Wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposób rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.1256
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawanego przez:
1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW" - pełnomocnikom do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanym dalej "pełnomocnikami ochrony", i ich zastępcom oraz osobom przewidzianym na te stanowiska;
2) ABW albo SKW - przedsiębiorcom wykonującym działalność jednoosobowo, kierownikom przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony, kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne" lub "tajne", oraz posłom i senatorom;
3) pełnomocników ochrony - pozostałym osobom zatrudnionym, pełniącym służbę lub wykonującym czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.
2.  Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze jasnożółtym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" albo "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" - w zależności od organu, który przeprowadził szkolenie.
2.  Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.
§  3.  ABW albo SKW rozliczają koszty przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, określając ich wysokość nieprzekraczającą kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od każdorazowo ponoszonych kosztów, w szczególności kosztów: wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, zaopatrzenia żywnościowego, transportu, diet służbowych, materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, pracy osób prowadzących szkolenie i personelu pomocniczego, a także opłat administracyjnych oraz amortyzacji środków trwałych, jeżeli występują opłaty administracyjne lub amortyzacja.
§  4. 
1.  ABW albo SKW, po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wystawia rachunek jednostce organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę albo jest przewidziana na stanowisko pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.
2.  Jednostka organizacyjna wpłaca kwotę wymienioną w rachunku na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW w terminie 21 dni od daty doręczenia tego rachunku.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Stwierdza się, że Pani/Pan*:

- imię i nazwisko: _________________________________________________
- numer PESEL1): _________________________________________________

odbyła/odbył* szkolenie w zakresie ochrony:

- informacji niejawnych*,
- informacji niejawnych _________________________________________ *2)

(nazwa organizacji międzynarodowej)

dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), przeprowadzone przez:

___________________________________________________________________________

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził szkolenie)

mp.

.......................................................................................................

(miejscowość i data)(podpis i imienna pieczątka

 upoważnionej osoby)

______

* Niepotrzebne skreślić.

1) W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać datę urodzenia.

2) W przypadku przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych więcej niż jednej organizacji międzynarodowej kolejne ich nazwy, np. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna, należy wpisać poniżej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Stwierdza się, że Pani/Pan*:

- imię i nazwisko: _________________________________________________
- numer PESEL1): _________________________________________________

odbyła/odbył* szkolenie w zakresie ochrony:

- informacji niejawnych*,
- informacji niejawnych _________________________________________ *2)

(nazwa organizacji międzynarodowej)

na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), przeprowadzone przez:

___________________________________________________________________________

 (nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził szkolenie)

wspólnie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych w*:

___________________________________________________________________________

 (nazwa i adres siedziby podmiotu, w którym jest zatrudniony pełnomocnik ochrony)

mp.

.......................................................................................................

(miejscowość i data)(podpis i imienna pieczątka

 upoważnionej osoby)

 ...................................................................

 (podpis i imienna pieczątka

 pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy)

______

* Niepotrzebne skreślić.

1) W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać datę urodzenia.

2) W przypadku przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych więcej niż jednej organizacji międzynarodowej kolejne ich nazwy, np. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna, należy wpisać poniżej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Stwierdza się, że Pani/Pan*:

- imię i nazwisko: _________________________________________________
- numer PESEL1): _________________________________________________

odbyła/odbył* szkolenie w zakresie ochrony:

- informacji niejawnych*,
- informacji niejawnych _________________________________________ *2)

(nazwa organizacji międzynarodowej)

na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), zorganizowane przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w:

___________________________________________________________________________

 (nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził szkolenie)

...................................................................................................................

(miejscowość i data)(podpis i imienna pieczątka

 pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy)

______

* Niepotrzebne skreślić.

1) W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać datę urodzenia.

2) W przypadku przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych więcej niż jednej organizacji międzynarodowej kolejne ich nazwy, np. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna, należy wpisać poniżej.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 205), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1256

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposób rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Data aktu: 09/07/2020
Data ogłoszenia: 17/07/2020
Data wejścia w życie: 01/08/2020