art.  24. 

(uchylony).

Art.  25. 

(uchylony).

Art.  26.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Rozdział  5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  27. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  28. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016) po art. 147u dodaje się art. 147v w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  29. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273) w art. 36e w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  30. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  31. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  32. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  33. 

W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 52: (zmiany pominięte).

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  34.  [Zapewnienie punktowi kontaktowemu bezpośredniego dostępu do zbiorów danych]
1.  Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, zapewnią na własny koszt punktowi kontaktowemu bezpośredni dostęp do tych zbiorów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.  Do czasu uzyskania przez punkt kontaktowy bezpośredniego dostępu do zbiorów danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, administratorzy tych zbiorów zapewnią punktowi kontaktowemu dostęp do danych zawartych w tych zbiorach w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez punkt kontaktowy.
Art.  35.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  36.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1 Niniejsza ustawa wdraża decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 386 z 29.12.2006, str. 89) i decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 350 z 30.12.2008, str. 60) oraz dostosowuje przepisy do decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103) oraz decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.158 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Wymiana informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.
Data aktu: 16/09/2011
Data ogłoszenia: 31/01/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2012