Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.

Dz.U.30.22.192
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 marca 1930 r.
Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.
Na podstawie art. 39, 231 ust. 2, 232 i 298 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
CZĘŚĆ  OGÓLNA.

PRZEPISY WSTĘPNE.

§  1. Regulamin niniejszy dotyczy urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego w sprawach karnych i cywilnych oraz w innych sprawach powierzonych Sądowi Najwyższemu.
§  2. 1 Prokuratura Sądu Najwyższego sprawuje swe czynności na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) według odnośnych przepisów postępowania sądowego oraz innych przepisów szczególnych, z odpowiedniem uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz regulaminów sądowych i regulaminu prokuratorskiego z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 784).
§  3. 2 W razie nastręczającej się trudności w stosowaniu przepisów regulaminowych, wątpliwości rozstrzyga treść odnośnego przepisu ustawowego.

Jeżeli dla poszczególnego przedmiotu lub przypadku brak przepisu w niniejszym regulaminie, należy stosować odpowiednio przepisy regulaminu Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 427), a jeżeli i tam brak przepisu odpowiedniego - przepisy regulaminu prokuratorskiego z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 784), i regulaminu ogólnego wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 934).

§  4. 3 (skreślony).
§  5. Przez wyrażenie ogólne "prokurator Sądu Najwyższego", użyte w niniejszym regulaminie, rozumie się; pierwszego prokuratora, prokuratorów i wiceprokuratorów Sądu Najwyższego, chyba że z danego przepisu co innego wynika.
§  6. 4 Użyte w niniejszym regulaminie oznaczenia k. p. k. - u. s. p. mają znaczenie, podane w § 7 regulaminu prokuratorskiego z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 784), oznaczonego w niniejszym regulaminie: reg. prok.

Regulamin Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 427) oznacza się w niniejszym regulaminie: reg. S. N.

Powołane w niniejszym regulaminie paragrafy bez bliższego oznaczenia odnoszą się do niniejszego regulaminu.

Zadania prokuratora Sądu Najwyższego.
§  7. Prokurator Sądu Najwyższego stoi na straży ustaw.

Zadaniem jego jest dążyć, w powierzonym mu zakresie działania, do ustalenia w orzecznictwie sądów prawidłowej i jednolitej wykładni przepisów prawnych i należytego ich stosowania.

§  8. Prokurator Sądu Najwyższego spełnia to zadanie zapomocą wniosków, składanych w poszczególnych sprawach, przez Sąd Najwyższy rozpatrywanych.

Do osiągnięcia tego celu służą prokuratorowi Sądu Najwyższego również wnioski z art. 77 u. s. p. i kasacje z art. 521 k. p. k. oraz inicjatywa do wniosków z art. 41 u. s. p.

§  9. Pierwszy prokurator Sądu Najwyższego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości odpisy orzeczeń Sądu Najwyższego, zawierających rozstrzygnięcie zasadniczych lub ważniejszych zagadnień prawnych, jako też wyjaśniających przepisy, stosowane w sądach niższych błędnie lub rozbieżnie.
§  10. Pierwszy prokurator Sądu Najwyższego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości swoje spostrzeżenia o błędach i zaniedbaniach urzędów prokuratorskich niższych instancyj.

Prokuratorzy Sądu Najwyższego powinni o spostrzeżeniach takich zawiadamiać w tym celu pisemnie pierwszego prokuratora.

§  11. Pierwszy prokurator Sądu Najwyższego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości spostrzeżenia co do potrzeby zmian lub uzupełnień obowiązujących przepisów prawnych.
Podział czynności i zasady urzędowania wewnętrznego.
§  12. Pierwszy prokurator kieruje Prokuraturą Sądu Najwyższego i wykonywa ogólny nadzór nad jej czynnościami.
§  13. Pierwszy prokurator spełnia czynności, poruczone mu w przepisach prawnych i w niniejszym regulaminie a nadto bierze udział w pracach Prokuratury Sądu Najwyższego w zakresie, który sam oznacza.
§  14. Pierwszy prokurator może zlecić wykonanie przekazanej mu czynności prokuratorowi Sądu Najwyższego.
§  15. Pierwszy prokurator może poruczyć kierownictwo czynności prokuratorskich przy poszczególnych izbach Sądu Najwyższego prokuratorom Sądu Najwyższego wyznaczonym za zgodą Ministra Sprawiedliwości.
§  16. Pierwszy prokurator zarządza podział czynności w Prokuraturze Sądu Najwyższego według swego uznania; może też poszczególne sprawy lub rodzaje spraw poruczyć prokuratorom Sądu Najwyższego niezależnie od podziału czynności.
§  17. Prokurator kierujący (§ 15) wykonywa bezpośredni nadzór nad czynnościami prokuratorskiemi w danej izbie, oraz wyznacza prokuratorów i wiceprokuratorów, do tej izby przeznaczonych, na poszczególne dni posiedzeń lub do poszczególnych spraw.
§  18. Zastępcą pierwszego prokuratora jest - o ile Minister Sprawiedliwości nie wyda innego zarządzenia - najstarszy służbą prokurator kierujący (§ 15). Zastępcą prokuratora kierującego jest najstarszy służbą prokurator lub wiceprokurator danej izby, o ile pierwszy prokurator nie wyda innego zarządzenia.
§  19. Uprawnienia przewidziane w art. 244 u. s. p. służą wyłącznie Naczelnemu Prokuratorowi i pierwszemu prokuratorowi.
§  20. 5 Przepis § 11 reg. prok. ma odpowiednie zastosowanie, z tętn, że bezpośrednio podlega Ministrowi Sprawiedliwości jako Naczelnemu Prokuratorowi Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego.
§  21. Podpisu pierwszego prokuratora wymagają:
a) przedstawienia, wnioski i sprawozdania składane Ministrowi Sprawiedliwości,
b) pisma w sprawach administracji,
c) pisma w sprawach, przekazanych pierwszemu prokuratorowi z mocy przepisów prawnych albo szczególnem zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości lub własnem pierwszego prokuratora.
§  22. Wnioski, skierowane do Sądu Najwyższego w poszczególnych sprawach, podpisują prokuratorzy Sądu Najwyższego, którzy wnioski te sporządzili.
§  23. Inne pisma podpisuje prokurator kierujący odnośnej izby.
§  24. 6 Przepisy § 12, 13, 14, 16 i 44 - 51 reg. prok. mają odpowiednie zastosowanie.
CZĘŚĆ  SZCZEGÓLNA.

WNIOSKI I POSIEDZENIA.

§  25. 7 Prokuratorzy Sądu Najwyższego składają Sądowi Najwyższemu wnioski w przydzielonych im sprawach samodzielnie, o ile w poszczególnych przypadkach nie znajdą zastosowania przepisy § 20 i 31.
§  26. Wnioski powinny być motywowane; w sprawach rozpatrywanych na skutek środków odwoławczych wnioski powinny zawierać projekt załatwienia zarzutów skargi.
§  27. Wnioski przygotowane na wyznaczone już posiedzenie prokurator Sądu Najwyższego oddaje wraz z wokandą lub spisem i z aktami spraw przed upływem terminu, zakreślonego w § 30 reg. S. N., sekretarjatowi Prokuratury.
§  28. Sekretarjat Prokuratury sporządza natychmiast dwa odpisy każdego wniosku (§ 27), oznacza je datą posiedzenia i sygnaturą Sądu Najwyższego a następnie jeden odpis, przeznaczony dla sędziego - sprawozdawcy, przesyła wraz z aktami sądowemi sekretarjatowi odnośnej izby, zaś drugi odpis wraz z oryginałem wniosku, aktami prokuratorskiemi i wokandą (spisem) oddaje prokuratorowi, wyznaczonemu na posiedzenie.
§  29. Po posiedzeniu prokurator zwraca sekretarjatowi wokandę (spis), po wpisaniu w niej wyników posiedzenia ("załatwiona" lub "odroczona"), odpisy wniosków oraz akta prokuratorskie, co wszystko sekretarjat przechowuje w okładce, na której oznacza datę posiedzenia i izbę (sekcję) a okładki te składa według izb i sekcyj w porządku chronologicznym dat posiedzenia.

Oryginały wniosków pozostają u prokuratora.

Odpisy wniosków w sprawach niezałatwionych sekretarjat wydaje wraz z odnośnemi aktami prokuratorskiemi prokuratorowi, wyznaczonemu dla tych spraw na następne posiedzenie.

§  30. W odniesieniu do wniosków, przygotowanych na posiedzenie, którego terminu jeszcze nie wyznaczono, przepisy § 27 - 29 ulegają zmianie o tyle, że sekretarjat drugi odpis wniosku wraz z oryginałem i aktami prokuratorskiemu przechowuje osobno według izb i sekcyj w porządku sygnatur Sądu Najwyższego i wydaje go z załącznikami na żądanie prokuratorowi, wyznaczonemu następnie na posiedzenie, na którem sprawa ma być załatwiona.

W wypadkach, przewidzianych w § 47 reg. S. N. odpis wniosku, przeznaczony dla Sądu Najwyższego, podpisuje prokurator Sądu Najwyższego stosownie do przepisu § 22.

§  31. Celem omówienia bieżących kwestyj z zakresu czynności Prokuratury prokurator kierujący (§ 15) zwołuje, w terminach według swego uznania, zebrania prokuratorów Sądu Najwyższego (izby lub sekcji) zawiadamiając o zwołaniu pierwszego prokuratora.

Prokuratorzy Sądu Najwyższego powinni zawiadamiać prokuratora kierującego (§ 15) o sprawach szczególnej wagi lub budzących poważne wątpliwości prawne przed sporządzeniem wniosku.

§  32. Prokuratorzy, czynni na posiedzeniach Sądu Najwyższego, korzystają z przepisu § 44 reg. S. N. przedewszystkiem wtedy gdy orzeczenie Sądu Najwyższego rozstrzyga zasadnicze lub ważniejsze zagadnienie prawne, albo zawiera wykładnię przepisów, co do których spostrzegać się daje mylna lub rozbieżna wykładnia w sądach niższych (§ 9 i 31).

Żądanie odpisu orzeczenia należy zanotować na wokandzie, ą w braku jej podać w inny sposób do wiadomości sekretarjatu Prokuratury, który czuwa nad nadejściem żądanych odpisów.

§  33. Orzeczenia te przeglądają prokuratorzy kierujący (§ 15) odnośnych izb, poczem oddają pierwszemu prokuratorowi orzeczenia, nadające się dla celów, określonych w § 9 i 11, z odpowiedniem wyjaśnieniem.
§  34. Orzeczenia te zwraca się następnie sekretarjatowi Prokuratury, który przechowuje je rocznikami według izb i sekcyj w porządku sygnatur Sądu Najwyższego.
Sprawy dyscyplinarne.
§  35. W sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów, pierwszy prokurator równocześnie z wyznaczeniem prokuratora dyscyplinarnego dla Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (art. 143 § 2 u. s. p.) wyznacza zarazem dwóch jego zastępców.
§  36. Prokurator dyscyplinarny wyznacza zastępców swych dla określonych spraw w myśl art. 143 § 3 u. s. p. w porozumieniu z odnośnymi prokuratorami kierującymi (§ 15).
§  37. Pierwszy prokurator przy przydziale dyscyplinarnych spraw adwokatów i notarjuszów korzysta z przepisu § 16.
§  38. W sprawach dyscyplinarnych, rozpoznawanych na rozprawie, nie przesyła się przed rozprawą wniosku (§ 27) sądowi dyscyplinarnemu.
Sekretarjat i biurowość.
§  39. Prokuratura Sądu Najwyższego ma sekretarjat odrębny od sekretarjatów Sądu Najwyższego.
§  40. Sekretarjat składa się z sekretarzy Prokuratury Sądu Najwyższego, urzędników kancelaryjnych i innych funkcjonarjuszów.

Do sekretarjatu Prokuratury Sądu Najwyższego mogą być wyznaczeni sekretarze i urzędnicy kancelaryjni Sądu Najwyższego.

Pierwszy prokurator oznacza zakres i rodzaj czynności każdego urzędnika sekretarjatu.

§  41. 8 Przepisy § 124 - 126 reg. prok. mają odpowiednie zastosowanie.
§  42. Biurowość w sekretarjacie Sądu Najwyższego normuje niniejszy regulamin w ogólnych zarysach.

Szczegóły organizacji biurowej reguluje pierwszy prokurator.

§  43. W Prokuraturze Sądu Najwyższego prowadzi się następujące księgi:
1) "Prez." - repertorjum prezydjalnie (wzór),
2) "Pd" - repertorjum dyscyplinarne (wzór),
3) "Po" - repertorjum ogólne (wzór),
4) "R" - ksiąga rozporządzeń (wzór),
5) terminarz posiedzeń i terminarz ogólny (wzór),
6) skorowidze do repertorjów: "Prez.", "Pd", "Po" i "R" (wzór).
§  44. Na każdem nadchodzącem piśmie sekretarjat czyni adnotację (prezentatę), zawierającą nazwę Prokuratury, datę otrzymania pisma i liczbę załączników, poczem wciąga pismo do odpowiedniego repertorjum i umieszcza na niem sygnaturę (§ 163 reg. prok.).
§  45. Do repertorjum "Prez." należą sprawy administracji Prokuratury Sądu Najwyższego.
§  46. 9 Do repertorium "Pd" należy wpisywać tylko te sprawy dyscyplinarne sędziów i prokuratorów, w których Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka w pierwszej instancji (art. 137 lit. b u. s. p.).

Każdą taką sprawę dyscyplinarną wpisuje się tylko raz i zakłada się dla niej oddzielne akta.

Wszelkie pisma, odnoszące się do tej samej sprawy dyscyplinarnej, łączy się zarazem w porządku chronologicznym i umieszcza się w oddzielnej okładce, oznaczonej sygnaturą akt.

Przepis § 105 reg. prok. ma odpowiednie zastosowanie.

§  47. Do repertorjum "Po" wciąga się wszystkie inne pisma, nienależące do repertorjów "Prez.", "Pd" lub "R".
§  48. Spraw, których akta Sąd Najwyższy udziela Prokuraturze jedynie celem przygotowania wniosków na posiedzenie (§ 30 reg. S. N.), nie wciąga się do repertorjów.
§  49. Do terminarza posiedzeń wpisuje się pod odnośną datą: izbę (ew. sekcję) Sadu Najwyższego, w której posiedzenie wyznaczono, skład sądzący i prokuratora.
§  50. Do księgi rozporządzeń "R" wpisuje się nadesłane Prokuraturze rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, pisma okólne i komunikaty Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zarządzenia wewnętrzne pierwszego prokuratora a nadto instrukcje i zarządzenia pierwszego prezesa i prezesów Sadu Najwyższego (§ 107 reg. S. N.), o ile mają znaczenie dla Prokuratury.
§  51. Do księgi rozporządzeń wciąga się również rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, pisma okólne i komunikaty, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, podając w krótkich słowach ich treść i numer Dziennika, jeżeli pierwszy prokurator uzna, że mają one znaczenie dla Prokuratury Sądu Najwyższego.
Pieczecie urzędowe.
§  52. Prokuratura Sądu Najwyższego używa pieczęci urzędowych, odpowiadających obowiązującym przepisom i zarządzeniom (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach - Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 980; rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych - Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593), z napisami: "Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego", "Prokurator Sądu Najwyższego" (§ 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa - Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 396).
§  53. 10 Przepisy § 132 i 134 mają odpowiednie zastosowanie.
§  54. Pieczęć wyciska się na pismach, mających stanowić dowód, w korespondencji z władzami zagranicznemi oraz w innych wypadkach, przewidzianych szczególnemi przepisami.
Nazwa Prokuratury Sądu Najwyższego.
§  55. Urząd Prokuratorski Sądu Najwyższego ma nazwę: "Prokuratura Sądu Najwyższego", zaś pierwszy prokurator: "Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego".
§  56. Na pismach, opatrzonych podpisem pierwszego prokuratora lub jego zastępcy, wypływających z jego działalności administracyjnej lub z czynności, zastrzeżonych mu w przepisach prawnych, należy używać napisu: "Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego".

Na innych pismach, podpinanych przez pierwszego prokuratora, tudzież na pismach podpisanych przez prokuratora lub wiceprokuratora Sądu Najwyższego należy używać napisu: "Prokurator Sądu Najwyższego".

§  57. Na pismach podpisanych przez prokuratora dyscyplinarnego lub jego zastępcę (art. 143 § 2 i 3 u. s. p. i § 35 i 36) w sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów należy używać napisów: "Prokurator Wyższego Sądu Dyscyplinarnego" i "Prokurator Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego".
Przepisy przechodnie i końcowe.
§  58. Przepisy § 113 i 114 reg. S. N. mają odpowiednie zastosowanie.

Czynności Prokuratury należy w tych wypadkach dostosować do zarządzeń Sądu Najwyższego.

§  59. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 1 maja 1930 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Repertorjum prezydjalne ("Prez.")

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
3 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
5 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
6 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
7 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
8 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
9 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
10 § 53 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz.U.31.102.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020