Sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2020.1303
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności:
1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela";
2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli;
3) sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych w danym roku;
4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego;
5) wzór formularza sprawozdania.
§  2.  Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w okresie obowiązywania kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany rok, określa się jako iloczyn tej kwoty i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§  3. 
1.  Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.
3.  Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględnia się odpowiednio na stopniach awansu zawodowego proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego.
4.  Przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).
5.  Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na etaty.
6.  Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.
7.  Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy.
8.  Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.
9.  Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
§  4.  Kwotę różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, wylicza się dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu łącznie do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Kwoty tej nie wylicza się w odniesieniu do poszczególnych szkół lub nauczycieli.
§  5.  Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Sprawozdanie przedkładane podmiotom, o których mowa w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, sporządza się w formie pisemnej, a przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej - również w formie elektronicznej.
3.  Formę elektroniczną wzoru sprawozdania minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
4.  Dane zawarte w formie elektronicznej sprawozdania muszą być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.
§  6a. 
1.  W roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w okresach:
1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia - określa się jako iloczyn kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;
2) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia - określa się, zwiększając wysokość średniego wynagrodzenia wyliczonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).
2.  W roku 2019 średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów:
1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;
2) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.
3.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA NAUCZYCIELA NA DANYM STOPNIU AWANSU ZAWODOWEGO

1. Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia

Dla każdego nauczyciela oddzielnie należy wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia według następującego wzoru:

Sj = A x B x C

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem okresu zatrudnienia (C) na danym stopniu awansu zawodowego;

A - stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie;

B - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat;

C - okres zatrudnienia - czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy, wówczas C wynosi 5/12).

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

W przypadku zmiany osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego Sj, wynikającej ze zmiany:

1) wysokości wynagrodzenia zasadniczego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) lub ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela, lub

2) posiadanych kwalifikacji, lub

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

- do dalszych obliczeń należy jako Sj uwzględnić sumę osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych przez te zmiany.

2. Ustalanie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego

Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela należy wyliczyć według następującego wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Dj - wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela;

R - kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego;

Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela;

- suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia;

n - liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie na danym stopniu awansu zawodowego w roku podlegającym analizie.

W przypadku uzyskania przez nauczyciela w roku podlegającym analizie kolejnego stopnia awansu zawodowego jednorazowy dodatek uzupełniający wylicza się odrębnie dla każdego z tych stopni awansu zawodowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 
WZÓR

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

wzór

Objaśnienia

I. Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1-4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.

1. Średnie wynagrodzenie:

1) obowiązujące od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kol. 4) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 3) i kwoty bazowej B1 (B1), według wzoru:

kol. 4 = kol. 3 x B1;

przykład: nauczyciel stażysta: 100% x 2752,92 zł = 2752,92 zł (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r.);

2) obowiązujące od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kol. 5) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol.

3) i kwoty bazowej B2 (B2), według wzoru:

kol. 5 = kol. 3 x B2;

przykład: nauczyciel mianowany: 144% x 2900,20 zł = 4176,29 zł (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2018 r.).

2. Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych:

1) od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kol. 6) ustaloną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1;

2) od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kol. 7) ustaloną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego.

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela.

3. Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8)

Sumę tę należy obliczyć według wzoru:

kol. 8 = n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)

gdzie:

n - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1;

12-n - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2.

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

5. Kwota różnicy (kol. 10)

Kwotę tę należy obliczyć jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8), według wzoru:

kol. 10 = kol. 9 - kol. 8.

Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

II. Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota bazowa dla nauczycieli, należy w formularzu:

1) nad polem B1, w tytule kol. 4 i w tytule kol. 6 wpisać datę końcową "31 grudnia";

2) w polu B1 wpisać kwotę bazową, w polu B2 wpisać liczbę "0";

3) w kol. 7 w wierszach od 1 do 4 wpisać liczbę "0".

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
WZÓR

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019

wzór

Objaśnienia

Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1-4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.

1. Średnioroczna liczba etatów

W 2019 r. należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

2) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego.

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela.

2. Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (kol. 7)

Sumę tę należy obliczyć według wzoru:

kol. 7 = 8 x (kol. 3 x kol. 5) + 4 x (kol. 4 x kol. 6)

3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 8)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 2019 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

4. Kwota różnicy (kol. 9)

Kwotę różnicy należy obliczyć według wzoru: kol. 9 = kol. 8 - kol. 7, jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 8) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (kol. 7). Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 stycznia 2010 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1303 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Data aktu: 13/01/2010
Data ogłoszenia: 27/07/2020
Data wejścia w życie: 15/01/2010