Wypuszczenie wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.

Dz.U.39.26.176
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 marca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.
Na podstawie art. 4 ust. (1) pkt 1), art. 5 ust. (1), art. 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 1939 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej i o inwestycjach z funduszów państwowych w okresie od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 165) zarządzam co następuje:
§  1. Na cele rozbudowy lotnictwa wojskowego i uzupełnienia artylerii przeciwlotniczej wypuszcza się z dniem 1 czerwca 1939 r. wewnętrzną pożyczkę państwową w obligacjach i bonach na okaziciela pod nazwą "5% Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej" oraz "3% Bony Obrony Przeciwlotniczej".
§  2.
(1) Z dniem 5 kwietnia 1939 r. zostaje otwarta subskrypcja publiczna na 5% Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej i na 3% Bony Obrony Przeciwlotniczej.
(2) Subskrypcja na 3% Bony Obrony Przeciwlotniczej będzie przyjmowana od każdego subskrybenta najwyżej na 4 sztuki tych bonów łącznej wartości imiennej zł 80.
(3) Miejsce, czas trwania oraz inne warunki subskrypcji, nie ustalone w rozporządzeniu niniejszym, zostaną podane do wiadomości obwieszczeniem Ministra Skarbu.
§  3.
(1) Wpłaty na subskrypcję będą przyjmowane wyłącznie w gotowiźnie, przy czym co najmniej trzecia część zadeklarowanej kwoty winna być wpłacona przy subskrypcji, reszta zaś w terminie do dnia 5 lipca 1939 r. włącznie.
(2) Subskrypcję i wpłaty na nią od osób pozostających w służbie Państwa i instytucyj publicznoprawnych, przyjmują ich władze asygnujące, przy czym osoby te mogą dokonywać wpłat na subskrypcję w pięciu równych ratach, z których pierwsza płatna jest 1 maja, pozostałe zaś - 1 czerwca, 1 lipca, 1 sierpnia i 1 września 1939 r.
§  4. Czynności związane z wypuszczeniem 5% Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej i 3% Bonów Obrony Przeciwlotniczej przeprowadza powołany przez Ministra Skarbu Komisarz Generalny Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
§  5. Koszty powstałe w związku z wypuszczeniem 5% Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej i 3% Bonów Obrony Przeciwlotniczej będą pokrywane z wpłat na ich subskrypcję.

5% Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej.

§  6. 5% Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej wypuszcza się w obligacjach na okaziciela, opiewających na 100 złotych wartości imiennej lub na wielokrotność tej kwoty.
§  7.
(1) Obligacje pożyczki oraz przychody z tych obligacyj są zwolnione od wszelkich podatków i danin państwowych oraz samorządowych.
(2) Obligacje pożyczki będą przyjmowane według ich wartości imiennej na podatek od spadków i darowizn do kwoty 50.000 złotych od każdego płatnika.
§  8. Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych i mogą być używane do lokowania w nich kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych oraz kaucyj cywilnych i wojskowych.
§  9.
(1) Pożyczka podlega spłaceniu do dnia 1 czerwca 1954 r. drogą dwukrotnego w każdym roku jej trwania, poczynając od dnia 1 grudnia 1939 r., umarzania części obligacyj wylosowywanych w tym celu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia podług planu umorzenia, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Skarbu po zamknięciu subskrypcji. Plan umorzenia podlega odpowiedniemu dostosowaniu do zmian w kwocie pożyczki, wynikłych w związku z przewidzianą w § 19 wymianą bonów na obligacje.
(2) Numery obligacyj, wylosowanych do umorzenia, będą ogłoszone w Monitorze Polskim. Zasady i sposób przeprowadzania losowań obligacyj do umorzenia ustali osobny regulamin.
§  10.
(1) Odsetki stałe od pożyczki w wysokości 5 od sta w stosunku rocznym płatne są za zwrotem odpowiednich kuponów półrocznie z dołu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia każdego roku, przy czym pierwszy kupon będzie płatny w dniu 1 grudnia 1939 r. Każda obligacja jest zaopatrzona w 30 półrocznych kuponów.
(2) Kapitał obligacji przestaje przynosić odsetki z dniem, w którym obligacja stała się płatna na skutek wylosowania jej do umorzenia.
§  11. Wypłata kapitału oraz odsetek odbywać się będzie w kasach urzędów skarbowych, w Banku Polskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pocztowej Kasie Oszczędności i w ich oddziałach.
§  12. Kapitał i odsetki pożyczki zabezpiecza się całym ruchomym i nieruchomym majątkiem Państwa.
§  13. Cena sprzedażna obligacyj pożyczki wynosi złotych 100 za 100 złotych wartości imiennej. Do ceny sprzedażnej dolicza się wartość kuponu bieżącego za czas do dnia zapłaty, jeżeli cena sprzedażna choćby częściowo została zapłacona po dniu 1 czerwca 1939 r. Wartość kuponu bieżącego za każdy dzień po tym terminie ustala się na jeden grosz od każdych 100 złotych wartości imiennej pożyczki, objętej daną subskrypcją.
§  14. Obligacje pożyczki ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia, w którym stały się one płatne na skutek wylosowania ich do umorzenia, kupony zaś od obligacyj - po upływie lat 5 od dnia ich płatności.
§  15. Obligacje pożyczki będą wydane najpóźniej przed dniem płatności pierwszego kuponu wszystkim tym subskrybentom, którzy wpłacili całą należność za subskrypcję w ustanowionym terminie.

3% Bony Obrony Przeciwlotniczej.

§  16.
(1) 3% Bony Obrony Przeciwlotniczej wypuszcza się w odcinkach na okaziciela po 20 złotych wartości imiennej.
(2) Bony te podlegają jednorazowemu wykupowi według ich wartości imiennej po upływie lat 5 od daty ich wypuszczenia tj. w dniu 1 czerwca 1944 r. Wykup bonów przeprowadzać będą instytucje wymienione w § 11.
§  17. Cena sprzedażna bonów wynosi złotych 20 za 20 złotych wartości imiennej.
§  18.
(1) Oprocentowanie stałe bonów wynosi 3 od sta w stosunku rocznym i biegnie od dnia 1 czerwca 1939 r.
(2) Odsetki od bonów za cały okres 5 lat łącznie wypłaca się subskrybentowi z góry przez potrącenie ich z ceny sprzedażnej bonów. Kwotę tego potrącenia zmniejsza się w razie wpłacenia ceny sprzedażnej choćby częściowo po dniu 1 czerwca 1939 r. o pięć groszy za każdy pełny miesiąc po tym terminie od każdego bonu objętego daną subskrypcją.
§  19.
(1) Posiadaczom bonów na łączną kwotę złotych 100 wartości imiennej lub na wielokrotność tej kwoty służy do dnia 1 grudnia 1941 r. prawo wymiany posiadanych bonów na obligacje 5% Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej w stosunku 100 za 100 wartości imiennej. Przy wymianie tej wypłacone z góry odsetki od wymienianych bonów podlegają zwrotowi za pełne miesiące, pozostające do dnia płatności tych bonów, licząc po pięć groszy za miesiąc od każdego bonu.
(2) Bony, wycofane z obiegu w drodze tej wymiany, podlegają umorzeniu.
§  20.
(1) Do bonów stosuje się odpowiednio przepisy §§ 7, 8 i 12.
(2) Bony ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia ich płatności.
§  21. Bony będą wydane najdalej do dnia 1 grudnia 1939 r. tym subskrybentom, którzy uiścili całą należność za subskrypcję w ustanowionym terminie.
§  22. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 1939 r.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1939.26.176

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wypuszczenie wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.
Data aktu: 28/03/1939
Data ogłoszenia: 30/03/1939
Data wejścia w życie: 03/04/1939