Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.82.2.16
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. z 1979 r. Nr 4, poz. 21 i z 1981 r. Nr 13, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Zakładowy fundusz nagród za rok 1981 ustala się jako sumę wypłaconych indywidualnych nagród.

2. Indywidualna nagroda dla pracownika obliczana jest na podstawie obowiązującego wskaźnika odpisu na zakładowy fundusz nagród.";

2) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pracownik, który samowolnie nie przystąpił do pracy po dniu 12 grudnia 1981 r., traci prawo do nagrody z zakładowego funduszu nagród za rok 1981."

§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz. U. z 1981 r. Nr 22, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "funduszu płac" - należy przez to rozumieć:

a) wykonany fundusz płac po wyłączeniu wynagrodzeń wypłaconych poza planowanym funduszem płac, z bezosobowego funduszu płac i funduszu honorariów - w jednostkach drobnej wytwórczości oraz w przedsiębiorstwach państwowych: działu "Rolnictwo", handlu zagranicznego i objętych uchwałą nr 118 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w 1981 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 165),

b) planowany osobowy fundusz płac, powiększony o fundusz agencyjno-prowizyjny - w pozostałych jednostkach organizacyjnych.";

b) ust. 2 skreśla się, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2 i brzmienie:

"2. Do funduszu płac stanowiącego podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz socjalny nie wlicza się rzeczywistych wypłat następujących wynagrodzeń i świadczeń:

1) nagród jubileuszowych,

2) gratyfikacji dla członków personelu latającego i pokładowego,

3) dodatkowych wynagrodzeń dla oblatywaczy samolotów i za sprawdzanie spadochronów,

4) wynagrodzeń kierowców autobusów używanych do przewozu wycieczek,

5) wynagrodzeń za czas ćwiczeń (prób) i występów orkiestr zakładowych,

6) dodatkowych świadczeń pieniężnych bądź wartości świadczeń w naturze, przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych, takich jak:

a) ekwiwalent za przejazdy koleją, wypłacany na podstawie Karty górnika,

b) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dla pracowników urzędów gmin, miast (miast i gmin), zryczałtowany ekwiwalent z tytułu najmu mieszkania u osoby prywatnej, przysługujący pracownikom medycznym, ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli z tytułu zrzeczenia się prawa do bezpłatnego mieszkania,

c) zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie przysługujący niektórym pracownikom służby zdrowia po raz pierwszy przystępującym do pracy,

d) zasiłek osiedleniowy dla nauczycieli,

e) zapomogi wypłacane pracownikom własnym z funduszu pozostającego w dyspozycji ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego),

f) wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące pracownikom w razie rozwiązania umowy o pracę (z naruszeniem lub bez naruszenia obowiązujących przepisów),

g) odprawy przy przejściu na emeryturę, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych; odprawa (wynagrodzenie) za 10-letni staż pracy w żegludze międzynarodowej w razie utraty zdrowia,

h) inne świadczenia pieniężne wypłacane przez zakłady pracy na podstawie Kodeksu pracy lub układów zbiorowych pracy,

7) ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych dla niepracujących za praktyki zawodowe (wakacyjne) oraz za zajęcia praktyczne lub specjalizujące, odbywane w zakładach pracy, a także przyznawanych im nagród pieniężnych i wartości nagród rzeczowych,

8) wynagrodzeń studentów szkół wyższych z tytułu odbywania praktyk robotniczych,

9) wynagrodzeń skazanych - członków zorganizowanych grup roboczych,

10) wartości robocizny z tytułu zadań szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe,

11) świadczeń pieniężnych wypłacanych chorym za czynności wykonywane w ramach terapii zajęciowej w zakładach dla nerwowo i psychicznie chorych,

12) nagród wypłacanych z zysku w jednostkach badawczych.";

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek zakładu pracy Zjednoczenie "Uzdrowiska Polskie" przejmuje całkowite finansowanie zakładowych sanatoriów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych - domów wczasów profilaktycznych.";

3) w § 6 ust. 2 pkt 2 po wyrazach: "świadczeń rzeczowych" dodaje się wyrazy: "i finansowych".
§  3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. z 1981 r. Nr 21, poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) "funduszu płac" - należy przez to rozumieć:

a) wykonany fundusz płac po wyłączeniu wynagrodzeń wypłaconych poza planowanym funduszem płac, z bezosobowego funduszu płac i funduszu honorariów - w jednostkach drobnej wytwórczości oraz w przedsiębiorstwach państwowych: działu "Rolnictwo", handlu zagranicznego i objętych uchwałą nr 118 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w 1981 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 165),

b) planowany osobowy fundusz płac, powiększony o fundusz agencyjno-prowizyjny - w pozostałych jednostkach organizacyjnych.";

b) ust. 2 skreśla się, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2 i brzmienie:

"2. Do funduszu płac stanowiącego podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz mieszkaniowy nie wlicza się rzeczywistych wypłat następujących wynagrodzeń i świadczeń:

1) nagród jubileuszowych,

2) gratyfikacji dla członków personelu latającego i pokładowego,

3) dodatkowych wynagrodzeń dla oblatywaczy samolotów i za sprawdzanie spadochronów,

4) wynagrodzeń kierowców autobusów używanych do przewozu wycieczek,

5) wynagrodzeń za czas ćwiczeń (prób) i występów orkiestr zakładowych,

6) dodatkowych świadczeń pieniężnych bądź wartości świadczeń w naturze przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych, takich jak:

a) ekwiwalent za przejazdy koleją, wypłacany na podstawie Karty górnika,

b) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dla pracowników urzędów gmin, miast (miast i gmin), zryczałtowany ekwiwalent z tytułu najmu mieszkania u osoby prywatnej, przysługujący pracownikom medycznym, ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli z tytułu zrzeczenia się prawa do bezpłatnego mieszkania,

c) zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie przysługujący niektórym pracownikom służby zdrowia po raz pierwszy przystępującym do pracy,

d) zasiłek osiedleniowy dla nauczycieli,

e) zapomogi wypłacane pracownikom własnym z funduszu pozostającego w dyspozycji ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego),

f) wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące pracownikom w razie rozwiązania umowy o pracę (z naruszeniem lub bez naruszenia obowiązujących przepisów),

g) odprawy przy przejściu na emeryturę, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych; odprawa (wynagrodzenie) za 10-letni staż pracy w żegludze międzynarodowej w razie utraty zdrowia,

h) inne świadczenia pieniężne wypłacane przez zakłady pracy na podstawie Kodeksu pracy lub układów zbiorowych pracy,

7) ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych dla niepracujących za praktyki zawodowe (wakacyjne) oraz za zajęcia praktyczne lub specjalizujące, odbywane w zakładach pracy, a także przyznawanych im nagród pieniężnych i wartości nagród rzeczowych,

8) wynagrodzeń studentów szkół wyższych z tytułu odbywania praktyk robotniczych,

9) wynagrodzeń skazanych - członków zorganizowanych grup roboczych,

10) wartości robocizny z tytułu zadań szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe,

11) świadczeń pieniężnych wypłacanych chorym za czynności wykonywane w ramach terapii zajęciowej w zakładach dla nerwowo i psychicznie chorych,

12 nagród wypłacanych z zysku w jednostkach badawczych."

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.2.16

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Data aktu: 19/01/1982
Data ogłoszenia: 30/01/1982
Data wejścia w życie: 30/01/1982, 01/01/1981