Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.45.57.329
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 listopada 1945 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240) zarządzam, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 133) wprowadza się zmiany następujące:
1) w § 2 ust. 2) otrzymuje brzmienie:

"2) Plantatorzy tytoniu, którzy odstąpią Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu cały wyprodukowany surowiec, otrzymują premię w postaci prawa zakupu po cenach urzędowych towarów przemysłowych i innych według następujących zasad:

a) za każde pełne 100 zł otrzymane za odstąpiony surowiec tytoniowy uzyskują plantatorzy prawo do zakupu jednej jednostki premiowej;

b) jednostka premiowa składa się z następujących towarów:

1,5 kg cukru,

2 kg soli,

200 sztuk papierosów ustnikowych albo 100 sztuk papierosów bezustnikowych albo 100 gr tytoniu,

10 pudełek zapałek;

c) zastrzega się prawo zmiany w składzie towarów jednostki premiowej i zastępowania jednego towaru innym równowartościowym";

2) w § 13 ust. 5) wyrazy "200 zł" zastępuje się wyrazami "100 zł".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 14 lipca 1945 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1945.57.329

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Data aktu: 25/11/1945
Data ogłoszenia: 17/12/1945
Data wejścia w życie: 17/12/1945, 14/07/1945