Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.90.25.146
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 27, poz. 187) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się:

1) osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia za pracę w gospodarce uspołecznionej w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie tych osób do przydziału lokalu,

2) rodziny, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 30% średniego wynagrodzenia za pracę w gospodarce uspołecznionej w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie tych osób do przydziału lokalu.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Opróżnione lokale mieszkalne na terenie miasta stołecznego Warszawy, o których mowa w § 1, pozostające dotychczas w dyspozycji Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, mogą być przydzielane osobom innym niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy, skierowanym przez tego Ministra - bez względu na wysokość ich dochodu."

§  2. Wnioski osób ubiegających się o przydział w 1990 r. lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej albo o udzielenie pomocy finansowej z Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu czynszu najmu lub opłat za zajmowane lokale w 1990 r., załatwione odmownie jedynie z powodu przekroczenia wysokości dochodu określonego w dotychczasowych przepisach rozporządzenia wymienionego w § 1, podlegają z urzędu ponownemu rozpatrzeniu w trybie art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1990.25.146

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Data aktu: 06/04/1990
Data ogłoszenia: 18/04/1990
Data wejścia w życie: 03/05/1990