Dostosowanie organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.

Dz.U.75.22.119
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1975 r.
w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się dyrekcje okręgowe dróg publicznych, podległe Ministrowi Komunikacji, w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
2. Dyrekcje okręgowe dróg publicznych przejmują zadania i obowiązki dotychczasowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji oraz dotychczasowych zarządów dróg lokalnych podległych terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3. Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ustali terytorialny zakres działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i dostosuje sieć podległych im jednostek do podziału administracyjnego Państwa.
§  2.
1. Tworzy się rejony dróg publicznych podległe dyrekcjom okręgowym dróg publicznych.
2. Rejony dróg publicznych przejmują zadania i obowiązki dotychczasowych rejonów eksploatacji dróg publicznych i dotychczasowych powiatowych zarządów dróg lokalnych.
3. W województwie stołecznym warszawskim, w województwie miejskim łódzkim i w województwie miejskim krakowskim rejony dróg publicznych przejmują wyłącznie zadania i obowiązki rejonów eksploatacji dróg publicznych.
§  3.
1. Jednostki produkcyjne i usługowe (gospodarstwa pomocnicze) dotychczasowych zarządów, o których mowa w § 1 ust. 2, podporządkowuje się dyrekcjom okręgowym dróg publicznych, a jednostki produkcyjne i usługowe (gospodarstwa pomocnicze) dotychczasowych rejonów i zarządów, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 - rejonom dróg publicznych.
2. Jednostki produkcyjne i usługowe (gospodarstwa pomocnicze) udzielają terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego, na ich wniosek, pomocy w wykonywaniu zadań w zakresie budowy i utrzymania dróg lokalnych.
§  4.
1. Minister Finansów na wniosek Ministra Komunikacji dokona odpowiednich przesunięć środków budżetowych przewidzianych na 1975 rok na utrzymanie zarządów dróg lokalnych, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Jednostki wymienione w § 2 i 3 działają do końca 1975 r. na dotychczasowych zasadach w ramach planu i budżetu centralnego oraz planu i budżetu terenowego.
§  5. Znosi się wojewódzkie zarządy dróg publicznych, zarządy dróg lokalnych i rejony eksploatacji dróg publicznych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020